Hon­da Ci­vic Ty­pe-R

Cea mai ra­pi­dă mași­nă cu

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Kar­tal Ho­ra­san­li

Exis­tă un vi­deo pe Yo­uTu­be în ca­re Chris­tian Men­zel, pi­lot de Por­sche Su­per­cup, con­du­ce cu abi­li­tăți de-a drep­tul su­pra­na­tu­ra­le acest hat­chback cu ari­pi pe bu­cla nor­di­că a cir­cu­i­tu­lui Nürbur­gring, din Ger­ma­nia. Pe cei 20 km și 154 de vi­ra­je ale „Ia­du­lui Ver­de“, Men­zel stoar­ce și ul­ti­mul strop de per­for­ma­nță din no­ul Ty­pe-R, reușind un timp mai bun de­cât ce­le înre­gis­tra­te de mașini su­per­sport pre­cum Nis­san GT-3 sau Por­sche 911 GT3. Mai mult de-atât, tim­pul-re­cord înre­gis­trat de ace­as­tă Hon­da es­te mai bun cu 7 se­cun­de de­cât cel al ge­ne­rați­ei an­te­ri­oa­re și reușește să-l de­pășe­as­că și pe deți­nă­to­rul re­cor­du­lui an­te­ri­or la ca­te­go­ria hot hat­ch-uri­lor cu tra­cți­u­ne față, VW Golf GTI Club­sport S.

Bun. Și ce sem­ni­fi­cație are asta? Bu­nă între­ba­re. Bi­ne ați venit în lu­mea ne­bu­nă a re­cor­du­ri­lor de pe Nor­dschlei­fe, un­de ace­as­tă per­for­ma­nță poa­te dic­ta între­gul pro­gram de dez­vol­ta­re al unui mo­del și poa­te scoa­te pe stră­zi mașini ca­re ara­tă ca un per­so­naj din Tran­sfor­mers.

Se­ri­os, ui­tă-te la ară­ta­rea asta! Ele­roa­ne­le au la rândul lor ele­roa­ne, pla­fo­nul are și el ari­pi­oa­re, în spa­te es­te un ma­re di­fu­zor ae­ro­di­na­mic, iar ba­ra din față es­te cres­ta­tă de pri­ze de aer. Da­că ar fi avut chi­loți, cu si­gu­ra­nță i-ar fi pur­tat pes­te pan­ta­loni. Nu cred că tre­bu­ie să mai su­bli­ni­ez că mași­na asta nu es­te pen­tru cei ca­re apre­cia­ză dis­creția.

To­tul, pen­tru per­for­ma­nță

Hon­da a fost me­reu unul din­tre con­struc­to­rii ca­re a luat foar­te în se­ri­os dez­vol­ta­rea ver­si­u­ni­le spor­ti­ve din ga­ma de mo­de­le fa­mi­lia­le, iar si­gla Ty­pe-R es­te de­ja o le­gen­dă, le­gând co­mu­ni­tăți pu­ter­ni­ce de pa­si­o­nați în lu­mea între­a­gă. Până în pre­zent, cinci ge­ne­rații Ci­vic au avut par­te de tra­ta­men­tul Ty­pe-R, iar cea lan­sa­tă pe piață anul tre­cut es­te foar­te di­fe­ri­tă struc­tu­ral de pre­de­ce­soa­rea sa – ca­re, apro­po, a stat pe piață mai puțin de 2 ani și s-a vândut în doar câte­va mii de exem­pla­re, așa că va fi unul din­tre ce­le mai cău­ta­te hot hat­ch-uri.

Așa­dar, no­ul mo­del re­vi­ne la o ar­hi­tec­tu­ră mul­ti­link pen­tru pun­tea spa­te și pro­mi­te o ri­gi­di­ta­te tor­si­o­na­lă mult îmbu­nă­tăți­tă. Cen­trul de greu­ta­te a fost co­bo­rât, po­ziția la vo­lan es­te mult mai joa­să, iar pun­tea față are o no­uă ar­hi­tec­tu­ră a brațe­lor ca­re se­pa­ră ele­men­te­le de sus­pen­sie de ce­le ale sis­te­mu­lui de di­re­cție, re­du­când ast­fel tor­que ste­e­rin­gul.

