VW e-Golf

Fra­pant de dis­cret în toa­te pri­vi­nțe­le

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

Ra­cor­dat la Wal­lbo­xul nos­tru cu un ște­căr tip 2, i-au tre­bu­it mai mult de 4.5 ore ca să se încar­ce cu des­tu­lă ener­gie pen­tru o au­to­no­mie de 100 km. Da­to­ri­tă încăr­că­rii în do­uă fa­ze, e-Golf are ne­voie de doar do­uă ore pen­tru a ajun­ge la ace­lași ni­vel, iar Hyun­dai, de 2.5 ore. Da­că ba­te­ria es­te com­plet goa­lă, lui Le­af îi tre­bu­ie aproa­pe 11 ore pen­tru o încăr­ca­re to­ta­lă, adi­că du­blu față de ce­le­lal­te mașini elec­tri­ce.

Mai re­pe­de s-ar încăr­ca la stați­i­le de cu­rent con­ti­nuu CHAdeMO, ca­re încar­că ba­te­ri­i­le cu 50 kW în cir­ca 40 de mi­nu­te până la 80%, dar și în acest caz e-Golf și Io­niq sunt mai bu­ne, fi­in­dcă se ba­ze­a­ză pe stan­dar­dul CCS, ca­re ali­men­te­a­ză cu până la 100 kW cu­rent con­ti­nuu. În timp ce co­nec­to­rii pen­tru încăr­ca­re ra­pi­dă și ca­blu­ri­le de tip 2 fac par­te din do­ta­rea stan­dard la Nis­san și Hyun­dai, la VW cos­tă în plus (625 și 175 de eu­ro).

Ex­pe­ri­e­nța con­du­ce­rii unei mașini elec­tri­ce

To­tuși, ce­le mai mari di­fe­re­nțe nu sunt la încăr­ca­re sau la fun­cți­o­na­re, ci la con­dus. Ce­ea ce au în co­mun es­te con­for­tul la ru­la­rea ti­pic si­le­nți­oa­să. Zum­zăind ca niște tre­nuri de ma­re vi­te­ză, mași­ni­le merg lin prin oraș și în afa­ra lui, eli­mi­nând aproa­pe com­plet su­ne­te­le pro­du­se de ru­la­re și de vânt chiar și la vi­te­ze de au­tos­tra­dă. Cu ai săi 110 kW (150 CP), Le­af es­te cel mai ra­pid, mo­to­rul elec­tric ac­ce­le­rând mași­na de 1,6 to­ne în 8,8 se­cun­de până la 100 km/h.

Însă având o vi­te­ză ma­xi­mă de 144 km/h, tre­bu­ie să se la­se de­pășit mai întâi de Golf (150 km/h), iar apoi de Io­niq (165 km/h). De­oa­re­ce toa­te dez­vol­tă un cu­plu de cir­ca 300 Nm, ac­ce­le­ră­ri­le in­ter­me­dia­re sunt des­tul de pu­ter­ni­ce. În vi­ra­je­le strânse și mai ales pe ploaie, atât Le­af, cât și Io­niq încep de­vre­me să se stră­du­ias­că a păs­tra ade­re­nța, din cau­za echi­pă­rii cu an­ve­lo­pe con­ce­pu­te pen­tru a eco­no­mi­si ener­gia.

e-Gol­ful nu are pro­ble­me cu tra­cți­u­nea. Tre­nul de ru­la­re și di­re­cția fur­ni­ze­a­ză cel mai mult fe­ed­back, ast­fel ofe­rind încre­de­re. De­oa­re­ce ESP-ul nu es­te se­tat atât de strict pre­cum la mo­de­le­le asia­ti­ce, VW se stre­coa­ră mai agil prin­tre ja­loa­ne, iar la pro­ba du­blei schim­bări de ban­dă, evi­tă ob­sta­co­le­le chiar și la 127 km/h. Con­for­tul la ru­la­re are însă de su­fe­rit din ace­as­tă cau­ză, sus­pen­si­i­le fi­ind mai du­re.

Con­for­ta­bi­lul Io­niq

Hyun­dai sur­prin­de la acest ca­pi­tol. Ani­hi­le­a­ză su­ve­ran atât de­ni­ve­lă­ri­le scur­te, cât și pe ce­le lun­gi și ră­mâne per­ma­nent foar­te ma­nia­bil. În ci­u­da ce­lei mai re­du­se pu­teri no­mi­na­le (88 kW), nu si­mți ni­ci­o­da­tă că mași­na es­te sub­mo­to­ri­za­tă, pen­tru că mo­du­ri­le de con­dus îți per­mit să con­tro­le­zi răs­pun­sul la ac­ce­le­ra­re și re­cu­pe­ra­rea ener­gi­ei. Io­niq are un mers foar­te

Ma­te­ria­le sin­te­ti­ce moi, bi­ne pre­lu­cra­te. Sis­tem de in­fo­tain­ment șic și ra­pid, in­clu­siv in­stru­men­tar di­gi­tal. Gol­ful se evi­de­nția­ză prin co­men­zi sim­ple și des­tul spațiu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.