Kia Ce­ed

De­sig­nul atle­tic ac­cen­tue­a­ză ca­ro­se­ria scun­dă a lui Ce­ed, ca­re ne con­vin­ge cu co­men­zi­le in­tu­i­ti­ve și bo­ga­ta paletă de echi­pări.

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

Nu-i mai elo­gi­em sur­pri­nși pe con­struc­to­rii co­re­eni ca­re sunt mai ra­pi­zi de­cât ja­po­ne­zii de di­nain­tea lor și cresc de la o ge­ne­rație la alta, ajun­gându-i din ur­mă pe li­de­rii de piață. Hyun­dai și Kia sunt de mult timp luați în se­ri­os de că­tre con­cu­re­nța in­ter­nați­o­na­lă, iar acum exis­tă mo­ti­ve în plus pen­tru asta.

În no­ua sa va­rian­tă, deși am­pa­ta­men­tul și a lun­gi­mea au ră­mas ne­mo­di­fi­ca­te, Ce­ed se li­pește mai bi­ne de ca­ro­sa­bil și atin­ge un ni­vel ca­li­ta­tiv de an­sam­blu ca­re ar tre­bui să le dea du­reri de cap măr­ci­lor ger­ma­ne cu pre­te­nții – asta, pe lângă prețuri. Dar am vor­bit des­tul, hai­deți să ne ur­căm în mo­de­lul com­pact cu pa­tru por­ti­e­re și să por­nim la drum împreu­nă cu ri­va­lii de la Opel și VW.

Ce­ed: bun venit aca­să

Când in­tri în Ce­ed, par­că ai re­ve­ni aca­să. To­tuși, ai pu­tea fi de­ran­jat de cu­să­tu­ri­le fal­se de pe bord, ca­re par a fi o încer­ca­re ne­reuși­tă de a imi­ta o ta­pițe­rie din pi­e­le. Nici pi­e­lea sin­te­ti­că de pe scau­ne­le pa­rțial ta­pița­te cu ma­te­rial tex­til (108 eu­ro va­rian­ta cu încăl­zi­re pen­tru scaun șo­fer și pa­sa­ger) nu la­să o im­pre­sie bu­nă. Res­tul însă es­te în ma­re par­te plă­cut.

In­stru­men­te­le sunt foar­te cla­re, iar așe­za­rea bu­toa­ne­lor și co­mu­ta­toa­re­lor es­te per­fect lo­gi­că. Fă­ră a fi ne­voie să cauți prin me­ni­uri stu­foa­se, asis­te­nții pen­tru de­tec­ta­rea un­ghi­u­lui mort și a me­nți­ne­rii ben­zii de cir­cu­lație (am­bii pre­ze­nți în echi­pa­rea de se­rie) pot fi de­co­nec­tați din stânga vo­la­nu­lui. Tre­bu­ie să te afun­zi în me­niu doar pen­tru a de­zac­ti­va sis­te­mul de ghi­da­re în ban­da de mers, fi­in­dcă es­te ener­vant, in­ter­venind în mod bru­tal și foar­te de­vre­me pen­tru a con­tro­la mași­na. Apoi, vei fi aver­ti­zat doar de vi­brația din vo­lan. Fap­tul că in­te­nția a fost bu­nă nu înse­am­nă au­to­mat că so­luția a fost pe mă­su­ră, lu­cru va­la­bil și pen­tru afișa­jul tem­pe­ra­tu­rii pe bu­toa­ne­le ca­re re­gle­a­ză ae­rul con­diți­o­nat – aces­tea sunt mari, dar, la lu­mi­nă pu­ter­ni­că, nu sunt foar­te li­zi­bi­le.

