Adio Au­ris, bun venit Toyo­ta Co­rol­la To­u­ring Spor­ts

Ja­po­ne­zii de la Toyo­ta au de­cis ca li­nia lor de mo­de­le com­pac­te să re­nu­nțe la nu­me­le „Au­ris“, lo­cul său fi­ind pre­luat de le­gen­da­ra Co­rol­la, la Sa­lo­nul au­to de la Pa­ris so­sind în pre­mi­e­ră mon­dia­lă Co­rol­la To­u­ring Spor­ts.

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Bre­a­kul a fost dez­vol­tat de si­ne stă­tă­tor, pe ba­za cu­nos­cu­tei plat­for­me TNGA și are un por­tba­gaj cu ade­vă­rat im­pre­si­o­nant, de 598 de li­tri (față de 507 la Au­ris TS), un am­pa­ta­men­tul ge­ne­ros, de 2700 mm, și exis­tă po­si­bi­li­ta­tea op­tă­rii pen­tru amor­ti­zoa­re va­ria­bi­le ale sus­pen­si­ei. Un sin­gur pro­pul­sor con­venți­o­nal es­te ofe­rit, de 1,2 li­tri tur­bo, pe ben­zi­nă, de 114 CP, iar de-acum înco­lo vor exis­ta nu una, ci do­uă ver­si­uni hi­bri­de, cu mo­toa­re de 1,8 li­tri cu 120 CP și 2 li­tri cu 178 CP. Toyo­ta a de­cis să re­nu­nțe trep­tat la mo­to­ri­ză­ri­le di­e­sel, ast­fel încât Co­rol­la TS nu va avea ast­fel de opți­uni în ofer­ta pen­tru Eu­ro­pa. În schimb, com­pen­se­a­ză cu lis­ta de echi­pa­men­te foar­te ge­ne­roa­să, ofe­rind de toa­te, de la he­ad-up dis­play la com­bi­nații de do­uă cu­lori pen­tru ca­ro­se­rie.

In­te­ri­or mo­dern, cu for­me mi­ni­ma­lis­te

Fă­ră di­e­se­luri în ofer­ta eu­ro­pe­a­nă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.