Cu­ri­o­zi­tăți teh­ni­ce

Auto Motor Sport - - TEST -

Deși ur­mașa sa, Da­cia 1300, a fost un pas înain­te din mul­te punc­te de ve­de­re, fi­ind mai spați­oa­să, mai prac­ti­că și având o ți­nu­tă de drum mai si­gu­ră, „Su­ti­ca“es­te su­pe­ri­oa­ră teh­nic din câte­va punc­te de ve­de­re.

Toa­te ya­le­le mași­nii (con­tact, uși și ca­po­ta mo­to­ru­lui) se des­chid cu ace­e­ași cheie. La mo­de­lul lan­sat ul­te­ri­or erau trei chei di­fe­ri­te pen­tru fi­e­ca­re din­tre aces­tea.

Sus­pen­sia față-spa­te es­te in­de­pen­den­tă, iar frâne­le sunt pe disc la toa­te roți­le. Da­cia 1300 dis­pu­ne de o pun­te ri­gi­dă și de frâne cu tam­buri pe pun­tea spa­te.

Șo­cul es­te acți­o­nat au­to­mat. Sis­te­mul fo­lo­sește un arc bi­me­tal încăl­zit de un cir­cu­it prin ca­re cir­cu­lă li­chi­dul de ră­ci­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.