De­sign & er­go­no­mie

Com­pa­ti­bi­li­ta­tea din­tre es­te­ti­că și uti­li­ta­te

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Bir­git Pri­e­mer

Pa­tru sta­tui afla­te în Cen­trul de de­sign Mer­ce­des sim­bo­li­ze­a­ză ce­le pa­tru co­loa­ne ale no­u­lui uni­vers Mer­ce­des. Fi­e­ca­re sim­bo­li­ze­a­ză o mar­că – de exem­plu, cea roz-au­rie re­pre­zin­tă lu­xo­sul brand May­ba­ch.

Sub con­du­ce­rea di­rec­to­ru­lui de de­sign Gor­den Wa­ge­ner a fost cre­a­tă o stra­te­gie pro­prie de de­sign și a va­lo­ri­lor de ba­ză pen­tru fi­e­ca­re di­vi­zie – mași­ni­le elec­tri­ce EQ, mo­de­le­le sport AMG, va­rian­te­le de lux May­ba­ch și mar­ca prin­ci­pa­lă, Mer­ce­des-Benz. Mi­cuțe­le mașini smart nu sunt in­clu­se de­o­cam­da­tă. „smart joa­că un rol apar­te, iar din acest mo­tiv, mar­ca nu a fost avu­tă în ve­de­re în acest pro­ces“, ni se co­mu­ni­că din in­te­ri­or.

O pro­vo­ca­re de­o­se­bi­tă o re­pre­zin­tă di­fe­re­nți­e­rea și ca­rac­te­ris­ti­ci­le vi­zua­le ale noi­lor mo­de­le elec­tri­ce. SUVul EQC de­ja in­di­că di­re­cția și com­bi­nă ele­men­te­le ana­lo­gi­ce cu ce­le di­gi­ta­le. Ca­ro­se­ria sa ne­te­dă și flu­i­dă ex­pri­mă din punct de ve­de­re vi­zual fap­tul că efi­ci­e­nța și au­to­no­mia sunt în prim-plan.

Cu o gri­lă la­tă a ra­dia­to­ru­lui, pri­ze de aer do­mi­nan­te, o mu­lți­me de car­bon și un bord sculp­tu­ral, AMG are o fru­mu­sețe atle­ti­că, în timp ce May­ba­ch re­pre­zin­tă lu­xul su­prem, cu un aer in­te­ri­or lu­mi­nos și cald. Jan­te ex­pre­si­ve și mult crom ca­rac­te­ri­ze­a­ză ex­te­ri­o­rul. Și mar­ca de ba­ză? Fru­mu­sețea atem­po­ra­lă com­bi­na­tă cu teh­no­lo­gia de ul­ti­mă ge­ne­rație și ca­li­ta­tea fi­ni­sa­je­lor ma­nua­le re­pre­zin­tă ca­rac­te­ris­tici co­mu­ne între­gii ga­me de mo­de­le Mer­ce­des. Și re­du­ce­rea la ese­nțial. Suc­ce­sul tu­tu­ror do­ve­dește că Gor­den Wa­ge­ner a avut drep­ta­te.

„Noi con­cen­trăm într-un sin­gur punct bi­po­la­ri­ta­tea re­pre­zen­ta­tă de in­te­li­ge­nță și emoție.“Gor­den Wa­ge­ner

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.