Si­biu Ral­ly 2018

Ra­li­ul de re­gu­la­ri­ta­te pen­tru mașini elec­tri­ce

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Dan Scar­lat Fo­to: Si­biu Ral­ly, Dan Scar­lat

Lu­na au­gust a adus o pre­mi­e­ră atât pen­tru re­da­cția ams, cât și pen­tru com­pe­tiți­i­le mo­to­ri­za­te din Ro­mânia: par­ti­ci­pa­rea în pre­mi­e­ră la o com­pe­tiție de re­gu­la­ri­ta­te de­di­ca­tă mași­ni­lor elec­tri­ce.

Si­biu Ral­ly Ro­ma­nia 2018 s-a des­fășu­rat în pe­ri­oa­da 16–18 au­gust, sub egi­da Fe­de­rați­ei Inter­nați­o­na­le a Ve­hi­cu­le­lor Is­to­ri­ce (FI­VA), Re­tro­mo­bil Club Ro­mânia (RCR) și Au­to­mo­bil Clu­bul Ro­mân (ACR). Da­că până acum eveni­men­tul a fost de­di­cat au­to­mo­bi­le­lor cla­si­ce și de com­pe­tiție, anul aces­ta a avut, în pre­mi­e­ră, o ca­te­go­rie de­di­ca­tă mași­ni­lor elec­tri­ce. Ade­lin Pe­trișor și Adrian Mi­trea, Ro­bert Apos­to­les­cu și Ele­na Apos­to­les­cu, Dragoș Băl­tățe­a­nu și Mi­hai Ba­loia­nu au fost ce­le trei echi­pa­je ca­re au luat star­tul cu mo­de­le BMW i3, Ge­or­ge Bo­te­za­tu și Sânzia­na Bo­te­za­tu au par­ti­ci­pat cu un Nis­san Le­af, iar Ser­giu Co­ra și sub­sem­na­tul am con­cu­rat cu un Re­nault Zoe echi­pat cu no­ul mo­tor de 110 CP.

Fru­mu­sețea Si­bi­u­lui

În pri­ma zi, ce­le cinci echi­pa­je „elec­tri­ce“au par­curs o ru­tă de apro­xi­ma­tiv 180 de ki­lo­me­tri pe ce­le mai fru­moa­se dru­muri din Măr­gi­ni­mea Si­bi­u­lui, cu tre­ce­re prin Șu­ra Mi­că,

Ocna Si­bi­u­lui, Mândra, Lu­doș, Apol­du de Jos, Mi­er­cu­rea Si­bi­u­lui, Do­bârca, Poia­na Si­bi­u­lui, Ti­lișca, Să­liște, Si­bi­el, Orlat, Gu­ra Râu­lui, Răși­nari și re­tur până în Piața Ma­re din Si­biu.

Ra­li­u­ri­le de re­gu­la­ri­ta­te se des­fășoa­ră în eta­pe, con­tând tim­pii obți­nuți în fi­nal și vi­te­za me­die im­pu­să. Drept ur­ma­re, nu câști­gă cel ca­re ajun­ge pri­mul la fi­nal, ci echi­pa­jul cu ce­le mai puți­ne punc­te de pe­na­li­za­re. Iar pe­na­li­zări se dau în di­ver­se ca­zuri: da­că se tre­ce prea de­vre­me sau prea târziu prin punc­te­le de con­trol, da­că nu se res­pec­tă tra­seul din road­book, da­că pe foaia de con­curs nu se strâng toa­te ștam­pi­le­le dis­tri­bu­i­te de or­ga­ni­za­tori pe par­cur­sul tra­seu­lui etc.

Doar că păs­tra­rea unei vi­te­ze con­stan­te nu es­te întot­de­au­na cel mai sim­plu lu­cru într-un ra­liu de re­gu­la­ri­ta­te, mai ales când dru­mul e cir­cu­lat, cum a fost în spe­cial ur­ca­rea pe Tran­sfă­gă­rășe­an în a do­ua zi de com­pe­tiție, una de we­e­kend. Re­gu­la­men­tul pe­na­li­ze­a­ză opri­rea au-

to­mo­bi­lu­lui în tim­pul pro­bei de re­gu­la­ri­ta­te. Nu­mai că o coa­dă ca­re se for­me­a­ză con­stant în spa­te­le tău nu es­te chiar sim­plu de su­por­tat, psi­ho­lo­gic vor­bind. Până la ur­mă, ce vi­nă au oa­me­nii aceia ca să le mă­nânci tu, par­ti­ci­pant la un eveni­ment pe dru­muri pu­bli­ce, mi­nu­te bu­ne din we­e­kend? Așa că noi am oprit, chiar de vreo trei ori, pen­tru a lă­sa co­loa­na să ne de­pășe­as­că. Din fe­ri­ci­re, nu ne-a vă­zut ni­ci­un ar­bi­tru, așa că a do­ua zi am obți­nut un punc­taj mult mai bun de­cât în pri­ma. Dar asta nu ne-a aju­tat cu ni­mic. Pa­tru pe­na­li­zări de câte fix 150 de punc­te, adu­na­te în pri­ma zi, a că­ror ex­pli­cație nu am reușit să o aflăm de la ofi­cia­li pen­tru a v-o împăr­tăși, ne-au sa­bo­tat com­plet șan­se­le la un re­zul­tat de po­di­um.