Mo­to­ri­za­rea a fost moște­ni­tă de la ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră, cu (foar­te) mici re­vi­zu­iri. Fo­lo­sește ace­lași pro­pul­sor de 2,0 li­tri cu tur­bi­nă Mit­su­bis­hi, val­ve cu mi­ez de so­diu, pis­toa­ne ră­ci­te cu ulei și mul­te alte teh­no­lo­gii me­ni­te să cre­as­că per­for­ma­nța. Doar dis­tri­buția va­ria­bi­lă a fost re­ca­li­bra­tă pen­tru a eli­be­ra cu 10 CP mai mult, pu­te­rea ma­xi­mă ajun­gând acum la 320 CP. Im­pre­si­o­nant es­te și cu­plul ma­xim de 400 Nm,

ca­re se nă­pus­tește asu­pra roți­lor an­te­ri­oa­re prin­tr-o cu­tie de vi­te­ze ma­nua­lă cu șa­se ra­poar­te. Pen­tru a fa­ce față ur­gi­ei me­ca­ni­ce, exis­tă și un di­fe­re­nțial me­ca­nic cu alu­ne­ca­re li­mi­ta­tă, ca­re ofe­ră un plus de tra­cți­u­ne la ieși­rea din vi­ra­je sau pe su­pra­fețe­le cu ade­re­nță scă­zu­tă.

Pe un cir­cu­it per­pe­tuu

Impre­si­i­le des­pre ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră a lui Ci­vic Ty­pe-R încă îmi stă­te­au proas­pe­te pe crei­er atunci când m-am ur­cat în no­ul mo­del, iar aștep­tă­ri­le erau mari. Știam că toa­te schim­bă­ri­le prin ca­re a tre­cut plat­for­ma teh­ni­că nu pu­te­au să schim­be mași­na de­cât în bi­ne. Și am por­nit să aflu.

400 Nm pe pun­tea față nu sunt ni­ci­o­da­tă o idee bu­nă. Și to­tuși, Ci­vic reușește să scoa­tă tot ce-i mai bun din plă­ce­rea pi­lo­ta­ju­lui unei mașini cu tra­cți­u­ne față și mul­tă, mul­tă pu­te­re. Pe ca­re o si­mți prin vo­lan. O si­mți că-i aco­lo, fă­ră să te încur­ce însă în mi­si­u­nea ta de a fi ra­pid. Pen­tru că, la vo­la­nul lui Ty­pe-R, con­du­sul ra­pid es­te o mi­si­u­ne. Încă de când iei loc în in­te­ri­o­rul ca­re te fa­ce să ve­zi roșu în fața ochi­lor, cu scau­ne-scoi­că ce abia te la­să să res­piri, și calci am­breia­jul dur, știi că va ur­ma un ba­let. Un dans de vârf-căl­câi pes­te pe­da­li­e­rul din alu­mi­niu, o di­ri­ja­re me­ca­ni­că prin ti­mo­ne­ria in­cre­di­bil de scur­tă și de pre­ci­să a cu­ti­ei de vi­te­ze. Nici nu mai con­te­a­ză că exis­tă un mod de ru­la­re Con­fort, din mo­ment ce mași­na por­nește di­rect în mo­dul Sport. Pen­tru că, și atunci când tra­ver­se­a­ză stră­duțe­le îngus­te din car­ti­er, Ci­vic Ty­pe-R îți dă im­pre­sia că te afli tot pe cir­cu­it, iar tu doar in­tri puțin la bo­xe.

Pri­mul Ci­vic Ty­pe-R a fost lan­sat în 1996 și s-a re­mar­cat prin pu­te­rea li­tri­că re­cord a mo­to­ru­lui său, ca­re sco­tea185 CP din 1,6 li­tri.

Așa ara­tă un in­te­ri­or de Ci­vic „ty­pe­ri­zat“. Cu mult roșu, scau­ne sport, po­ziție mai joa­să și un schim­bă­tor din alu­mi­niu mo­lip­si­tor.

Ele­men­te­le ae­ro­di­na­mi­ce ale lui Ty­pe-R sunt toa­te fun­cți­o­na­le, adău­gând un plus de apă­sa­re la vi­te­ze mari.

Prin jan­te­le de 20 de in­chi se văd etri­e­re­le sem­na­te de Brem­bo, ca­re ofe­ră o de­ce­le­ra­re exem­pla­ră.

Mo­to­rul tur­bo de 2,0 li­tri es­te neaștep­tat de elas­tic, ofe­rind per­for­ma­nțe bu­ne chiar și de la tu­rații joa­se.

Mași­na dis­pu­ne de trei mo­duri de con­du­ce­re: Con­fort, Sport și +R, adi­că Ra­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.