Bu­gat­ti Chi­ron... din Le­go

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Fru­mu­sețea in­trin­se­că a unui obi­ect se mă­soa­ră une­ori în uni­tăți mi­nus­cu­le… ar­gu­ment pe ca­re pa­si­o­nații de cre­ații din pi­e­se Le­go îl cu­nosc foar­te bi­ne. Poa­te de ace­ea, pen­tru a de­mon­stra ve­lei­tăți­le li­ni­ei Le­go Te­chnic, apă­ru­tă încă din 1977, com­pa­nia a de­cis să tran­spu­nă mo­de­lul pro­priu Bu­gat­ti Chi­ron la sca­ră re­du­să… în mă­ri­me na­tu­ra­lă. Mai mult de atât, în ci­u­da fap­tu­lui că nu au fost fo­lo­si­te alte pi­e­se de­cât ce­le Le­go, ace­as­tă re­pli­că es­te fun­cți­o­na­lă și poa­te fi con­du­să. Se­cre­tul e că între ce­le un mi­li­on de pi­e­se Le­go Te­chnic (dez­vol­ta­rea și asam­bla­rea au du­rat nu mai puțin de 13.438 de ore) se re­gă­sesc și 2304 de mo­to­rașe Le­go Te­chnic, ca­re ofe­ră un to­tal de… 5,3 cai-pu­te­re. Și mai exis­tă și alte nu­me­re: 4032 de roți di­nța­te, 2016 axe, o greu­ta­te to­ta­lă de 1500 kg și 92 Nm pen­tru o vi­te­ză te­o­re­ti­că de… doar 20 km/h. Le­go a mar­cat pre­mi­e­re im­por­tan­te cu acest in­cre­di­bil efort in­gi­ne­resc – nu a fost fo­lo­sit li­pici pen­tru a ți­ne la un loc pi­e­se­le, es­te pri­ma re­pli­că fun­cți­o­na­lă Le­go Te­chnic de di­men­si­uni con­for­me cu ale ori­gi­na­lu­lui, iar pi­lo­tul de cur­se Andy Wal­la­ce ne spu­ne că, de la câți­va me­tri dis­ta­nță, nici mă­car nu îți poți da se­a­ma că ai de-a fa­ce cu un pro­dus Le­go…

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.