Con­clu­zie

Ci­ne are de ales... se poa­te bu­cu­ra

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN - Jens Dral­le

În ca­li­ta­te de cli­ent al unei mărci de au­to­mo­bi­le, nu ar tre­bu­ie să te in­te­re­se­ze foar­te mult ta­len­tul în afa­ceri al pro­du­că­to­ru­lui. Oa­re chiar me­ri­tă să fii în fi­e­ca­re nișă? Es­te ne­voie de un co­u­pé și un ca­brio în fi­e­ca­re Cla­să C, E și S? Plus și un SL și un AMG GT de­ca­po­ta­bil? Plus SUV-uri și SUV-co­u­pé-uri de aproa­pe toa­te mă­ri­mi­le? În fi­ne, di­ver­si­ta­tea es­te im­por­tan­tă pen­tru un po­te­nțial cli­ent. Iar până acum, ace­as­tă gândi­re se pa­re că es­te efi­ci­en­tă, pro­du­când su­fi­ci­e­nți bani pen­tru ca Mer­ce­des să con­ti­nue a in­tra în toa­te nișe­le, a dez­vol­ta o mul­ti­tu­di­ne de teh­no­lo­gii de pro­pul­sie ine­di­te (ci­ne știe ca­re se va im­pu­ne în fi­nal?) și a se stră­dui să re­cu­pe­re­ze în do­me­ni­ul co­nec­ti­vi­tății, da­că nu chiar să se im­pu­nă. În plus, să mai și con­so­li­de­ze va­lo­ri­le măr­cii, lu­xul, ca­li­ta­tea și teh­no­lo­gi­i­le de si­gu­ra­nță și de asis­te­nță. Suc­ce­sul măr­ci­lor Mer­ce­des-Benz și Mer­ce­des-AMG es­te con­diția pen­tru a pu­tea fi­na­nța in­tra­rea în do­me­ni­ul ele c t ro mo­bil i t ă ț i i cu mar­ca EQ. Acest pas – ca în ca­zul tu­tu­ror pro­du­că­to­ri­lor de au­to­mo­bi­le – es­te im­por­tant pre­pon­de­rent din punct de ve­de­re so­ci­o­po­li­tic, mai puțin din punct de ve­de­re eco­no­mic sau eco­lo­gic, cel puțin în sta­di­ul ac­tual.

În ori­ce caz, gru­pul își păs­tre­a­ză cli­e­nții. Aceștia gă­sesc me­reu mo­de­lul po­tri­vit la mar­ca pe ca­re o apre­cia­ză, in­di­fe­rent da­că do­resc să se con­for­me­ze ten­di­nței SUV, să cum­pe­re un ve­hi­cul elec­tric cu ba­te­rii sau să se dis­tre­ze cu o mași­nă sport dem­nă de cir­cu­i­te. Ofer­ta va­ria­tă crește atrac­ti­vi­ta­tea măr­cii și pen­tru cli­e­nții noi, în spe­cial stra­te­gia de a oferi mașini com­pac­te pen­tru pi­ețe­le din SUA și Chi­na fi­ind in­te­li­gen­tă. Doar May­ba­ch ri­di­că sem­ne de între­ba­re de­oa­re­ce, până acum, s-au in­ves­tit prea mu­lți bani în mașini ca­re se di­fe­re­nția­ză prea puțin de ale măr­cii prin­ci­pa­le. Ar fi bi­ne ca ace­as­tă sub­si­dia­ră să nu fie ne­voi­tă a aștep­ta atât de mult pre­cum AMG pen­tru a re­a­li­za un pro­dus de si­ne stă­tă­tor. Piața exis­tă. Iar cu ba­nii câști­gați se pot dez­vol­ta noi teh­no­lo­gii pen­tru toa­te cla­se­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.