Mer­ce­des com­plet elec­tric, dar EQ

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

La Stoc­kholm – de­si­gur, lo­cația scan­di­na­vă nu a fost ale­a­să întâmplă­tor, doar cu­noaștem ape­ti­tul nor­di­ci­lor pen­tru au­to­mo­bi­le elec­tri­ce – a fost pre­zen­tat în pre­mi­e­ră mon­dia­lă (înain­te de star­tul vânză­ri­lor, pre­vă­zut pen­tru mij­lo­cul anu­lui vi­i­tor) pri­mul au­to­mo­bil de se­rie al no­u­lui brand de mo­bi­li­ta­te alter­na­ti­vă: cros­so­ve­rul com­plet elec­tric EQC.

Aces­ta lan­se­a­ză o no­uă ati­tu­di­ne au­to­mo­bi­lis­ti­că pen­tru Mer­ce­des – de-acum înco­lo, cu­loa­rea al­bas­tră, dar și pa­no­ul ne­gru ampla­sat aco­lo un­de în mod nor­mal ar fi exis­tat fan­te­le de ae­ri­si­re din gri­lă vor fi ele­men­te cât se poa­te de ușor de re­cu­nos­cut, me­ni­te să de­sem­ne­ze mo­de­le­le com­plet elec­tri­ce, EQ. Ca­ro­se­ria de cros­so­ver-SUV es­te, cu si­gu­ra­nță, la mo­dă, iar de­sig­nul, su­fi­ci­ent de fu­tu­rist pen­tru a-i aju­ta pe cli­e­nți să tre­a­că pes­te ase­mă­na­rea din anu­mi­te un­ghi­uri cu mai con­venți­o­na­lul GLC.

Fi­rește, ele­men­te­le ce­le mai im­por­tan­te sunt ca­rac­te­ris­ti­ci­le teh­ni­ce ale sis­te­mu­lui de pro­pul­sie elec­tric – Daim­ler pro­mi­te un con­sum de 22,2 kWh/100 km și o au­to­no­mie de 450 km din ba­te­ri­i­le de 80 kWh, con­form ve­chi­u­lui stan­dard NEDC (ne aștep­tăm la o scă­de­re oda­tă cu re­tes­ta­rea pen­tru WLTP). In­te­ri­o­rul es­te con­form no­u­lui stan­dard Mer­ce­des – sis­te­mul de in­fo­tain­ment MBUX (Mer­ce­des-Benz User Expe­ri­en­ce) își fa­ce și aici apa­riția, fi­ind însă per­so­na­li­zat cu nu­me­roa­se fun­cții spe­ci­fi­ce pen­tru bran­dul EQ. Pro­du­cția va avea loc la fa­bri­ca din Bre­men, Ger­ma­nia, iar EQC se do­rește un SUV uti­li­za­bil în mai toa­te con­diți­i­le, cu o ca­pa­ci­ta­te de trac­ta­re de 1800 kg.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.