O evo­luție lip­si­tă de greșe­li

Un to­tal de 75 de echi­pa­je s-au înscris la eta­pa a șa­sea din Cam­pi­o­na­tul Nați­o­nal de Ra­li­uri 2018, Ral­ly Iași, ca­re a avut loc în pe­ri­oa­da 6–8 sep­tem­brie. Pi­lo­tul Adi Tes­lo­van a reușit să obți­nă lo­cul întâi în cla­sa­men­tul au­to­mo­bi­le­lor cu do­uă roți mo­tric

Auto Motor Sport - - ADVERTORIAL -

Echi­pa­je­le au avut de par­curs pes­te 132 de ki­lo­me­tri împă­rțiți în ze­ce pro­be spe­cia­le, în timp ce tra­seul to­tal al ra­li­u­lui a mă­su­rat aproa­pe 465 de ki­lo­me­tri.

Pi­lo­tul Ome­ga Mo­tor­sport Adrian Tes­lo­van, se­con­dat de Vajk Imre Cseh, a ter­mi­nat ra­li­ul pe pri­mul loc la ca­te­go­ria Do­uă Roți Mo­tri­ce și pe lo­cul 14 în cla­sa­men­tul ge­ne­ral.

Ritm su­sți­nut

„A fost o eta­pă reuși­tă în toa­te pri­vi­nțe­le. Și în acest an, or­ga­ni­za­to­rii au iz­bu­tit un eveni­ment ex­trem de bi­ne pus la punct, iar noi am avut o evo­luție bu­nă, lip­si­tă de pro­ble­me teh­ni­ce sau greșe­li. Am înce­put zi­ua de vi­neri puțin mai pre­caut și cu puți­ne emoții pe fi­nal, la su­per­spe­cia­la din cen­trul Iașu­lui, un­de elec­tro­ni­ca de la cu­tia de vi­te­ze a cre­at ce­va sus­pans, dar am încheiat pri­ma zi cu un avans de pes­te 11 se­cun­de. Sâmbă­tă, am con­ti­nuat într-un ritm mai su­sți­nut, reușind să ter­mi­năm ra­li­ul fă­ră emoții, pe pri­ma po­ziție în cla­sa­men­tul au­to­mo­bi­le­lor cu do­uă roți mo­tri­ce. Apa mi­ne­ra­lă na­tu­ra­lă Bor­sec a fost par­te­ne­rul nos­tru de ba­ză în tot acest we­e­kend de­oa­re­ce, din cau­za umi­di­tății și a tem­pe­ra­tu­ri­lor ri­di­ca­te din mași­na de con­curs, am fost ne­voiți să ne hi­dra­tăm pe mă­su­ră.

Împreu­nă cu UniCre­dit Le­a­sing, Bor­sec, Ci­pi, De­fi, Mo­bil1 prin Star Lu­bri­can­ts, Inter­flon, Set-Prod Com, Pro­dia, Roc­kFM, Vi­ce, Ci­ty Grill, Pig­na, GoPro prin Com­tra­de Dis­tri­bu­ti­on și Ome­ga Mo­tor­sport, am reușit să ter­mi­năm cu bi­ne și pe­nul­ti­ma eta­pă a cam­pi­o­na­tu­lui nați­o­nal. Ur­me­a­ză Ra­li­ul Si­bi­u­lui, în oc­tom­brie.“

Fo­to: Ba­lázs Atti­la

Ra­li­ul Iași­u­lui a mar­cat un re­cord de par­ti­ci­pa­re pen­tru o eta­pă de ma­ca­dam în 2018. Adi Tes­lo­van a fost în ele­men­tul său, reușind un re­zul­tat ex­ce­lent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.