Cu­rățe­nie la pre­si­u­ne ma­xi­mă

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Da­că in­te­nți­o­nați să achi­ziți­o­nați un spă­lă­tor cu înal­tă pre­si­u­ne, acum es­te mo­men­tul per­fect, având în ve­de­re re­du­ce­ri­le exis­ten­te în ma­ga­zi­ne­le pro­du­că­to­ru­lui ger­man STIHL. Spă­lă­to­ria au­to de aca­să Da­că, la câte­va săp­tă­mâni dis­ta­nță, ajun­gi cu mași­na la spă­lă­to­rie, ori­cât de „eco“ar fi ace­as­ta, pe vop­se­aua au­to­tu­ris­mu­lui apar ine­vi­ta­bil zgâri­e­turi, și nu din cau­za sub­sta­nțe­lor și echi­pa­men­te­lor fo­lo­si­te, ci a per­so­na­lu­lui ne­gli­jent. Poți ajun­ge la con­clu­zia că cel mai bi­ne es­te să îți spe­li sin­gur mași­na pen­tru că tu vei avea cea mai ma­re gri­jă și la apli­ca­rea sub­sta­nțe­lor de cu­răța­re, dar și la us­ca­re și șter­ge­re. Ce­le mai mici ast­fel de uti­la­je sunt mo­de­le RE 88 și RE 98, ca­re des­chid prac­tic ga­ma de uti­la­je de cu­rățat cu pre­si­u­ne de la STIHL. Di­fe­re­nțe­le din­tre ce­le do­uă sunt la ni­ve­lul de pre­si­u­ne ma­xi­mă la ca­re lu­cre­a­ză: pri­mul, până la 100 de bari pre­si­u­ne, în timp ce RE98 lu­cre­a­ză cu un plus de 10 bari. Igi­e­ni­za­rea alei­lor și te­ra­se­lor Ci­ne își achi­ziți­o­nea­ză un RE de la STIHL și lo­cu­i­ește la ca­să are un du­blu avan­taj pen­tru că aces­te echi­pa­men­te se fo­lo­sesc la fel de bi­ne la cu­răța­tul mo­bi­li­e­ru­lui de gră­di­nă, a trep­te­lor sau a te­ra­se­lor. Ori­ca­re ar fi opți­u­nea pen­tru un cu­răță­tor cu pre­si­u­ne, ma­ga­zi­ne­le STIHL tre­bu­ie vi­zi­ta­te, având în ve­de­re re­du­ce­ri­le de toam­nă pen­tru ast­fel de echi­pa­men­te, dar și pen­tru alte zeci de uti­la­je.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.