Opel Astra

Ro­to­feia mași­nă de altă­da­tă a fost da­tă ui­tă­rii. Aici și acum, Astra es­te cea mai ușoa­ră, deși e cea mai lun­gă.

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

lun­gi­me es­te un avan­taj în pri­vi­nța spați­u­lui și îi adu­ce ce­le mai mul­te punc­te pen­tru lo­cul pen­tru pi­ci­oa­re de ca­re dis­pun pa­sa­ge­rii din spa­te. Opel are până la 4 cm în plus față de con­cu­re­nță și pa­tru lo­curi con­for­ta­bi­le chiar și pen­tru per­soa­ne înal­te. De­oa­re­ce tu­ne­lul me­dian al Astrei es­te mult mai plat, mași­na ar pu­tea fi con­si­de­ra­tă și cea mai bu­nă cu cinci lo­curi, dar dis­ta­nța din­tre por­ti­e­re nu e toc­mai ge­ne­roa­să.

Ban­che­ta și scau­ne­le AGR în față, cu șe­zu­turi ex­ten­si­bi­le, sunt foar­te con­for­ta­bi­le. Aces­tea din ur­mă se vor do­ve­di o ade­vă­ra­tă bi­ne­fa­ce­re la drum lung, chiar da­că la înce­put par a fi du­re. Mai puțin bi­ne a fost re­zol­va­tă pro­ble­ma por­tba­ga­ju­lui: vo­lu­mul es­te cel mai mic din acest test, iar ba­ga­je­le tre­bu­ie ur­ca­te pes­te un prag cu aproa­pe 8 cm mai înalt de­cât ale con­cu­re­nței. Ast­fel, po­de­aua por­tba­ga­ju­lui es­te si­tua­tă la o adânci­me mai ma­re, ce­ea ce ne­ce­si­tă un efort și la des­căr­ca­re. Ce­ea ce ne-a plă­cut a fost că spă­ta­rul ban­che­tei poa­te fi ra­ba­tat în trei seg­men­te, lu­cru de ca­re schi­o­rii se vor bu­cu­ra.

Dar să o luăm din loc. La por­ni­re, mo­to­rul tur­bo de 1,4 li­tri și 150 CP ne­ce­si­tă ce­va mai mul­tă sen­si­bi­li­ta­te la apă­sa­rea pe­da­le­lor de am­breiaj și ac­ce­le­rație de­cât con­cu­re­nța, cu toa­te că și ace­as­ta su­fe­ră de o oa­re­ca­re slă­bi­ci­u­ne la de­ma­raj. Apoi, cei pa­tru ci­lin­dri se am­ba­le­a­ză și li­vre­a­ză o fo­rță mai mult de­cât îndes­tu­lă­toa­re. La vi­te­ză ma­re, su­ne­tul mo­to­ru­lui es­te com­plet aco­pe­rit de zgo­mo­te­le pu­ter­ni­ce ale ru­lă­rii și vântu­lui. Pen­tru a con­su­ma cam 10 li­tri, tre­bu­ie să-l am­ba­le­zi des­tul de ta­re, însă mo­to­ru­lui pe ben­zi­nă îi ajung în me­die 7,4 l/100 km, ga­ze­le de eșa­pa­ment tre­când, ca la Kia, prin­tr-un fil­tru de par­ti­cu­le. Așa și tre­bu­ie.

Sus­pen­sia es­te se­ta­tă ar­mo­ni­os, dar are o oa­re­ca­re ten­di­nță de a fi ri­gi­dă. Acest lu­cru es­te plă­cut pe as­falt ne­ted, dar pe ca­ro­sa­bil prost Astra pa­re agre­si­vă și se hur­du­căie sen­si­bil. Așa că se stră­du­i­ește să com­pen­se­ze în vi­ra­je, un­de se su­pu­ne di­re­cți­ei pre­ci­se și pa­re de­o­se­bit de sta­bi­lă.

În plus, es­te fi­ni­sa­tă sa­tis­fă­că­tor spre bi­ne, doar că ți-ai dori niște in­stru­men­te ce­va mai mari și mai cla­re, pre­cum și un mod mai mo­dern de ope­ra­re a sis­te­mu­lui mul­ti­me­dia. Cum spu­nea Jürgen Klopp, am­ba­sa­dor de brand al Opel, când s-a an­ga­jat ca an­tre­nor la Li­ver­pool?

Astra nu s-a ra­liat mo­dei mo­ni­to­ru­lui in­sta­lat dea­su­pra bor­du­lui. Ca și la Ce­ed, mon­ta­nții A sunt foar­te încli­nați.

Astra es­te un cam pic zgârci­tă cu înă­lți­mea șe­zu­tu­lui, dar spați­ul pen­tru pi­ci­oa­re es­te mai ge­ne­ros de­cât al con­cu­re­nței.

Spă­tar ra­ba­ta­bil frag­men­tat (stan­dard), prag de încăr­ca­re foar­te înalt.

Pla­fo­nul stil co­u­pé are re­per­cu­si­uni asu­pra vi­zi­bi­li­tății spre spa­te și pe dia­go­na­lă.

Sis­tem de na­vi­gație 4.0 Intel­liLink ma­re, plus fa­ruri LED, la 1870 de eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.