Tes­ta­rea mași­ni­lor elec­tri­ce

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

Pen­tru a pu­tea eva­lua mai bi­ne hi­bri­de­le plug-in (PHEV) și mași­ni­le elec­tri­ce (BEV), am cre­at for­mu­la­re de tes­ta­re cu co­nți­nut spe­ci­fic. De exem­plu, eva­luăm in­te­ra­cți­u­nea din­tre mo­toa­re­le cu com­bus­tie in­ter­nă și ce­le elec­tri­ce la ve­hi­cu­le­le PHEV: cât de lin se fa­ce tran­sfe­rul între mo­toa­re, cum se fa­ce re­cu­pe­ra­rea și cât de bi­ne se sim­te pe­da­la? Ve­hi­cu­le­le PHEV pri­mesc până la ze­ce punc­te pen­tru di­ver­si­ta­tea va­rian­te­lor, aici fi­ind vor­ba des­pre mo­du­ri­le de ru­la­re și de ni­ve­lu­ri­le de re­cu­pe­ra­re, pre­cum și de po­si­bi­li­ta­tea de a me­nți­ne sau poa­te chiar de a spori încăr­ca­rea ba­te­ri­ei în tim­pul ru­lă­rii. Foar­te im­por­tan­tă pen­tru cei ca­re do­resc să-și uti­li­ze­ze PHEV-ul mai ales în mo­dul elec­tric es­te ac­ce­le­ra­rea pur elec­tri­că până la 50 km/h. E prac­ti­că la por­ni­rea de la se­ma­for sau de­vi­ne mași­na un ob­sta­col în tra­fic? Con­su­mul în test (elec­tric și de com­bus­ti­bil fo­sil) es­te cal­cu­lat în ur­ma unor tes­te ela­bo­ra­te, pe tra­see re­pre­zen­ta­ti­ve, pen­tru a avea re­zul­ta­te con­clu­den­te. Pen­tru a le fa­ce com­pa­ra­bi­le, tran­sfor­măm con­su­mul în emi­sii de CO2.

pur elec­tri­ce au pro­pri­i­le cri­te­rii de eva­lua­re. Aici, punc­tăm tim­pul de încăr­ca­re pen­tru o au­to­no­mie de 100 km. Foar­te im­por­tan­te pen­tru ve­hi­cu­le­le elec­tri­ce sunt po­si­bi­li­tăți­le de încăr­ca­re. De exem­plu, aici se dau punc­te pen­tru ște­că­re de tip 2 pen­tru Wal­lbo­xuri (un punct) până la încăr­ca­rea prin in­du­cție (pa­tru punc­te).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.