Pro­fil de sal­va­tor

Veni­tă de la un pro­du­că­tor cu ace­e­ași ex­pe­ri­e­nță în ma­te­rie de SUV-uri ca în ex­plo­ra­rea spația­lă, reuși­ta Ate­căi me­ri­tă tre­cu­tă în că­rți­le de is­to­rie. Pen­tru că, în ver­si­u­nea de mo­to­ri­za­re di­e­sel de top și cu echi­pa­rea Xcel­len­ce, es­te atât de bu­nă, încât

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Iu­lian Ia­cob

Afost o vre­me, nu de­mult, când SE­AT se lup­ta să-și jus­ti­fi­ce po­ziția în ca­drul gru­pu­lui VW. Nu era o gau­ră nea­gră, însă nici pro­fit nu adu­cea, iar pen­tru efi­ci­en­ti­za­re, se ajun­se­se chiar să își fo­lo­se­as­că uzi­na ca să pro­du­că mo­de­lul Q3 pen­tru Au­di.

Acum însă, vi­i­to­rul măr­cii spa­ni­o­le es­te cât se poa­te de op­ti­mist. SE­AT chiar a ra­por­tat un pro­fit gras du­pă anul tre­cut, semn că pla­nu­ri­le de re­lan­sa­re au fost pe ca­lea pe cea bu­nă – o ca­le ca­re tre­cea prin­tr-un tu­nel întu­ne­cos, la ca­pă­tul că­ru­ia se ve­dea o lu­mi­nă pro­miță­toa­re: Ate­ca.

Se întâmplă des ca im­por­ta­nța SUV-uri­lor din ga­mă să fie exa­ge­ra­tă, însă la SE­AT chiar era o pro­ble­mă. Pen­tru că lip­sa cro­ni­că a ori­că­rui mo­del cu for­mă de cros­so­ver îi fă­cea pe ibe­rici să fie cu to­tul ab­se­nți de pe cea mai fi­er­bin­te piață a mo­men­tu­lui.

Re­venind în pre­zent, ga­ma con­struc­to­ru­lui spa­ni­ol nu­mă­ră de­ja do­uă cros­so­ve­re. Iar Ate­ca, cel mai ma­re din­tre ele, es­te bes­tsel­ler, de­pășin­du-l pe León pe toa­te pi­ețe­le im­por­tan­te.

O rețe­tă ga­ran­ta­tă

Suc­ce­sul Ate­căi nu es­te întâmplă­tor. Ba­za­tă pe plat­for­ma MQB a gru­pu­lui VW, pe ca­re o împar­te cu Ti­guan și Ko­diaq (alte do­uă mo­de­le foar­te bi­ne pri­mi­te în piață), SUV-ul ibe­ric are o me­ca­ni­că fă­ră cu­sur. Iar pen­tru că SE­AT es­te bran­dul din grup cel mai ori­en­tat spre pu­bli­cul tânăr, Ate­ca are o di­na­mi­că pro­nu­nțat spor­ti­vă. Pri­vind strict piața mo­de­le­lor de vo­lum, pu­tem spu­ne că mo­de­lul spa­ni­ol es­te cel mai plă­cut la con­dus, mu­lțu­mi­tă tre­nu­lui de ru­la­re ferm și a di­re­cți­ei co­mu­ni­ca­ti­ve. Iar cu o mo­to­ri­za­re di­e­sel de top, pre­cum cea a mo­de­lu­lui tes­tat, nu prea ră­mâne loc de re­proșuri. Di­e­se­lul de 2,0 li­tri,

ca­pa­bil să dez­vol­te 190 CP și 400 Nm, ofe­ră ac­ce­le­rații vi­gu­roa­se cu mi­ni­mum de efort. Un me­rit im­por­tant îl are și cu­tia cu du­blu am­breiaj și șap­te ra­poar­te, ca­re tran­smi­te foar­te efi­ci­ent re­sur­se­le mo­to­ru­lui că­tre sis­te­mul de tra­cți­u­ne in­te­gra­lă. Aces­ta din ur­mă fa­vo­ri­ze­a­ză pun­tea față în mo­dul de ru­la­re pen­tru as­falt (în nu­me­le eco­no­mi­ei de com­bus­ti­bil), dar sunt dis­po­ni­bi­le și mo­duri de­di­ca­te pen­tru off-road și su­pra­fețe alu­ne­coa­se, ca­re schim­bă com­por­ta­men­tul di­fe­re­nția­lu­lui cen­tral.

