Vol­vo... avi­on pen­tru șo­sea

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

De ce­va vre­me de­ja, sue­de­zii au pro­mis o si­gu­ra­nță ne­maiîntâlni­tă la bor­dul vi­i­toa­re­lor sa­le au­to­mo­bi­le, iar acum, par con­vi­nși de fap­tul că so­luția per­fec­tă pen­tru ace­as­tă com­pli­ca­tă ecuație es­te scoa­te­rea to­ta­lă din con­text a fac­to­ru­lui uman. Ast­fel, no­ul con­cept com­plet au­to­nom, 360c, ne vor­bește des­pre un vi­i­tor apro­piat, dar și de un con­text teh­no­lo­gic im­por­tant, în ca­re sue­de­zii cer un sin­gur stan­dard glo­bal pen­tru co­mu­ni­ca­rea din­tre au­to­ve­hi­cu­le­le au­to­no­me și toți cei­la­lți par­ti­ci­pa­nți la tra­fic. Sti­lul es­te com­plet di­fe­rit, însă aces­ta are o lo­gi­că, cel puțin în ac­ce­pți­u­nea pro­du­că­to­ru­lui: pro­to­ti­pul e com­plet au­to­nom, fi­ind lip­sit de ori­ce sis­tem de con­trol cla­sic (vo­lan, pe­da­le etc.) iar in­te­ri­o­rul es­te re­con­fi­gu­ra­bil în fun­cție de ne­ce­si­tăți. Ace­as­ta, de­oa­re­ce 360c a fost ima­gi­nat drept o po­si­bi­lă alter­na­ti­vă la că­lă­to­ri­i­le cu avi­o­nul pe dis­ta­nțe scur­te, ofe­rind chiar po­si­bi­li­ta­tea de a pe­tre­ce o noap­te pe șo­sea… în pat, dor­mind.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.