HYUN­DAI Io­niq

Pe di­na­fa­ră, di­fe­rit. Pe di­năun­tru, un Hyun­dai nor­mal.

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

În Ger­ma­nia cel puțin, elec­tro­mo­bi­li­ta­tea nu pa­re să prin­dă vi­te­ză. Bi­la­nțul pro­vi­zo­riu al vânză­ri­lor de mașini elec­tri­ce es­te dez­nă­dăj­du­i­tor: du­pă 23 de luni, nu­mai 36.611 de ce­reri au fost de­pu­se, deși cei 4000 de eu­ro bo­nus de me­diu ar fi tre­bu­it să con­sti­tu­ie un ar­gu­ment bun pen­tru a re­du­ce din pre­ju­de­căți­le față de mași­ni­le elec­tri­ce. În Ro­mânia, bo­nu­sul evi­dent mai ma­re, de 10.000 de eu­ro, pro­mi­te o im­pul­si­o­na­re a pi­eței de până la 2000 de uni­tăți anul aces­ta. Es­te evi­dent că mo­de­le­le mai ief­ti­ne și cu o au­to­no­mie și pu­te­re mai mari au tre­zit in­te­re­sul. Așa cum es­te no­ul Nis­san Le­af, ca­re se mă­soa­ră cu Hyun­dai Io­niq Elec­tric (în cu­rând, va fi dis­po­ni­bil și în Ro­mânia) și VW e-Golf într-un prim test com­pa­ra­tiv.

Star mon­dial: Nis­san Le­af

Deși pri­ma ge­ne­rație a lui Le­af es­te greu de întâlnit pe-aici, ja­po­ne­za se poa­te mândri cu ti­tlul de cel mai bi­ne vându­tă mași­nă elec­tri­că din lu­me. Poa­te de ace­ea, a do­ua ge­ne­rație nu e com­plet no­uă, ci mai de­gra­bă o evo­luție pe o plat­for­mă cu­nos­cu­tă. La o pri­mă ve­de­re, nu îți dai se­a­ma că es­te un mo­del nou de­oa­re­ce cur­be­le de­o­se­bi­te ale pre­de­ce­so­ru­lui au fost doar puțin ne­te­zi­te și au apă­rut câte­va adânci­turi plă­cu­te ochi­u­lui. Doar pla­fo­nul de o altă cu­loa­re și tri­di­men­si­o­na­la gri­lă cu nua­nțe al­băs­trui a ra­dia­to­ru­lui re­pre­zin­tă ac­cen­te vi­zua­le dis­tinc­te.

În in­te­ri­or, Le­af pa­re mai or­do­nat, dar nu foar­te spați­os sau de o ca­li­ta­te de­o­se­bi­tă. Pe lângă plas­ti­cul dur pre­zent pes­te tot, inițial ne-a mai iri­tat și vi­te­zo­me­trul când­va di­gi­tal, iar acum ana­lo­gic al mași­nii elec­tri­ce. În fa­voa­rea lui in­ter­vin însă li­zi­bi­li­ta­tea bu­nă și gra­fi­ce­le dră­guț aran­ja­te pe dis­play-ul ală­tu­rat, ca­re te in­for­me­a­ză în pri­vi­nța pu­te­rii dis­po­ni­bi­le și a încăr­că­rii ba­te­ri­ei. Mai puțin ne-au plă­cut ci­u­da­te­le bu­toa­ne greu de ma­ne­vrat ale cu­ti­ei au­to­ma­te și cli­ma­ti­ză­rii, ca­re au fost pre­lua­te de la pre­de­ce­sor.

Sis­te­mul de in­fo­tain­ment cu ecran tac­til de 7 in­chi es­te unul obișnu­it. Da­to­ri­tă apli­cați­i­lor Android Au­to și Apple Car­play, sis­te­mul de na­vi­ga­re as­cun­de cu abi­li­ta­te fap­tul că nu ofe­ră in­for­mații în timp re­al din tra­fic și că, de mul­te ori, nu pri­ce­pe co­men­zi­le vo­ca­le. În plus, mul­ti­tu­di­nea de bu­toa­ne de pe vo­lan com­pli­că inu­til viața. Pa­tru per­soa­ne și ba­ga­je­le afe­ren­te au des­tul loc în Le­af, dar pra­gul de încăr­ca­re al por­tba­ga­ju­lui și tre­ap­ta ce se for­me­a­ză la ra­ba­ta­rea spă­ta­ru­lui ban­che­tei sunt foar­te înal­te nu doar în com­pa­rație cu ale con­cu­re­nței din test.

Por­tba­ga­jul are doar un spațiu de încăr­ca­re nor­mal din pri­ci­nă că in­te­ri­o­rul nu are la­te­ra­le­le drep­te. Pe de altă par­te, sis­te­mul de so­no­ri­za­re și ca­blu­ri­le de ali­men­ta­re blo­che­a­ză o par­te din spațiu. Șo­fe­rii îna­lți vor tre­bui să se obișnu­ias­că cu șe­zu­tul ri­di­cat din cau­za ba­te­ri­i­lor am­pla­sa­te

în po­dea. Pe lângă mon­tan­tul C lat, și oglin­da re­tro­vi­zoa­re cen­tra­lă ma­re îngră­dește vi­zi­bi­li­ta­tea.

