EVA­LUA­RE

Auto Motor Sport - - TEST -

De­sign ti­ne­resc, ha­bi­ta­clu spați­os și er­go­no­mic, mo­to­ri­za­re di­e­sel per­for­man­tă, di­re­cție vi­oaie, ți­nu­tă de drum spor­ti­vă, preț atrac­tiv

Une­le ma­te­ria­le din in­te­ri­or nu sunt de ca­li­ta­te foar­te bu­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.