Ca­ro­se­rie & șa­siu

În no­ul GLE, con­fort ma­xim da­to­ri­tă unui nou șa­siu

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Hein­ri­ch Lin­gner Fo­to: Andre­as Lin­dla­hr, Mer­ce­des-Benz

Mer­ge pe pi­e­tre aproa­pe la fel ca o fe­li­nă“, se bu­cu­ră Rüdi­ger Rutz, aflat la vo­la­nul lui GLE 450, în timp ce ru­le­a­ză pe un tra­seu de off-road. Rutz es­te șe­ful De­par­ta­men­tu­lui de tes­ta­re com­ple­tă a ve­hi­cu­le­lor pen­tru plat­for­ma MHA, ca­re re­pre­zin­tă ba­za teh­ni­că pen­tru vi­i­toa­re­le SUV-uri mari de la Mer­ce­des, ce vor de­bu­ta cu GLE W 167. La fi­ne­le toam­nei, pri­me­le mo­de­le de se­rie vor ieși de pe li­nia de pro­du­cție a fa­bri­cii din Tus­ca­loo­sa, Ala­ba­ma.

Ne aflăm aici pen­tru a con­du­ce și a trăi sen­zați­i­le do­ri­te de proi­ec­ta­nții mași­nii. Rüdi­ger Rutz, co­le­gul său Vol­ker Pi­kis­ch, șe­fa de proi­ect Ste­fa­nie Schmitz și echi­pe­le lor tes­te­a­ză pen­tru ul­ti­ma da­tă pro­to­ti­pu­ri­le GLE ca­re vor in­tra în pro­du­cția de se­rie, pe tra­seul de off-road, pe cel de ma­ne­vra­bi­li­ta­te și pe șo­se­le­le din ju­rul com­ple­xu­lui Bar­ber Mo­tor­spor­ts Park, aflat la est de Bir­min­gham, Ala­ba­ma.

Rüdi­ger Rutz ro­tește în con­ti­nua­re re­la­xat vo­la­nul, tre­când cu GLE-ul 450 aco­pe­rit cu o fo­lie de ca­mu­flaj pes­te ob­sta­co­le pe ca­re ai ve­dea mai de­gra­bă un Mer­ce­des Cla­sa G sau un Land Ro­ver Dis­co­ve­ry. Expe­ri­men­ta­tul in­gi­ner es­te en­tu­zias­mat de no­ul șa­siu. Cu câte­va ges­turi fi­rești, afișe­a­ză mo­dul de con­dus pe mo­ni­to­rul MBUX și pre­zin­tă ca­rac­te­ris­ti­ci­le prin­ci­pa­le ale noii sus­pen­sii e-ABC cu amor­ti­zoa­re adap­ti­ve.

Rețea de 48 V

Bi­neînțe­les, sis­te­mul fun­cți­o­nea­ză ali­men­tat de la rețe­aua de bord de 48 V, în acest caz cu no­ul mo­tor cu șa­se ci­lin­dri în li­nie și ge­ne­ra­tor de por­ni­re in­te­grat, dez­vol­tând 367 CP (270 kW), la ca­re se adau­gă cei 16 kW ai mo­tor ului elec­tric. Nu­mai mo­to­rașe­le a mort iz oa­re l ore­le c t ro hid r au­li­ce au ne­voie, în ca­zuri ex­tre­me, de 3,6 kW, ce­ea ce ar fi im­po­si­bil fă­ră o sur­să de 48 V. Amor­ti­zoa­re­le sunt in­de­pen­den­te, ne­e­xis­tând ni­cio le­gă­tu­ră me­ca­ni­că între ce­le pa­tru uni­tăți. Aces­tea co­mu­ni­că doar di­gi­tal și o fac foar­te con­vin­gă­tor.

Fi­e­ca­re amor­ti­zor in­de­pen­dent poa­te ri­di­ca sau co­bo­rî ful­ge­ră­tor roa­ta res­pec­ti­vă, poa­te ajus­ta com­pre­sia și re­veni­rea, efec­te­le fi­ind ui­mi­toa­re în off-road. Una din- tre ce­le mai spec­ta­cu­loa­se fun­cții es­te de­blo­ca­rea. Cu aju­to­rul său, GLE-ul sa­re în sus și în jos pe ce­le pa­tru amor­ti­zoa­re pen­tru a se eli­be­ra atunci când ră­mâne blo­cat. La pri­ma ve­de­re, pa­re ci­u­dat, însă chiar fun­cți­o­nea­ză, du­pă cum pro­mi­te in­gi­ne­rul Rutz.

Prețul sus­pen­si­ei e-ABC nu a fost dez­vă­lu­it ofi­cial, însă es­te de aștep­tat ca ace­as­ta să fie mai scum­pă de­cât pa­che­tul Air­ma­tic, plus sis­te­mul Acti­ve Cur­ve al ac­tua­lu­lui GLE (apro­xi­ma­tiv 5800 de eu­ro). În schimb, ofe­ră mult mai mul­te. Câte­va din­tre ele sunt de­mon­stra­te de șe­fa de proi­ect a se­ri­ei, Ste­fa­nie Schmitz, când ajun­gem pe șo­sea. Aco­lo, amor­ti­zoa­re­le adap­ti­ve nu aju­tă doar la eli­mi­na­rea ru­li­u­lui, ci fac ca mași­na să ia ex­trem de ușor

cur­be­le, la fel ca sus­pen­si­i­le ABC ac­tua­le. Însă Schmitz ne spu­ne că li­mi­te­le sis­te­mu­lui sunt de­par­te de a fi atin­se – de exem­plu, aces­te sus­pen­sii pot aju­ta și la pre­veni­rea rău­lui de mași­nă.

Es­te de pe acum im­pre­si­o­nan­tă va­riația între mo­dul con­for­ta­bil de că­lă­to­rie, mo­dul sport de con­dus, ce­va mai dur, pen­tru vi­te­ză, și mo­dul off-road. In­di­fe­rent de mo­dul ales, GLE tre­ce su­ve­ran pes­te de­ni­ve­lări mai mici sau mai mari și ofe­ră o sen­zație de con­fort cu to­tul de­o­se­bi­tă.

Fă­ră di­re­cție in­te­gra­lă

Di­re­cție in­te­gra­lă? In­gi­ne­rii ne spun că așa ce­va nu es­te pre­vă­zut. Însă un efect si­mi­lar poa­te fi obți­nut cu aju­to­rul ce­lor pa­tru amor­ti­zoa­re adap­ti­ve: ma­nia­bi­li­ta­te și agi­li­ta­te la vi­te­ze mai re­du­se, când spa­te­le mași­nii poa­te in­flue­nța puțin di­re­cția, sau ru­la­re în li­nie per­fect dre­ap­tă la vi­te­ze mari, de au­tos­tra­dă. O scur­tă vi­zi­tă pe tra­seul de ma­ne­vra­bi­li­ta­te con­fir­mă im­pre­sia: nu exis­tă încli­na­re la­te­ra­lă, nu la­să brusc bo­tul în jos la frâna­re, iar con­for­tul es­te de­o­se­bit și în aces­te con­diții. Aproa­pe ca o fe­li­nă, du­pă cum a pro­mis Rüdi­ger Rutz.

Față de pre­de­ce­so­rul său, mo­de­lul de se­rie GLE es­te mai lung cu aproa­pe 12 cm.

Aco­pe­rit cu fo­lie de ca­mu­flaj,GLE încheie cu suc­ces ul­ti­me­le tes­te pe tra­se­e­le din Ala­ba­ma. Își ara­tă de­ja ta­len­te­le chiar și în off-road.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.