Ma­de in Ro­ma­nia

Com­pa­nia Bos­ch are ac­ti­vi­tăți ex­tin­se în Ro­mânia, una din­tre aces­tea fi­ind cea de pro­du­cție, în ca­drul unei uzi­ne în con­ti­nuă ex­pan­si­u­ne, afla­tă la Blaj.

Auto Motor Sport - - TEST - Text: Ma­ria Nae, Dan Scar­lat Fo­to: Bos­ch

Un scurt is­to­ric al ac­ti­vi­tății sa­le ne-a fost pre­zen­tat de Ale­xan­der Fir­sching, vi­ce­preșe­din­te se­ni­or Bos­ch și di­rec­tor co­mer­cial al aces­tei fa­brici.

Când a înce­put pro­du­cția în fa­bri­ca Bos­ch de la Blaj?

Pro­du­cția în uzi­na de la Blaj a înce­put efec­tiv în 2007. Am avut o strânsă coo­pe­ra­re în teh­no­lo­gia de li­nie cu un par­te­ner lo­cal, IAMU SA, ca­re pro­du­ce o par­te din ace­as­tă teh­no­lo­gie. Acti­vi­ta­tea iniția­lă a fa­bri­cii a fost Rex­roth, iar din 2013 s-a înce­put și pro­du­cția în seg­men­tul au­to.

Ce pro­cent din ca­pa­ci­ta­tea to­ta­lă de pro­du­cție a fa­bri­cii din Blaj es­te re­pre­zen­ta­tă de di­vi­zia Rex­roth?

Bos­ch Rex­roth re­pre­zin­tă azi 20% din acti­vi­ta­tea noas­tră și es­te în con­ti­nuă crește­re. Rex­roth și-a ex­tins acti­vi­ta­tea în zo­na de hi­drau­li­că in­dus­tria­lă, de­oa­re­ce întâlnim par­tea de hi­drau­li­că în toa­te do­me­ni­i­le. Astă­zi, avem în ace­e­ași fa­ci­li­ta­te de pro­du­cție și seg­men­tul au­to, și seg­men­tul de hi­drau­li­că in­dus­tria­lă.

Știm că Bos­ch in­ves­tește foar­te mult în edu­cație. Câți ti­neri sunt pre­gă­tiți în pro­gra­mul „Școa­la dua­lă Bos­ch“?

Edu­cația dua­lă es­te una din­tre pri­o­ri­tăți­le noas­tre – acum, in­ten­si­fi­căm coo­pe­ra­rea cu sis­te­mul de învăță­mânt și su­sți­nem foar­te mult șco­li­le, pen­tru o bu­nă for­ma­re a vi­i­to­ri­lor lu­cră­tori. Sunt do­uă lo­cații un­de or­ga­ni­zăm cur­su­ri­le, în Blaj și în Alba Iu­lia. Avem un ma­re in­te­res să spri­ji­nim acest pro­gram dual fi­in­dcă do­rim per­soa­ne lo­ca­le ca­re să poa­tă lu­cra atât pen­tru uni­ta­tea de pro­du­cție Rex­roth, cât și pen­tru cea au­to. În fa­bri­ca din Alba Iu­lia, su­sți­nem edu­cația în sis­tem dual, ală­turi de Daim­ler și alte com­pa­nii lo­ca­le.

Ca­re es­te piața de dis­tri­buție pen­tru pro­du­se­le fa­bri­ca­te de Bos­ch în Ro­mânia?

Piața noas­tră prin­ci­pa­lă de dis­tri­buție es­te Eu­ro­pa. De­si­gur, Ro­mânia fa­ce par­te din ea, însă nu într-un pro­cent ma­jo­ri­tar. De ase­me­nea, ex­por­tăm în Chi­na și India. Par­te­ne­rii lo­ca­li sunt înde­o­se­bi pe par­tea de Rex­roth.

Sec­to­rul de so­luții pen­tru mo­bi­li­ta­te al fa­bri­cii s-a dez­vol­tat sem­ni­fi­ca­tiv. Pen­tru ce com­po­nen­te a fost cres­cu­tă ca­pa­ci­ta­tea de pro­du­cție?