Fru­mu­sețea lui Zoe

Așa că, a do­ua zi, de­ja alte­le erau pri­o­ri­tăți­le noas­tre. A fost pri­ma da­tă când am con­dus pe un tra­seu atât de com­plex o mași­nă elec­tri­că des­pre ca­re, până de cu­rând n-ai fi zis de­cât că es­te ex­clu­siv ur­ba­nă. Am ple­cat din Si­biu cu o au­to­no­mie de 281 km, du­pă o încăr­ca­re com­ple­tă la Kau­fland. Și anul aces­ta, or­ga­ni­za­to­rii au gândit tra­seul pen­tru a cu­prin­de une­le din­tre ce­le mai fru­moa­se zo­ne din ju­dețul Si­biu. Am mers pe căi oco­li­te, prin lo­ca­li­tăți pi­to­rești și pe dru­muri se­cun­da­re, spre Tran­sfă­gă­rășe­an, iar acest tra­seu, plus ur­ca­rea la Bâlea Lac, la o alti­tu­di­ne de 2043 m, au­to­no­mia ne-a scă­zut până la 117 km. Nu­mai că „ori­ce ur­că tre­bu­ie să și co­boa­re“, iar fru­mu­sețea unui au­to­mo­bil elec­tric es­te că, spre de­o­se­bi­re de unul cu mo­tor con­venți­o­nal, are ca­pa­ci­ta­tea de a-și „încăr­ca re­zer­vo­rul“când ru­le­a­ză la va­le. Iar Zoe a noas­tră, ali­men­ta­tă de o ba­te­rie de 41 kWh, a fă­cut-o mai mult de­cât im­pre­si­o­nant: co­bo­rând la șes, „re­zer­vo­rul“s-a apro­piat de 60%, iar au­to­no­mia afișa­tă a ajuns la 261 km!

Pen­tru toa­te mași­ni­le din con­curs, cu ex­ce­pția ce­lor elec­tri­ce, tra­seul de a do­ua zi a însu­mat 260 km. În ca­zul aces­to­ra, or­ga­ni­za­to­rii au de­cis să scur­te­ze tra­seul la 180 km, pen­tru a nu exis­ta ris­cul ca une­le din­tre echi­pa­je să ră­mână în drum. Noi însă ne-am con­vins că Zoe n-ar fi avut ni­ci­un fel de pro­ble­mă să par­cur­gă, fă­ră vreo pau­ză de încăr­ca­re, dis­ta­nța to­ta­lă. Din punc­tul de închei­e­re al tra­seu­lui de elec­tri­ce și până în Si­biu, am mai avut de par­curs cam 40 km. Zoe și-a re­glat rit­mul, mer­gând – des­tul de eco­no­mic, es­te ade­vă­rat – în re­gim de drum nați­o­nal și a ajuns îna­poi în Piața Ma­re din Si­biu cu o au­to­no­mie de 188 km. Iar no­uă nu ne-a ră­mas de­cât să ne între­băm: „Ce ran­ge an­xi­e­ty?“

Si­biu Ral­ly Ro­ma­nia va in­clu­de și anul vi­i­tor ca­te­go­ria de­di­ca­tă ve­hi­cu­le­lor elec­tri­ce, obi­ec­ti­vul fi­ind de a atra­ge spre acest tip de mo­bi­li­ta­te un nu­măr cât mai ma­re de per­soa­ne.

În con­diții op­ti­me, la o vi­te­ză de 70 km/h, Zoe con­su­mă între 7 și 10 kWh/100 km, deci o au­to­no­mie de pes­te 400 km es­te foar­te po­si­bi­lă.

În to­tal, în ce­le do­uă zi­le de com­pe­tiție, echi­pa­je­le au par­curs pes­te 360 de ki­lo­me­tri.

Si­biu Ral­ly Ro­ma­nia a fost eta­pă în ca­len­da­rul Fe­de­rați­ei Inter­nați­o­na­le a Ve­hi­cu­le­lor Is­to­ri­ce (FI­VA), eta­pă în Cam­pi­o­na­tul de Ra­li­uri de Re­gu­la­ri­ta­te pen­tru Ve­hi­cu­le Is­to­ri­ce or­ga­ni­zat de Re­tro­mo­bil Club Ro­mânia (RCR) și în ca­len­da­rul Au­to­mo­bil Clu­bu­lui Ro­mân (ACR).

Pen­tru pri­ma oa­ră în Ro­mânia s-a or­ga­ni­zat o cur­să de re­gu­la­ri­ta­te pen­tru mașini elec­tri­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.