Ca­li­ta­te & lux

Cel mai de preț pro­dus al măr­cii. May­ba­ch ara­tă ce se poa­te

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Pa­trick Lang

Tre­ce­rea de­ge­te­lor pes­te îmbi­nări pen­tru a ve­ri­fi­ca tac­til stan­dar­de­le de înal­tă ca­li­ta­te nu mai es­te de mult su­fi­ci­en­tă în ca­zul aces­tui con­cept car. Mer­ce­de­sMay­ba­ch Vi­si­on Ulti­ma­te Lu­xu­ry es­te, pe de-o par­te, o com­bi­nație între un SUV și un se­dan, dar punc­te­a­ză cu și mai mul­te sem­ne de ex­cla­ma­re în ce­ea ce pri­vește de­sig­nul din in­te­ri­or.

Opu­len­te­le scau­ne in­di­vi­dua­le ale co­lo­su­lui lung de 5,26 me­tri sunt îmbră­ca­te în pi­e­le ma­tla­sa­tă al­bă, prin per­fo­rați­i­le că­reia, la o pri­vi­re mai aten­tă, se ob­ser­vă o stră­lu­ci­re roz-au­rie. Es­te o cu­loa­re cu ca­re echi­pa de de­sign se joa­că cu plă­ce­re, spă­ta­re­le scau­ne­lor din față, bu­toa­ne­le și co­mu­ta­toa­re­le din ha­bi­ta­clu stră­lu­cind pre­cum vi­tri­ne­le unui ma­ga­zin de bi­ju­te­rii – to­tul, exe­cu­tat ma­nual, se înțe­le­ge.

Prin pa­no­u­ri­le din aba­nos ale por­ti­e­re­lor trec ele­gan­te ben­zi LED, în timp ce imen­sul aco­pe­riș din sti­clă adu­ce ce­rul în May­ba­ch. Ast­fel, nu doar ma­te­ria­le­le, ci și sen­zația de spația­li­ta­te cre­e­a­ză o at­mos­fe­ră de pa­lat. Un efect ca­re es­te pro­dus fă­ră mul­te ecra­ne sau gad­ge­turi. Nu­mai in­stru­men­te­le di­gi­ta­le mari ale pla­nșei de bord dez­vă­lu­ie teh­no­lo­gia de ul­ti­mă oră. Ca un soi de con­trast ana­lo­gic, în con­so­la cen­tra­lă se află un ser­vi­ciu de ce­ai și o va­ză pen­tru flori.

EQS Spați­o­sul se­dan cu pro­pul­sie elec­tri­că es­te pla­ni­fi­cat pen­tru pri­ma par­te a anu­lui 2021.

AMG GTCO mași­nă sport mi­că? Poa­te, îi va ur­ma SLC-ului, că AMG are de mult idei.

In­te­ri­or inun­dat de lu­mi­nă și cu ma­te­ria­le din­tre ce­le mai fi­ne

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.