Seg­men­tul au­to dis­pu­ne de de­par­ta­men­te de pro­du­cție și dez­vol­ta­re și es­te struc­tu­rat în trei sec­toa­re. Pen­tru par­tea de sen­zori, vom de­ve­ni în scurt timp fa­bri­că de re­fe­ri­nță.

Cum reușiți să gă­siți re­sur­sa uma­nă ca­re să lu­cre­ze în fa­bri­ci­le Bos­ch?

Bos­ch Ro­mânia are acum 6500 de an­ga­jați, iar Cluj și Blaj sunt prin­ci­pa­le­le se­dii ale ac­ti­vi­tății noas­tre. Nu es­te ușor să gă­sești lu­cră­tori, toc­mai de ace­ea ne-am sta­bi­lit aici, în Blaj, într-o zo­nă ru­ra­lă un­de pu­tem lu­cra cu lo­cal­nici. Cel mai di­fi­cil e să gă­sim in­gi­neri.

Pro­du­că­to­rii au­to sunt încă in­te­re­sați de teh­no­lo­gia di­e­sel?

Da, pro­du­că­to­rii de au­to­tu­ris­me spun clar că e ne­voie ca di­e­se­lu­ri­le să res­pec­te nor­me­le de po­lua­re, dar asta nu înse­am­nă că nu au un in­te­res cres­cut de a con­ti­nua să le fa­bri­ce. Ori­cum, re­tra­ge­rea de pe piață a mași­ni­lor se va fa­ce trep­tat.

Ce ne pu­teți spu­ne des­pre proi­ec­tul cu gru­pul ger­man Daim­ler pen­tru au­to­tu­ris­me au­to­no­me (ta­xi­uri)? În ce sta­diu se află acest proi­ect?

Proi­ec­tul es­te în lu­cru, în pre­zent fi­ind dez­vol­ta­te apli­cații de că­tre echi­pa de cer­ce­ta­re de la Stut­tgart. Ten­di­nța es­te de a mer­ge că­tre ro­bo­ta­xi. În Chi­na, avem un par­te­ne­riat cu NYO, pen­tru ro­bo­ti­za­rea ve­hi­cu­le­lor, ast­fel ele de­venind 100% au­to­no­me.

Cum ve­deți vi­i­to­ru­lau­to­mo­bi­lu­lui?

Ve­dem din ce în ce mai mult că di­re­cția es­te o com­bi­nație de elec­tric, au­to­mat și co­nec­tat. To­tul mer­ge în di­re­cția „gre­en“. Mai mult car­sha­ring, mai mul­tă au­to­no­mie, emi­sii re­du­se.

În ce lo­cații es­te dis­po­ni­bil sis­te­mul de par­ca­re au­to­nom Au­to­ma­ted Val­let Par­king?

Sis­te­mul AVP fun­cți­o­nea­ză de­ja, poa­te fi re­a­li­zat cu teh­no­lo­gia exis­ten­tă. Cri­te­ri­ul prin­ci­pal es­te să avem in­fras­truc­tu­ră în uni­tăți­le de par­ca­re. Teh­no­lo­gia se poa­te in­sta­la pe ori­ce mași­nă, ast­fel că în ace­e­ași par­ca­re pot in­tra atât mașini pen­tru ca­re par­ca­rea se fa­ce în mod cla­sic, cât și mașini ca­re se vor par­ca sin­gu­re.

Ale­xan­der Fir­sching a venit în Ro­mânia anul tre­cut, an­te­ri­or ocu­pând po­ziții-cheie la Bos­ch Au­to­mo­ti­ve Elec­tro­nics și Bos­ch Po­wer­train So­lu­ti­on.

Bos­ch a in­ves­tit în Ro­mânia apro­xi­ma­tiv453 mi­li­oa­ne de lei (apro­xi­ma­tiv 100 mi­li­oa­ne de eu­ro) în 2017, în spe­cial în dez­vol­ta­rea uni­tă­ţi­lor de pro­du­cție pen­tru so­luții de mo­bi­li­ta­te din Cluj și Blaj.

Uni­ta­tea de pro­du­cție din Blaj a înre­gis­trat o dez­vol­ta­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a pro­du­cți­ei pe par­cur­sul anu­lui 2017, mai ales în sec­to­rul so­luți­i­lor de mo­bi­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.