Di­na­mi­că & asis­te­nță la ru­la­re

Cum te aju­tă teh­no­lo­gia să stru­nești cei 510 CP ai lui C 63

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Cle­mens Hir­schfeld Tra­du­ce­re: Syl­via Ker­zbek Fo­to: Dirk Wey­hen­meyer

Până acum, cum­pă­ră­to­rii mo­de­lu­lui C 63 S de 510 CP cu si­gu­ra­nță nu s-au plâns de lip­sa pu­te­rii. Din acest mo­tiv, nu­mă­rul de cai nu va crește cu oca­zia fa­ce­lif­tu­lui, ca de obi­cei, dar vor apă­rea mai mul­te sis­te­me ca­re vor îmbu­nă­tăți di­na­mi­ca la ru­la­re. Con­form slo­ga­nu­lui pu­bli­ci­tar al ce­lor de la Pi­rel­li „Po­wer is not­hing wit­ho­ut (Trac­ti­on) Con­trol“, di­fe­re­nția­lul elec­tro­nic cu alu­ne­ca­re li­mi­ta­tă de pe pun­tea spa­te va avea no­uă trep­te, pre­cum cel de la AMG GT R. Așa­dar, tes­tăm spor­ti­va mași­nă pe Bil­ster Berg, un tra­seu de 4,2 km, cu su­ișuri și co­bo­râșuri, ca­re tre­ce prin pă­du­rea Teu­to­bur­ger.

Ur­căm în co­u­pé-ul ca­re nu a fost mo­di­fi­cat prea mult la ex­te­ri­or, cu ex­ce­pția unui fa­ce­lift uzual al fa­ru­ri­lor și a fra­pan­tei gri­le Pa­na­me­ri­ca­na. În in­te­ri­or, AMG se pre­zin­tă foar­te di­gi­tal da­to­ri­tă unui bord ani­mat și unui ecran mai ma­re de in­fo­tain­ment – MBUX va fi dis­po­ni­bil abia de la ge­ne­rația ur­mă­toa­re. Pe vo­lan,

în afa­ră de nu­me­roa­se­le bu­toa­ne și do­uă zo­ne noi pen­tru ope­ra­re tac­ti­lă, ver­si­u­nea AMG are su­pli­men­tar o ro­tiță pen­tru mo­du­ri­le de con­dus și do­uă co­mu­ta­toa­re cu fun­cții li­ber se­lec­ta­bi­le, pre­cum mo­dul ESP și se­tă­ri­le sus­pen­si­ei. Ast­fel, mâi­ni­le ră­mân aco­lo un­de tre­bu­ie chiar da­că șo­fe­rul vrea să schim­be ce­va. Însă în ca­zul ce­lor do­uă zo­ne tac­ti­le, tre­bu­ie să te uiți ce faci, nu pot fi ope­ra­te „or­bește“.

Prea mul­te se­tări?

Ca și în ca­zul com­bi­nați­i­lor de vi­ra­je, șo­fe­rul are ne­voie de câte­va „tu­ruri de re­cu­noaște­re“și cu ne­nu­mă­ra­te­le opți­uni de se­ta­re a di­na­mi­cii, până când le iden­ti­fi­că și le gă­sește pe ce­le mai po­tri­vi­te. Șa­se mo­duri de con­dus, de la Slip­pe­ry și Com­fort și până la Ra­ce (doar la mo­de­lul S), îi stau la dis­po­ziție. În plus, AMG ofe­ră încă pa­tru mo­duri di­na­mi­ce, ca­re uti­li­ze­a­ză sen­zori pen­tru vi­te­ză, un­ghi­uri de di­re­cție și de­ri­vă ca să pre­zi­că com­por­ta­men­tul la ru­la­re, ajus­tând sis­te­me­le ESP și Tor­que Vec­to­ring pen­tru obți­ne­rea de per­for­ma­nțe ma­xi­me în vi­ra­je.

