Cum su­nă „ta­xi zbu­ră­tor pe apă“?

Auto Motor Sport - - ANALIZĂ -

Va­ra asta, am aflat de o idee bi­za­ră: Se­aBub­bles es­te un ve­hi­cul elec­tric ca­re aproa­pe că zboa­ră pe apă! Con­cep­tul a fost tes­tat ofi­cial pe la­cul Ge­ne­va, din Elveția, iar po­te­nția­lul său e mai mult de­cât in­te­re­sant (chiar și pen­tru Dâmbo­vița, ce tra­ver­se­a­ză Bu­cu­rești­ul). Se­aBub­bles are o car­lin­gă ae­ro­di­na­mi­că, dar mult mai im­por­tant es­te sis­te­mul „lift and fly“, uti­li­zat și pe băr­ci­le de cur­se din Ame­ri­ca’s Cup. Pe lângă teh­no­lo­gia „hy­dro­foil“(ca­re ri­di­că ve­hi­cu­lul dea­su­pra su­pra­feței apei oda­tă cu crește­rea vi­te­zei, mi­ni­mi­zând fre­că­ri­le), sis­te­mul elec­tro­nic avan­sat de con­trol al ce­lor trei flap­suri se ba­ze­a­ză pe sen­zori avan­sați pen­tru eli­mi­na­rea sen­zați­ei de rău de ma­re. Iar ABB a proi­ec­tat sis­te­mul de con­trol se­miau­to­nom al vi­i­toa­re­lor flo­te de Se­aBub­bles, OCTOPUS ba­zându-se pe in­te­li­ge­nța ar­ti­fi­cia­lă pen­tru a adap­ta fun­cți­o­na­rea aces­tor ve­hi­cu­le la di­ver­se­le con­diții întâlni­te. OK, pa­re mai de­gra­bă o ju­că­rie pen­tru ban­che­rii bo­gați din Elveția, dar mi se pa­re un exem­plu foar­te po­tri­vit pen­tru di­re­cți­i­le ce pot fi ex­plo­ra­te în ide­ea unui tran­sport mo­dal cât mai efi­ci­ent. În ca­zul Bu­cu­rești­u­lui, de pil­dă, vă in­vit să arun­cați un ochi pe har­tă: nu-i așa că vă sur­prin­de cât de mul­te la­curi, bă­lți și ca­na­le exis­tă în Ca­pi­ta­lă? Cum ar fi ca an­tre­pre­nori cu vi­zi­u­ne să vi­nă cu un plan pen­tru tran­sfor­ma­rea lor în ru­te na­vi­ga­bi­le? Nu, nu e SF ce­ea ce spun. Tre­bu­ie doar re­nu­nțat la ba­ri­e­re­le men­ta­le de tip „la noi, nu se poa­te“.

Cu o ma­să pro­prie de 1050 kg și un mo­tor elec­tric de 20 kW, Se­aBub­bles are o au­to­no­mie de do­uă ore sau 40 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.