Re­mix pe pa­tru roți

Pen­tru a ce­le­bra lan­sa­rea lui I-Pa­ce, pri­mul său SUV elec­tric, Ja­guar a ape­lat la o co­la­bo­ra­re spec­ta­cu­loa­să cu ar­tis­ta bri­ta­ni­că Dua Li­pa.

Auto Motor Sport - - EVENIMENT - Text: Mi­hai Ghi­duc Fo­to: Ja­guar

3sep­tem­brie. Amster­dam. Su­gar Fac­to­ry – ca­re e chiar ce-i spu­ne nu­me­le, o fa­bri­că de za­hăr, însă tran­sfor­ma­tă de ce­va vre­me într-un club (și stu­dio pen­tru va­rian­ta olan­de­ză a emi­si­u­nii The Voi­ce). O pe­tre­ce­re se­cre­tă, al că­rei cap de afiș es­te ar­tis­ta bri­ta­ni­că Dua Li­pa. În pu­blic, in­vi­tații ce­lor de la Ja­guar, jur­na­liști și blog­geri, stau împreu­nă cu Armin van Buu­ren sau Do­ut­zen Kro­es, „bu­nuri nați­o­na­le“ale Olan­dei. Săr­bă­to­ri­tul e afa­ră, în par­ca­re, ali­niat fru­mos, în zeci de exem­pla­re al­be, roșii și al­bas­tre: I-Pa­ce, no­ul SUV Ja­guar 100% elec­tric. Sau, mai sim­plu, pri­mul con­cu­rent cu ade­vă­rat se­ri­os al Tes­lei. Re­vo­luția elec­tri­că aștep­ta­tă de ani buni toc­mai a înce­put.

Pri­mul se­zon

Eveni­men­tul Dua Li­pa × Ja­guar es­te pre­zen­tat sub nu­me­le „The Pa­ce. Se­a­son One“, ce­ea ce pre­su­pu­ne, evi­dent, că vor mai ur­ma niște se­zoa­ne. Asta ara­tă încre­de­re nu doar în ca­pa­ci­ta­tea aces­tei mașini de a im­pre­si­o­na (și, pe cu­vânt, e im­pre­si­o­nan­tă), ci și în suc­ce­sul cam­pa­ni­ei de mar­ke­ting, ca­re îți ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a-ți crea un re­mix per­so­na­li­zat al pi­e­sei Want to pe plat­for­ma re­mix.join­the­pa­ce.com și ca­re își pro­pu­ne să adu­ne mi­li­oa­ne de re­mi­xuri. Poți să-ți faci re­mi­xul și într-un test per­so­na­li­zat cu mași­na, în fun­cție de mo­dul în ca­re con­duci.

Dar să re­venim la ve­de­ta mo­to­ri­za­tă. Prin­ci­pa­lul lu­cru ca­re îți atra­ge ate­nția, mai ales când o pri­vești ală­turi de F-Pa­ce și E-Pa­ce, ce­le­lal­te do­uă SUV-uri Ja­guar, cu mo­toa­re tra­diți­o­na­le, es­te că e mai mi­că și mai ae­ro­di­na­mi­că. Du­pă cum ex­pli­că de­sig­ne­rul Way­ne Bur­gess, ace­as­ta se întâmplă da­to­ri­tă mo­du­lui to­tal di­fe­rit în ca­re ara­tă mo­to­rul elec­tric, ca­re per­mi­te ca mași­na să fie mai scur­tă și cu par­bri­zul mai în față, stil „cab-for­ward“, dar la fel de spați­oa­să ca un SUV ma­re. În plus, sus­pen­si­i­le ajus­ta­bi­le fac ca I-Pa­ce să se apro­pie, în ca­zul în ca­re îl co­bori la ma­xi­mum, de alu­ra unui se­dan mai mus­cu­los și spor­tiv, nu de a unui SUV.

Au­to­no­mia, pro­ba­bil prin­ci­pa­lul ar­gu­ment în ca­zul unei mașini elec­tri­ce, es­te de 470 km, mult pes­te a ce­lor­lal­te mașini de pe piață și foar­te apro­pia­tă de a Tes­lei S – v-am zis că-i o con­cu­re­nță se­ri­oa­să. Cu­plul in­stan­ta­neu și tra­cți­u­nea in­te­gra­lă îi com­ple­te­a­ză alu­ra spor­ti­vă cu o ac­ce­le­rație spec­ta­cu­loa­să de la 0 la 100 km/oră: 4,8 se­cun­de (se ve­de la pri­mul se­ma­for). Da­că mai iei în cal­cul și pe­da­la de ac­ce­le­rație ino­va­toa­re, ca­re poa­te fi se­ta­tă să frâne­ze atunci când ri­dici pi­ci­o­rul, pi­lo­tul au­to­mat in­te­li­gent și re­cu­pe­ra­rea ener­gi­ei pe pe­ri­oa­da de frâna­re, e foar­te po­si­bil să fi gă­sit cea mai spec­ta­cu­loa­să mași­nă elec­tri­că exis­ten­tă pe piață la ora ac­tua­lă. Și cu si­gu­ra­nță, cea mai spor­ti­vă.

O si­lue­tă atle­ti­că, jus­ti­fi­ca­tă de per­for­ma­nțe­le ri­di­ca­te

Aso­ci­e­rea cu ve­de­te es­te o prac­ti­că obișnu­i­tă a ma­ri­lor bran­duri, și nu doar au­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.