Actros, un ade­vă­rat Mer­ce­des al lu­mii co­mer­cia­le

Pen­tru că nu sun­tem ex­pe­rți în zo­na au­to­ve­hi­cu­le­lor co­mer­cia­le gre­le, vom fi cât se poa­te de suc­ci­nți în pre­zen­ta­rea „mon­stru­lui“, mo­del pe ca­re to­tuși nu-l pu­te­am tre­ce cu ve­de­rea, ți­nând cont de sta­tu­tul le­gen­dar prin­tre cu­nos­că­to­rii seg­men­tu­lui.

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

De fapt, da­că nu am fi me­nți­o­nat nu­me­le Actros, ci doar câte­va no­u­tăți – sis­tem se­miau­to­nom Acti­ve Dri­ve Assist, re­du­ce­re a con­su­mu­lui cu 5%, Mir­ro­rCam stan­dard, Acti­ve Bra­ke Assist 5 și Mul­ti­me­dia Coc­kpit –, s-ar fi pu­tut cu ușu­ri­nță cre­de că es­te vor­ba des­pre cel mai nou mo­del de au­to­mo­bil al con­struc­to­ru­lui ger­man. De alt­fel, Actros are chiar și un sis­tem de pro­pul­sie alter­na­ti­vă, NGT, pe ba­ză de gaz na­tu­ral com­pri­mat, ce dez­vol­tă 302 CP și emi­te cu până la 15% mai puți­ne emi­sii de CO2. Pre­zen­tat în pre­mi­e­ră mon­dia­lă la Ber­lin, înain­tea lan­să­rii ofi­cia­le de la Sa­lo­nul de au­to­ve­hi­cu­le co­mer­cia­le des­fășu­rat la Ha­no­vra, în Ger­ma­nia, Actros es­te pur­tă­to­rul de stin­dard MB Truc­ks. Ba chiar o ia înain­tea di­vi­zi­ei de ve­hi­cu­le pen­tru pa­sa­geri: Acti­ve Dri­ve Assist e un sis­tem se­miau­to­nom (ac­ce­le­rație, frâna­re, vi­raj) ce fun­cți­o­nea­ză in­di­fe­rent de vi­te­za ca­mi­o­nu­lui, în timp ce no­ul sis­tem Mir­ro­rCam înlo­cu­i­ește oglin­zi­le con­venți­o­na­le, prin­ci­pa­le și au­xi­lia­re, uti­li­zând doar ca­me­re vi­deo și afișa­je di­gi­ta­le – do­uă dis­play-uri de 15 in­chi, cu o re­zo­luție de 720 × 1920 pi­xe­li, am­pla­sa­te pe mon­ta­nții A din in­te­ri­o­rul ca­bi­nei.

Nu es­te un au­to­tu­rism, dar înglo­be­a­ză teh­no­lo­gii ul­tra­mo­der­ne, une­le chiar mai evo­lua­te de­cât în ca­zul frați­lor mai mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.