„Nu sunt ten­ta­tă de mași­ni­le au­to­no­me“

Ma­ria Lin­da es­te pre­ze­nța fe­mi­ni­nă a ma­ti­na­lu­lui TVR 1. Pa­si­o­na­tă, prin­tre alte­le, de mașini și con­dus, am de­cis să pro­fi­tăm de o zi fru­moa­să de va­ră și să ieșim la o plim­ba­re cu un BMW Se­ria 4 Ca­brio, pen­tru a afla mai mul­te des­pre ex­pe­ri­e­nțe­le sa­le „pe

Auto Motor Sport - - INTERVIU - Po­ze și inter­viu: Dan Scar­lat

Es­te con­du­sul me­reu o pa­si­u­ne? Sau, une­ori, abia aște­pți mași­ni­le au­to­no­me?

În ca­zul meu, con­du­sul a fost din­tot­de­au­na o ma­re pa­si­u­ne. Îmi dă un sen­ti­ment de li­ber­ta­te fan­tas­tic. În plus, în une­le si­tuații, con­du­sul a scos la ive­a­lă ca­li­tăți pe ca­re nici nu știam că le am. Așa că sunt mai puțin ten­ta­tă de ide­ea unei mașini au­to­no­me. Într-ade­văr, s-au fă­cut pro­gre­se uriașe, iar acest lu­cru se ve­de foar­te clar, mai ales la ma­ri­le sa­loa­ne auto, ca­re au ară­tat cât de de­par­te a ajuns teh­no­lo­gia. Pe de altă par­te, exis­tă în con­ti­nua­re și mul­te sem­ne de între­ba­re. Sin­ce­ră să fiu, nici nu cred că sun­tem pre­gă­tiți pen­tru astfel de mașini. Am ci­tit zi­le­le tre­cu­te un son­daj po­tri­vit că­ru­ia aproa­pe 80% din ame­ri­cani au de­cla­rat că le es­te te­a­mă să se ur­ce într-o mași­nă fă­ră șo­fer. Cred că mai avem ce­va până să ajun­gem în acel punct în ca­re să ce­dăm con­tro­lul vo­la­nu­lui in­te­li­ge­nței ar­ti­fi­cia­le.

Ca­re sunt mo­da­li­tăți­le prin ca­re faci față tra­fi­cu­lui zil­nic?

Ei bi­ne, nu prea fac față. Nu prea ai cum. Sunt cam 1,25 mi­li­oa­ne de ve­hi­cu­le înma­tri­cu­la­te în Bu­cu­rești. Să nu ui­tăm nici de ce­le ca­re nu sunt nu sunt înma­tri­cu­la­te în Ca­pi­ta­lă, dar ca­re sunt în cir­cu­lație în oraș. Plus ce­le ca­re ajung zil­nic în oraș cu di­ver­se tre­buri. E un oraș su­fo­cat, în ca­re fi­e­ca­re reușește să-și fa­că loc așa cum poa­te.

Ce mași­nă con­duci și de ce ai ales-o?

Acum, con­duc un Ford Mon­deo. L-am ales pen­tru că e o mași­nă bu­nă, si­gu­ră, spați­oa­să și de­loc le­neșă. Nu m-a lă­sat ni­ci­o­da­tă la greu. În plus, nici prin ser­vi­ce-uri n-a fost ne­voie să trec cu el.

Cu­tie ma­nua­lă sau au­to­ma­tă?

Au­to­ma­tă, clar! Con­duc de mai bi­ne de 10 ani mașini au­to­ma­te, deși la înce­put am fost cu greu con­vin­să să re­nu­nț la tran­smi­sia ma­nua­lă pen­tru cea au­to­ma­tă. Țin min­te și acum cât de ne­mu­lțu­mi­tă am fost în pri­ma zi în ca­re am luat mași­na cu tran­smi­sie au­to­ma­tă. Dar mi-au fost su­fi­ci­en­te do­uă zi­le de con­dus ca să re­a­li­zez cât de cool es­te, de fapt, cu­tia au­to­ma­tă. Chiar o re­co­mand, mai ales acum, când prețul de achi­ziție nu mai re­pre­zin­tă o pro­ble­mă chiar atât de ma­re, așa cum se întâmpla în ur­mă cu câți­va ani.

Cum ara­tă mași­na ide­a­lă?

Si­gu­ră, cu tran­smi­sie au­to­ma­tă, fru­moa­să, spați­oa­să, de ul­ti­ma ge­ne­rație, cu do­tări mo­der­ne, avan­sa­te și, da­că se poa­te, să nu dau pe ea cât pe un apar­ta­ment cu do­uă ca­me­re.

Da­că ar fi să con­cu­re­zi într-o cur­să, ai pre­fe­ra una de cir­cu­it sau una off-road?

Una off-road, fă­ră doar și poa­te.

Ca­re es­te des­ti­nația fa­vo­ri­tă la vo­lan?

Mi-am înde­pli­nit-o acum do­uă veri, când am co­lin­dat Si­ci­lia în lung și-n lat la vo­la­nul mași­nii. A fost o aven­tu­ră pe cin­ste, poa­te și pen­tru că în Ita­lia se con­du­ce hao­tic, iar în Si­ci­lia în mod de­o­se­bit. O des­ti­nație pe­ri­cu­los de fru­moa­să.

Când va avea Ro­mânia in­fras­truc­tu­ra de ca­re are ne­voie și ce ar tre­bui să fa­cem noi pen­tru asta?

Ni­meni nu știe. Nici mă­car cei ca­re ar tre­bui să știe. Și asta e grav. De­si­gur, nu sun­tem Chi­na, ca­re re­a­li­ze­a­ză proi­ec­te de in­fras­truc­tu­ra în ritm ac­ce­le­rat, dar tot cred că ce­va ar tre­bui să se miște cu mai mult nerv în acest sec­tor. La ora la ca­re vor­bim, ța­ra noas­tră încă nu și-a de­fi­nit o stra­te­gie cla­ră pen­tru dez­vol­ta­rea unei in­fras­truc­turi ali­nia­tă cu sta­tu­tul de ța­ra eu­ro­pe­a­nă. Cred că unii nu vor să înțe­le­a­gă fap­tul că acest sec­tor poa­te con­tri­bui ese­nțial dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei. Cred că e ne­voie de mult mai mul­tă am­biție și asu­ma­re din par­tea ce­lor cu fun­cții de răs­pun­de­re pen­tru a pu­tea con­strui.

„Cred că mai avem ce­va până să ajun­gem în acel punct în ca­re să ce­dăm con­tro­lul vo­la­nu­lui in­te­li­ge­nței ar­ti­fi­cia­le.“ „Con­duc de mai bi­ne de 10 ani mașini cu tran­smi­sie au­to­ma­te, deși la înce­put am fost cu greu con­vin­să să re­nu­nț la cu­tia ma­nua­lă pen­tru cea au­to­ma­tă.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.