Cla­sici mai alt­fel

Auto Motor Sport - - AUTO -

Con­struc­to­rul ger­man a dez­vă­lu­it ofi­cial Pro­ject Gold, ba­zat pe ul­ti­mul 911 ca­re uti­li­za teh­no­lo­gia ră­ci­rii cu aer (ge­ne­rația 993) și res­tau­rat de că­tre Por­sche Clas­sic de la ce­le mai mici ni­turi până la em­ble­me­le Tur­bo S.

Aces­ta are in­clu­siv un nu­măr de șa­siu pro­priu, ce îl du­ce în ime­dia­ta con­ti­nu­i­ta­te a ul­ti­mu­lui 993 Tur­bo ca­re ieșea de pe li­nia de pro­du­cție acum 20 de ani, în 1998, iar mași­na res­tau­ra­tă ne dez­vă­lu­ie de la pri­ma pri­vi­re mo­ti­vul de­nu­mi­rii mai spe­cia­le: nua­nța Gol­den Yel­low Me­tal­lic uti­li­za­tă pen­tru mo­der­nul 911 Tur­bo S Exclu­si­ve Se­ri­es, de alt­fel sin­gu­rul ele­ment con­tem­po­ran in­clus în acest cla­sic re­năs­cut. Cu­loa­rea au­rie a fost uti­li­za­tă și la in­te­ri­or, în timp ce pro­pul­so­rul pro­vi­ne di­rect din era apu­să a mo­toa­re­lor ră­ci­te cu aer, un bo­xer cu șa­se ci­lin­dri, de 3,6 li­tri, do­tat cu do­uă tur­bi­ne și ca­re dez­vol­tă nu mai puțin de 450 CP.

Tot un fel de cla­sic es­te și... Ka­lașni­kov CV-1. Da, es­te vor­ba chiar des­pre cu­nos­cu­tul pro­du­că­tor de ar­me. Aces­ta a ui­mit asis­te­nța pre­zen­tă la eveni­men­tul Army 2018, des­fășu­rat pe ae­ro­por­tul din Ku­bin­ka, re­gi­u­nea Mos­co­va, cu acest pro­to­tip de au­to­mo­bil com­plet elec­tric cu evi­den­te in­flue­nțe re­tro... din era apu­să. Re­a­li­zat cu aju­to­rul unui kit re­tro – IZH-Kom­bi –, con­cep­tul are un tren de ru- la­re elec­tric, 295 CP și ba­te­rii de 90 kWh, sprin­tul de la 0 la 100 km/h es­te re­a­li­zat în doar 6 se­cun­de, iar au­to­no­mia se pa­re că ar fi de până la 350 km.

Por­sche din „epo­ca de aur“sau Ka­lașni­kov, cu gândul la pe­ri­oa­de de­mult apu­se, dar cu teh­no­lo­gie adu­să din vi­i­tor?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.