Vi­zi­bi­li­ta­tea nu es­te punc­tul for­te nici al lui Hyun­dai Io­niq. Din pri­ci­na lu­ne­tei seg­men­ta­te și a mon­tan­tu­lui C de ase­me­nea lat, când dă cu spa­te­le șo­fe­rul poa­te ve­dea doar da­to­ri­tă ca­me­rei pen­tru ma­rșa­ri­er, afla­tă în do­ta­rea stan­dard. Da­că des­chi­de­rea lar­gă a hayo­nu­lui ofe­ră avan­ta­je la încăr­ca­re, iar cei 1410 de li­tri ai por­tba­ga­ju­lui re­pre­zin­tă o va­loa­re foar­te bu­nă, în spa­te spați­ul pen­tru cap e con­si­de­ra­bil li­mi­tat.

În in­te­ri­or, Io­niq es­te aproa­pe ca un Hyun­dai nor­mal, ca­rac­te­ri­zat prin co­men­zi sim­ple, ma­te­ria­le de ca­li­ta­te și un stil obișnu­it. Doar bu­toa­ne­le din con­so­la me­dia­nă ale cu­ti­ei au­to­ma­tă, pa­de­le­le din spa­te­le vo­la­nu­lui pen­tru re­cu­pe­ra­rea ener­gi­ei și in­stru­men­te­le di­gi­ta­le li­zi­bi­le îl tră­de­a­ză că es­te o mași­nă elec­tri­că. Pri­vit din ex­te­ri­or, Io­niq se evi­de­nția­ză mai de­gra­bă prin bo­tul scurt, dar nu prea se de­o­se­bește de va­rian­te­le sa­le hi­bri­de.

Și mai nor­mal es­te e-Golf-ul. Aici, ve­zi abia la a treia pri­vi­re că te afli în va­rian­ta elec­tri­că, ce­ea ce are mai mul­te avan­ta­je de­cât de­za­van­ta­je. În ce­ea ce pri­vește co­men­zi­le, ca­li­ta­tea ma­te­ria­le­lor și ofer­ta de spațiu nu exis­tă di­fe­re­nțe față de Gol­fu­ri­le cu mo­to­ri­za­re cla­si­că. Având în do­ta­rea de se­rie sis­te­me­le de na­vi­gație și de cli­ma­ti­za­re au­to­ma­tă pe do­uă zo­ne, se poa­te spu­ne că es­te bi­ne echi­pat, dar, pen­tru a-l ri­di­ca la ni­ve­lul ce­lor doi ri­va­li din test, ar tre­bui bi­fa­te mul­te opți­o­na­le scum­pe din lis­ta de echi­pări. Cu fa­ruri LED și di­ver­se sis­te­me de asis­te­nță la bord, es­te cea mai scum­pă mași­nă din acest com­pa­ra­tiv, mai ales că Nis­san și Hyun­dai in­clud aproa­pe toa­te do­tă­ri­le su­pli­men­ta­re în di­ver­se­le ver­si­uni de echi­pa­re.

Ba­te­ria ma­re nu aju­tă prea ta­re!

e-Golf are din fa­bri­că o ba­te­rie de 36 kWh, ca­re îl pla­se­a­ză între Io­niq (28 kWh) și Le­af (40 kWh). În pro­ba de con­sum des­fășu­ra­tă în oraș și pe șo­se­le și au­tos­tră­zi din afa­ra orașu­lui, Nis­san a par­curs 239 km con­dus tem­pe­rat. Es­te o au­to­no­mie bu­nă pen­tru viața de zi cu zi, dar e și puțin de­za­mă­gi­toa­re pen­tru că ri­va­lii săi cu ba­te­rii mai mici au mers cam tot atât. Ast­fel, cu un con­sum re­al de 16,6 kWh/100 km, Le­af de­pășește nu doar spe­ci­fi­cația pro­du­că­to­ru­lui, ci și cei 14,3 kWh ai lui Golf, res­pec­tiv cei 12,2 ai lui Io­niq. Pen­tru cei că­ro­ra aces­te de­ta­lii li se par prea ab­strac­te, ne­fi­ind fa­mi­lia­ri­zați cu ele, pre­ci­zăm că, da­că am con­ver­ti ener­gia, ar re­zul­ta con­su­muri de 1,3 până la 1,8 li­tri de ben­zi­nă su­per la 100 km.

Le­af nu doar că își go­lește cel mai re­pe­de ba­te­ri­i­le, dar ne­ce­si­tă și cel mai lung timp până le reîncar­că.

Doar in­stru­men­te­le de bord și bu­toa­ne­le au­to­ma­te sunt ne­o­bișnu­i­te pen­tru un Hyun­dai. Cu ex­ce­pția spați­u­lui din spa­te pen­tru cap, ofer­ta de spațiu es­te foar­te bu­nă, la fel și con­for­tul la ru­la­re, pre­cum și echi­pa­rea de se­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.