Di­men­si­u­nea po­tri­vi­tă

Deși fap­tul că es­te mai mic de­cât frații săi de plat­for­mă poa­te pă­rea un de­za­van­taj în ce­ea ce pri­vește la­tu­ra prac­ti­că atât de apre­cia­tă la SUV-uri, ha­bi­ta­clul Ate­căi es­te di­men­si­o­nat ge­ne­ros. Chiar și pa­sa­ge­rii de pe ban­che­tă au spațiu su­fi­ci­ent, iar por­tba­ga­jul de 485 de li­tri nu doar că es­te cu mult mai ma­re de­cât al unui León, dar reușește să-l de­pășe­as­că cu 55 de li­tri pe al lui Qas­hqai.

Așa­dar, Ate­ca joa­că foar­te bi­ne car­tea de „mași­nă bu­nă la toa­te“, fi­ind po­tri­vi­tă pen­tru con­ce­dii în fa­mi­lie, dar și su­fi­ci­ent de com­pac­tă pen­tru a fi con­du­să ușor prin oraș. În tra­fic va fi apre­cia­tă și vi­zi­bi­li­ta­tea ex­ce­len­tă pe ca­re o ofe­ră po­ziția de con­dus înal­tă, dar și er­go­no­mia bu­nă a co­men­zi­lor. Pla­nșa de bord, ca și ex­te­ri­o­rul, abor­de­a­ză un de­sign in­spi­rat de al lui León. Inter­fața mul­ti­me­dia are un răs­puns bun la co­men­zi și es­te in­tu­i­ti­vă, însă gra­fi­ca tră­de­a­ză po­ziția lui SE­AT în ca­drul gru­pu­lui. Ace­lași lu­cru se poa­te spu­ne și des­pre in­stru­men­ta­rul de bord di­gi­tal, ca­re pa­re o ver­si­u­ne mai ief­ti­nă a ce­lui de la VW. Și la ca­li­ta­tea ma­te­ria­le­lor se simt câte­va com­pro­mi­suri, în spe­cial în zo­ne­le in­fe­ri­oa­re ale pla­nșei de bord și ale fețe­lor de uși. Însă asta se ve­de și în lis­ta de prețuri, Ate­ca fi­ind cu 2000 de eu­ro mai ief­ti­nă de­cât un Ti­guan cu mo­to­ri­za­re si­mi­la­ră.

La fi­na­lul aces­tui an, ga­ma de SUV-uri a con­struc­to­ru­lui spa­ni­ol va fi com­ple­ta­tă de Tar­ra­co, un mo­del cu șap­te lo­curi, mai ma­re de­cât Ate­ca.

Pla­nșa de bord are un layo­ut foar­te er­go­no­mic, cu un ni­vel de do­tări im­pre­si­o­nant.

Scau­ne­le ofe­ră un spri­jin la­te­ral sa­tis­fă­că­tor, iar ta­pițe­ria din Alcan­ta­ra es­te plă­cu­tă la atin­ge­re.

Por­tba­ga­jul de 485 de li­tri are o for­mă re­gu­la­tă și poa­te fi încăr­cat ușor, mu­lțu­mi­tă des­chi­de­rii lar­gi a hayo­nu­lui.

Mo­to­ri­za­rea di­e­sel are un cu­plu ex­plo­ziv, de 400 Nm, ca­re se sim­te din plin în mers.

De­sig­nul es­te in­spi­rat de al lui León și se po­tri­vește foar­te bi­ne cu ca­rac­te­rul spor­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.