Sunt astea mo­ti­ve de iri­ta­re? Ar fi de aștep­tat pen­tru că aces­te greșe­li inu­ti­le sunt cu atât mai vi­zi­bi­le cu cât res­tul mași­nii es­te foar­te bi­ne re­a­li­zat. În vre­me ce pre­de­ce­so­rul era mai le­neș, iar acel „chiar tre­bu­ie?“îl ener­va când­va pe șo­fer, acum Ce­ed es­te de-a drep­tul sprin­ten. Di­re­cția e fer­mă și mai pre­ci­să, ofe­ră un fe­ed­back mai bun și ră­mâne ac­ti­vă în ori­ce fel de vi­raj. Mo­to­rul cu pa- tru ci­lin­dri, puțin cam înse­tat, pa­re a pi­er­de din pu­te­re abia la drum întins și mers mai ho­tă­rât, spre de­o­se­bi­re de con­cu­re­nța mai pu­ter­ni­că, dar la frâna­re Kia afișe­a­ză o fo­rță ca­re le-ar sta bi­ne lui Opel și VW.

Scau­ne con­for­ta­bi­le și spațiu? Ni­ci­un mo­tiv de ne­mu­lțu­mi­re. Si­gu­ra­nță în tra­fic? La ace­lași ni­vel cu a con­cu­re­nței. Spa­te­le re­a­cți­o­nea­ză la schim­ba­rea de sar­ci­nă, dar atunci in­ter­vi­ne su­ve­ran ESP-ul, sta­bi­li­zând mași­na mai târziu și mai lin de­cât în ca­zul pre­de­ce­so­ru­lui. Așa­dar, Ce­ed nu se zgârcește în pri­vi­nța con­for­tu­lui la ru­la­re, du­pă cum nu o fa­ce nici când vi­ne vor­ba de echi­pa­re și sis­te­me de asis­te­nță – de pil­dă, pen­tru con­du­sul pe timp de noap­te are, pre­cum Gol­ful, fa­ruri LED ca do­ta­re de se­rie (la Astra, 1340 de eu­ro). Nici din punct de ve­de­re fun­cți­o­nal nu ma­ni­fes­tă slă­bi­ci­uni. Ast­fel, o po­dea va­ria­bi­lă ni­ve­le­a­ză ma­re­le por­tba­gaj sau cre­e­a­ză spațiu de­de­subt.

Când es­te încăr­cat la ma­xi­mum, lip­sa con­for­tu­lui de amor­ti­za­re de­vi­ne de­ran­jan­tă. Chiar și fă­ră ba­ga­je, Ce­ed es­te cam gre­oi și îndă­răt­nic, dar când e încăr­cat aces­te ten­di­nțe se ac­cen­tue­a­ză. În ace­as­tă pri­vi­nță es­te loc de mai bi­ne, la fel ca și în ca­zul zor­năi­tu­lui ener­vant din zo­na hayo­nu­lui pe po­rți­u­ni­le de ca­ro­sa­bil cu gro­pi și pe­ti­ce. Toa­te astea afec­te­a­ză oa­re­cum ima­gi­nea Ki­ei, ca­re însă – ex­cep­tând do­tă­ri­le su­pli­men­ta­re – es­te cu cir­ca 4000 de eu­ro mai ief­ti­nă de­cât Opel și VW. Es­te clar că își va croi dru­mul său în cla­sa com­pac­te­lor, mai ales că ga­ra­nția de 7 ani e un ar­gu­ment bun și în ca­zul re­vânză­rii.

Astra: mași­na nor­ma­lă

Opel Astra es­te o com­pac­tă plă­cu­tă la con­dus, lu­crul aces­ta fi­ind bi­ne cu­nos­cut. Fap­tul că își de­pășește con­cu­re­nța cu câți­va cen­ti­me­tri în

Cu o lun­gi­me de cir­ca 4,3 me­tri, ce­le trei mo­de­le sunt po­tri­vi­te pen­tru oraș, iar cu 140 sau 150 CP, și pen­tru au­tos­tra­dă.

Cli­ma­ti­za­re au­to­ma­tă pe do­uă zo­ne, pri­ze USB, Aux și de cu­rent. Du­ze de ven­ti­lație se­pa­ra­te pen­tru par­tea din spa­te, ban­che­tă con­for­ta­bi­lă

Po­dea aproa­pe pla­nă a por­tba­ga­ju­lui, iar în dre­ap­ta-spa­te bu­bu­ie bo­xe­le.

Un bord ori­en­tat spre șo­fer, cu fal­se cu­să­turi inu­ti­le, ca­re su­ge­re­a­ză pi­e­lea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.