Deci cum era? Atin­gi scurt gra­fi­cul cu mași­na în de­ra­paj, iar ESP-ul in­tră în mo­dul Sport, apoi învârți ro­tița în po­ziția Ra­ce. Acum, nu doar că mo­to­rul V8 bi­tur­bo ur­lă ca ale mași­ni­lor de cur­se, dar și di­re­cția de­vi­ne mai in­ci­si­vă, iar amor­ti­zoa­re­le adap­ti­ve se întă­resc ime­diat. No­ua cu­tie au­to­ma­tă cu no­uă trep­te schim­bă ori­cum mult mai ra­pid de­cât cea ve­che, cu

Pen­tru a fo­lo­si în mod op­tim toa­te pro­gra­me­le lui C 63 S, ai ne­voie de un doc­to­rat în di­na­mi­ca ru­lă­rii.

șap­te trep­te. Ușor de stă­pânit, C 63 S ie­se din cur­bă împins din spa­te. Di­fe­re­nția­lul elec­tro­nic cu alu­ne­ca­re li­mi­ta­tă re­gle­a­ză pun­tea pos­te­ri­oa­ră ex­trem de sen­si­bil, ce­ea ce asi­gu­ră o bu­nă tra­cți­u­ne la ac­ce­le­ra­re, în ci­u­da sur­plu­su­lui de pu­te­re.

Acest lu­cru se poa­te schim­ba gra­dual, când es­te ac­ti­vat con­tro­lul tra­cți­u­nii: fi­e­ca­re ro­ti­re a bu­to­nu­lui per­mi­te o alu­ne­ca­re mai ma­re a pu­nții spa­te. Trep­te­le unu până la trei sunt pen­tru ca­ro­sa­bil umed, li­mi­tând pu­ter­nic fo­rța mo­to­ru­lui V8 de 4 li­tri. De la tre­ap­ta a pa­tra, in­ter­venți­i­le sunt re­du­se cu fi­e­ca­re clic. De la tre­ap­ta a șap­tea es­te ne­ce­sa­ră o li­ce­nță de pi­lot de cur­se sau un curs de drif­turi pen­tru a su­plini aju­to­rul elec­tro­ni­cii.

Atunci, mo­to­rul V8 are mână li­be­ră asu­pra pu­nții din spa­te, un­de, ori de câte ori au oca­zia, cei 700 Nm pro­duc mai mult fum de­cât ade­re­nță. Cum ar fi pe bu­cla ves­ti­că a cir­cu­i­tu­lui Red Bull Ring, un soi de va­rian­tă în mi­nia­tu­ră, dar pe in­vers a ce­le­bru­lui vi­raj Eau Ro­u­ge de la Spa-Fran­cor­cham­ps, prin ca­re toc­mai ai reușit să treci, fi­ind o ade­vă­ra­tă pro­bă de cu­raj. Una pe ca­re o poți pi­er­de la frâna­rea pe co­bo­râre. Ci­ne nu es­te ex­trem de atent la ur­mă­toa­rea cur­bă în co­bo­râre spre stânga, ur­ma­tă de un vi­raj în orb spre dre­ap­ta se poa­te tre­zi în pa­ra­pet mai re­pe­de de­cât poa­te gândi „con­tro­lul tra­cți­u­nii“. Es­te evi­dent că no­ul C 63 S are tot ce-i tre­bu­ie chiar și fă­ră cai în plus.

Pen­tru fa­nii cir­cu­i­te­lor, C 63 S înre­gis­tre­a­ză tim­pii pe tur și până la 80 de da­te des­pre mași­nă.

De la bu­to­nul ro­ta­tiv se pot se­ta mo­du­ri­le de con­dus și no­ul sis­tem de con­trol al tra­cți­u­nii.

Drif­tu­ri­le con­tro­la­te nu mai sunt re­zer­va­te doar pro­fe­si­o­niști­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.