Mo­der­nism și ele­ga­nță cla­si­că

Cu oca­zia ediți­ei 2018 a de­ja tra­diți­o­na­lu­lui Con­curs de Ele­ga­nță de la Si­naia, BMW a or­ga­ni­zat pre­zen­ta­rea pen­tru Ro­mânia a ce­lei de-a do­ua ge­ne­rații a cros­so­ve­ru­lui de li­fes­ty­le X4, re­a­li­zând astfel o ade­vă­ra­tă pun­te între tre­cut și con­tem­po­ra­nei­ta­te.

Auto Motor Sport - - CONTACT - Text: Au­rel Ni­cu­les­cu Fo­to: BMW

Așa cum știm cu toții, BMW a in­ven­tat prac­tic nișa co­u­pé-SUV, în ur­mă cu doar un de­ce­niu, cu aju­to­rul pri­mu­lui său Spor­ts Acti­vi­ty Co­u­pé (SAC), X6. Între timp, is­to­ria a con­sem­nat apa­riția unei ade­vă­ra­te re­vo­luții a mo­de­le­lor de gen, atât din par­tea ri­va­li­lor, cât și de la BMW, ca­re a ex­tins ra­pid ace­as­tă nișă cu aju­to­rul com­pac­te­lor X4 și X2. Aflat prac­tic la con­flue­nța di­men­si­o­na­lă per­fec­tă, nici prea mic, pen­tru a nu fi util unei fa­mi­lii, dar nici prea ma­re, pen­tru a nu de­ve­ni o po­va­ră în aglo­me­ră­ri­le ur­ba­ne, X4 a so­sit ver­ti­gi­nos sub for­ma unei noi ge­ne­rații, în pri­mă­va­ră, la Ge­ne­va, cu schim­bări es­te­ti­ce „su­bli­mi­na­le“și o pa­no­plie de îmbu­nă­tățiri teh­ni­ce. BMW a ales evo­luția sub­ti­lă, de­sig­nul ex­te­ri­or fi­ind to­tuși efi­ci­ent – ori­ci­ne va re­cu­noaște de de­par­te mași­na ca fi­ind un X4, iar la o pri­vi­re mai aten­tă, schim­bă­ri­le vor fi re­mar­ca­te des­tul de ușor, mai ales da­că uti­li­za­to­rul ale­ge pa­che­te­le M, ca­re aduc cu si­ne nu­me­roa­se ele­men­te spor­ti­ve, une­le din­tre ele vop­si­te într-o cu­loa­re di­fe­ri­tă față de res­tul ca­ro­se­ri­ei.

Pe ur­me­le is­to­ri­ei

În at­mos­fe­ra foar­te cos­mo­po­li­tă a cas­te­lu­lui Pe­leș, X4 nu a fă­cut nea­pă­rat no­tă dis­cor­dan­tă cu au­to­mo­bi­le­le cla­si­ce par­ti­ci­pan­te la Con­cur­sul de Ele­ga­nță, de­mon­strând pro­gre­sul evi­dent – în spe­cial al teh­ni­cii – oda­tă pus lângă nu­me­roa­se­le mo­de­le BMW vin­ta­ge pre­zen­te la eveniment (am avut par­te de un re­gal, de la BMW 2002 la Iset­ta). La bor­dul cros­so­ve­ru­lui ba­va­rez, ori­ce co­ne­xi­u­ne cu tre­cu­tul dis­pa­re atât din punct de ve­de­re di­men­si­o­nal, cât și teh­no­lo­gic. No­ul X4 es­te nu doar cu mult mai spați­os la in­te­ri­or (în ci­u­da cri­ti­ci­lor adu­se mo­de­le­lor co­u­pé-SUV) de­cât un BMW cla­sic (poa­te că, în ur­mă cu câte­va de­ce­nii, oa­me­nii erau mai mici de sta­tu­ră), dar e mai prac­tic și de­cât ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră – lun­gi­mea es­te mai ma­re cu 81 mm, am­pa­ta­men­tul, cu 54 și are noi spații de de­po­zi­ta­re. În ace­lași timp, con­struc­to­rul a plu­sat la ca­pi­to­lul teh­no­lo­gie cu no­ul sis­tem de in­fo­tain­ment cu ecran de 10,25 in­chi (iDri­ve cu BMW Con­nec­te­dDri­ve și asis­tent per­so­nal di­gi­tal), con­tro­lat tac­til sau prin ges­turi, cu un vo­lan mul­ti­fun­cți­o­nal, cu un in­stru­men­tar de bord com­plet di­gi­tal de 12 in­chi și un he­ad-up dis­play co­lor (opți­o­na­le). Și să nu înce­pem să vor­bim des­pre sis­te­me­le de co­man­dă și con­trol, pe ca­re le-am tes­tat pe dru­mul si­nu­os ca­re du­ce la Si­naia, mași­na fi­ind un xDri­ve25d cu mo­to­ri­za­rea di­e­sel de 231 CP, ca­re ofe­rea, la ale­ge­re, un sprint la 100 km/h în 6,8 se­cun­de sau un con­sum me­diu de 5,5–5,7 l/100 km.

In­te­ri­o­rul es­te ti­pic pen­tru ori­ca­re uti­li­za­tor de BMW, însă con­struc­to­rul ofe­ră nu­me­roa­se teh­no­lo­gii mo­der­ne de asis­te­nță, con­trol și co­nec­ti­vi­ta­te.

Da­to­ri­tă ra­ba­tă­rii asi­me­tri­ce (40/20/40%) a spă­ta­ru­lui ban­che­tei, vo­lu­mul por­tba­ga­ju­lui poa­te fi ex­tins de la 525 la 1430 de li­tri.

Din față, no­ul X4 es­te foar­te apro­piat de ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră, însă, de fapt, ori­ce co­u­péSUV se ale­ge da­to­ri­tă as­pec­tu­lui... pos­te­ri­o­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.