Mus­tang se dă la Nas­car

Auto Motor Sport - - AUTO - Fo­to:

Du­pă mai bi­ne de ju­mă­ta­te de se­col de la apa­riție, mo­de­lul em­ble­ma­tic al com­pa­ni­ei Ford și cel mai bi­ne vândut au­to­mo­bil sport din între­a­ga lu­me a in­trat în pri­ma li­gă ame­ri­ca­nă a mo­tor­spor­tu­lui. Pen­tru pri­ma oa­ră în is­to­ria sa, Mus­tang a de­venit au­to­mo­bi­lul ofi­cial pen­tru se­zo­nul 2019 al Mon­ster Ener­gy NAS­CAR Cup Se­ri­es, ce va de­bu­ta cu fai­moa­sa cur­să Day­to­na 500, în fe­brua­rie anul vi­i­tor. Mai mult, aces­ta a săr­bă­to­rit de cu­rând și pro­du­cția exem­pla­ru­lui cu nu­mă­rul 10 mi­li­oa­ne, con­stru­it la Ford Flat Rock Assem­bly Plant, din Mi­chi­gan, un Mus­tang GT de­ca­po­ta­bil, alb și cu pro­pul­sor V8 le­gat la o tran­smi­sie ma­nua­lă (ele­men­te iden­ti­ce cu ale Mus­tan­gu­lui VIN 001 din 1964). Au­rel Ni­cu­les­cu. pro­du­că­tori

Un mo­ment cu ade­vă­rat spe­cial pen­tru fa­nii Mus­tang – Ford a săr­bă­to­rit pro­du­cția a nu mai puțin de 10 mi­li­oa­ne de exem­pla­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.