Pro­pul­sie & va­rian­te

Un răs­puns la fi­e­ca­re între­ba­re din fi­e­ca­re piață de des­fa­ce­re

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Jens Dral­le

În Schwäbis­che Alb ra­re­ori es­te agi­tație și hăr­mă­laie. Re­gi­u­nea es­te cu­nos­cu­tă pen­tru li­niștea și pei­sa­je­le sa­le su­per­be. Cu toa­te aces­tea, într-un orășel în ca­re gă­sești pro­ba­bil cei mai buni co­vri­gi din lu­me și un­de ti­ne­re­tul lo­cal bea rom cu co­la la pe­tre­ceri, viața vi­bre­a­ză – la fel, și niște ge­a­muri. Pe aici trec mul­te Mer­ce­de­suri noi afla­te în tes­te, acum în spe­cial AMG GT 63, no­ul Sprin­ter în di­ver­se va­rian­te de ca­ro­se­rie și ur­mă­toa­rea ge­ne­rație a Cla­sei B.

GT-ul cu pa­tru por­ti­e­re și-a fă­cut de­ja in­tra­rea pe piață, va­nul Sprin­ter nu are ni­ci­un rol aici, așa că mai ră­mâne Cla­sa B. Ur­mă­to­rul re­pre­zen­tant al fa­mi­li­ei com­pac­te­lor va fi lan­sat de Mer­ce­des în oc­tom­brie, la Sa­lo­nul au­to din Pa­ris. Sur­pri­ză? Nu chiar, de­oa­re­ce de­sig­nul a fost dez­vol­tat la fel de lent ca al Cla­sei A, ca­re re­pre­zin­tă re­pe­rul pen­tru in­te­ri­o­rul no­u­lui mo­del – alt lu­cru cu ca­re tre­bu­ie

să se obișnu­ias­că cli­en­te­la mai de­gra­bă con­ser­va­toa­re a com­pac­tei cu aco­pe­riș înalt. Di­men­si­u­ni­le in­te­ri­oa­re con­si­de­ra­bil mai mari, re­zul­ta­te din no­ua ar­hi­tec­tu­ră, vor fi însă apre­cia­te în mod cert.

Va­rian­ta nu­mă­rul 8

Du­pă cum se știe, fa­mi­lia cu tra­cți­u­ne pe față, cu di­ver­si­ta­tea sa de mo­de­le, es­te de mult pi­lo­nul prin­ci­pal al suc­ce­su­lui măr­cii. Cea mai no­uă ge­ne­rație e dis­po­ni­bi­lă în opt va­rian­te de ca­ro­se­rie, la ca­re Mer­ce­des adau­gă cu ge­ne­ro­zi­ta­te se­da­nul cu ampa­ta­ment lung (doar pen­tru Chi­na).

Însă de­sig­ne­rii au de­ja în ser­tar a op­ta va­rian­tă „ade­vă­ra­tă“de ca­ro­se­rie: GLA Co­u­pé. Când va ieși din ser­tar? Nu foar­te cu­rând de­oa­re­ce și GLA-ul de ba­ză ar pu­tea avea un as­pect mai di­na­mic în vi­i­tor – și asta, din do­uă mo­ti­ve. În pri­mul rând, va crește în toa­te di­re­cți­i­le cu câți­va cen­ti­me­tri, păs­trând cel puțin ofer­ta de spațiu nu foar­te ge­ne­roa­să de până acum. În al doi­lea rând, ci­ne își do­rește un SUV com­pact foar­te spați­os poa­te ale­ge, de la ju­mă­ta­tea anu­lui vi­i­tor, no­ul GLB.

Tot din 2019 vor fi dis­po­ni­bi­le la vânza­re noi­le ge­ne­rații CLA și CLA Shoo­ting Bra­ke. Am­be­le vor avea ma­te­ria­le mai no­bi­le în in­te­ri­or și vor fi do­ta­te cu roți de 17 in­chi, în lo­cul ce­lor de 16 de până acum. Evi­dent, asta va in­flue­nța prețul, ca­re va fi po­ziți­o­nat mai sus de­oa­re­ce ro­lul mo­de­lu­lui de ba­ză va fi pre­luat, în SUA și Chi­na, de Cla­sa A not­chback.

