VW Golf

Sim­pli­ta­tea ope­ră­rii s-a cam pi­er­dut, dar în ce­ea ce pri­vește ca­li­ta­tea ră­mâne de ne­e­ga­lat.

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV - Text: Mi­cha­el Har­nis­chfe­ger Tra­du­ce­re: Mar­cus Klei­nin­ger Fo­to: Hans-Di­e­ter Seu­fert

„I’m the nor­mal one“(eu sunt ti­pul nor­mal). Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru Astra, ca­re nu pa­re a avea ni­mic ieșit din co­mun, nici în bi­ne, nici în rău.

Golf: bi­ne cu­nos­cut

To­tuși, nici Astra, nici no­ul Ce­ed nu se apro­pie de Golf. Cu toa­te că, în ace­as­tă ver­si­u­ne, VW nu es­te așa de vi­zi­o­nar, lip­sin­du-i fil­trul de par­ti­cu­le și cer­ti­fi­ca­rea Eu­ro-6dTemp (lu­cruri pe ca­re le va avea într-un vi­i­tor apro­piat), pi­er­zând ast­fel punc­te la ca­pi­to­le­le emi­sii și șan­se de re­vânza­re. Însă chiar și așa, con­ti­nuă să fie un ri­val greu de între­cut.

În mo­dul Con­fort, op­ti­mi­zat cu amor­ti­zoa­re adap­ti­ve (971 de eu­ro), în echi­pa­rea de top, Hi­ghli­ne, tre­ce aproa­pe plu­tind pes­te gro­pi, de­ni­ve­lări și ros­turi, in­com­pa­ra­bil mai lin de­cât con­cu­re­nții săi. Dar în mo­dul Sport, de­vi­ne dur și ori­en­tat spre re­zul­ta­te, obți­nând tim­pi la fel de buni ca ra­pi­da Astra.

În cur­be, are cea mai mi­că ten­di­nță de sub­vi­ra­re, di­re­cția sa do­ve­dind ace­e­ași se­ri­o­zi­ta­te ca­re fa­ce ca între­a­ga mași­nă să fie dem­nă de încre­de­re și so­li­dă, con­vin­gând din nou cu cea mai bu­nă fi­ni­sa­re și fun­cți­o­na­li­ta­tea de­o­se­bi­tă. Ace­as­ta din ur­mă se ve­de, de exem­plu, la po­lița din spa­te­le ban­che­tei, ca­re, la ne­voie, dis­pa­re în mod foar­te prac­tic sub po­de­aua va­ria­bi­lă a por­tba­ga­ju­lui și nu li­mi­te­a­ză spați­ul. Mo­to­rul TSI de 1,5 li­tri es­te cel mai eco­no­mic, con­su­mând 7,1 l/100 km – pro­ba­bil, și da­to­ri­tă de­cu­plă­rii ci­lin­dri­lor –, fă­ră a afec­ta însă tem­pe­ra­men­tul. În ce­ea ce pri­vește izo­la­rea fo­ni­că, se pla­se­a­ză dea­su­pra con­cu­re­nței, lu­cru ca­re poa­te că nu es­te per­cep­ti­bil, dar ca­re îți cre­e­a­ză o sen­zație de li­niște con­for­ta­bi­lă atunci când schim­bi mași­na.

În ce­ea ce pri­vește ope­ra­rea sis­te­me­lor mul­ti­me­dia și de na­vi­gație, Gol­ful pa­re să fi pi­er­dut ce­va din sim­pli­ta­tea vre­mu­ri­lor tre­cu­te. Un bu­ton ro­ta­tiv pen­tru vo­lu­mul bo­xe­lor pla­sat lângă mo­ni­tor ar fi dră­guț, iar bu­toa­ne­le ca­re apar și dis­par în fun­cție de sen­zo­rii de pro­xi­mi­ta­te nu sunt tot­de­au­na o bi­ne­cu­vânta­re. Dar tră­gând li­nie, Golf es­te mași­na cea mai com­ple­tă din­tre ce­le pre­zen­ta­te aici. Mai tre­bu­ie doar să-l vrei și să ți-l per­miți.

Ma­re­le mo­ni­tor al sis­te­mu­lui de na­vi­gație Dis­co­ver Pro do­mi­nă in­te­ri­o­rul și cos­tă 2088 de eu­ro.

Amor­ti­zoa­re­le foar­te reuși­te con­tri­bu­ie la con­for­tul spo­rit al sus­pen­si­ei.

Po­dea pla­nă a por­tba­ga­ju­lui, po­liță ca­re dis­pa­re sub po­de­aua va­ria­bi­lă

Con­fort ex­ce­lent la șe­zut și pe ban­che­tă. Ac­ces bun prin uși­le ge­ne­roa­se.

Pre­cum Kia Ce­ed și Opel Astra, Golf Hi­ghli­ne are stan­dard roți de 17 in­chi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.