Până când și com­pac­te­le (cu mo­toa­re tran­sver­sa­le) vor fi elec­tri­fi­ca­te, pre­cum a fost ca­zul cu Cla­se­le C, E și S, va mai du­ra puțin, până prin 2021. La GLC, acest lu­cru se va întâmpla anul vi­i­tor, când vor apă­rea atât mo­to­rul di­e­sel cu emi­sii re­du­se OM-654, cât și pro­pul­so­rul M 264, cu pa­tru ci­lin­dri, pe ben­zi­nă, în do­uă va­rian­te de pu­te­re, cu ge­ne­ra­tor de por­ni­re pe cu­rea (RSG) și fun­cție de boost (plus 10 kW/14 CP). De ase­me­nea, exis­tă în plan un plu­gin-hy­brid di­e­sel.

Elec­tric la EQ

Ce se întâmplă cu pro­pul­sia elec­tri­că? O să apa­ră și aces­ta la GLC, ca­re va fi ali­men­tat cu ener­gie pro­du­să de o pi­lă de com­bus­tie. Mo­de­le­le pur elec­tri­ce vor apa­rți­ne sub­măr­cii EQ. La înce­pu­tul anu­lui 2019, star­tul va fi dat de SUV-ul EQC. Un an mai târ-

ziu va ur­ma un se­dan în cla­sa mij­lo­cie-su­pe­ri­oa­ră. Mai mici nu vor fi? Ba da. EQA (2021) și smart EQ (de­ja dis­po­ni­bil). Însă în ca­zul elec­tri­ce­lor, Mer­ce­des ie­se în pi­er­de­re, câști­gu­ri­le fi­ind adu­se în con­ti­nua­re de mo­de­le­le con­venți­o­na­le.

Ast­fel, înlo­cu­i­rea Cla­sei C es­te pla­ni­fi­ca­tă pen­tru 2021, când va pri­mi un nou in­fo­tain­ment, iar Cla­sa E va avea par­te de un fa­ce­lift în 2020, ca­re va fi evi­dent mai ales da­to­ri­tă noii pă­rți fron­ta­le mult mai agre­si­ve. Apro­po de agre­si­vi­ta­te, Mer­ce­des-AMG mer­ge bi­ne în con­ti­nua­re, toa­te mo­de­le­le sa­le vânzându-se la fel de bi­ne ca și ce­le ex­tre­me. Încre­de­rea în si­ne cres­cu­tă a de­ter­mi­nat echi­pa din Affal­ter­ba­ch să lu­cre­ze in­clu­siv la un mo­del sport mai mic, po­ziți­o­nat sub GT, de ca­re însă con­du­ce­rea nu vrea să au­dă de­oa­re­ce SLK/SLC nu prea mai sunt cău­ta­te, iar po­te­nția­lii ri­va­li de la Por­sche, 718 Box­ster/Cay­man, nu înre­gis­tre­a­ză nici ei vânzări spec­ta­cu­loa­se.

Un lu­cru es­te si­gur: AMG va in­tro­du­ce pro­pul­sia elec­tri­că la toa­te se­ri­i­le. Pro­ba­bil că în Schwäbis­che Alb va fi mai puțin zgo­mot, însă la fel de mul­tă agi­tație.

GLA Co­u­pé A fost proi­ec­tat de­ja, dar lan­sa­rea e încă in­cer­tă fi­in­dcă ur­mă­to­rul GLA va fi mai di­na­mic.

Cla­sa CLa înce­pu­tul anu­lui 2021, no­ua ge­ne­rație va de­bu­ta cu un coc­kpit mo­di­fi­cat ra­di­cal.

CLA Va oferi mai mult lux de­oa­re­ce, în SUA, Cla­sa A not­chback va ser­vi drept mo­del en­try­le­vel.

Cla­sa C T-Mo­dell Po­pu­la­rul bre­ak va ur­ma la aproa­pe ju­mă­ta­te de an du­pă se­dan.

Cla­sa E T-Mo­dell Re­no­va­rea se­ri­ei 214 es­te pro­gra­ma­tă pen­tru 2020. Va avea fa­ruri îngus­te.

Cla­sa B Un Mer­ce­des fă­ră am­biții di­na­mi­ce – in­te­re­sant. No­ul mo­del (dis­po­ni­bil înce­pând din toam­nă) re­pre­zin­tă o evo­luție.

GLCFa­ce­lif­tul (fo­to) po­pu­la­ru­lui SUV va apa­re în 2019, iar suc­ce­so­rul său, abia în 2022.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.