Har­ley-Da­vid­son FXDR 114

Al ze­ce­lea mem­bru al noii ga­me Sof­tail

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Ti­be­riu Troia Fo­to: Ales­sio Bar­ban­ti și Har­ley-Da­vid­son

La înce­pu­tul anu­lui 2018, Matt Le­va­ti­ch, preșe­din­te­le com­pa­ni­ei Har­ley-Da­vid­son, a anu­nțat lan­sa­rea a nu mai puțin de 100 de noi mo­de­le în ur­mă­to­rii 10 ani. Mă­su­ra a fost lua­tă ca ur­ma­re a scă­de­rii vânză­ri­lor de mo­to­ci­cle­te în SUA, cea mai im­por­tan­tă piață pen­tru ma­re­le pro­du­că­tor, chiar da­că în res­tul lu­mii Har­ley-Da­vid­so­nu­ri­le s-au vândut mai bi­ne de­cât în anii pre­ce­de­nți. Se pa­re că schim­bul de ge­ne­rații a adus și o schim­ba­re a opți­u­nii cum­pă­ră­to­ri­lor, mo­to­ci­cle­te­le cla­si­ce fi­ind în de­clin. În pa­ra­lel, un stu­diu fă­cut pe ace­lași con­ti­nent nord-ame­ri­can ara­tă că vârsta me­die a po­se­so­ri­lor de Har­ley-Da­vid­son a cres­cut alar­mant de mult, fapt ca­re se poa­te ob­ser­va și la adu­nă­ri­le mo­to­ci­cliști­lor din Eu­ro­pa.

Nu­me­le mis­te­ri­os

Ime­diat du­pă pu­bli­ca­rea anu­nțu­lui au apă­rut pri­me­le do­uă mo­de­le Spor­tster, re­a­li­za­te cu mo­di­fi­cări ce­ru­te de pu­blic, dar ca­re nu au sur­prins prin for­me noi. Ade­vă­ra­tul șoc a venit în lu­na au­gust, atunci când Har­ley-Da­vid­son a fă­cut pu­bli­ce vi­i­toa­re­le mo­de­le ca­re ur­me­a­ză să apa­ră până în 2020 și a pre­zen­tat un nou Sof­tail, cel de-a ze­ce­lea mo­del din no­ua ga­mă lan­sa­tă cu un an în ur­mă, FXDR 114.

Da­că toa­te mo­to­ci­cle­te­le Har­ley-Da­vid­son au și un nu­me co­mer­cial, pe lângă co­di­fi­ca­rea in­ter­nă, FXDR 114 a ră­mas sin­gu­rul al că­rui nu­me es­te neînțe­les de mu­lți. Mis­te­rul poa­te fi les­ne re­zol­vat da­că cu­noști sem­ni­fi­cația li­te­re­lor din nu­me­le de cod. F înse­am­nă că mo­to­ci­cle­ta es­te do­ta­tă cu un mo­tor V-twin de ca­pa­ci­ta­te ci­lin­dri­că ma­re, X, că fur­ca față es­te de dia­me­tru mic, D, ca­drul fo­lo­sit es­te mo­del Dy­na, R, că mo­to­rul are prin­deri elas­ti­ce pe ca­dru, iar 114 es­te ca­pa­ci­ta­tea ci­lin­dri­că (114 in­chi cu­bici, adi­că 1868 cmc) a ce­lei mai mari ver­si­uni de mo­tor Mil­wau­kee Ei­ght in­sta­lat de com­pa­nie pe no­ua ga­mă Sof­tail.

Pri­mul con­tact

FXDR 114 a fost pre­zen­tat pe in­ter­net, iar mo­to­ci­cle­ta a pu­tut fi tes­ta­tă 10 zi­le mai târziu, în ca­drul unui eveni­ment or­ga­ni­zat în Gre­cia, la ca­re au fost in­vi­tați jur­na­liști din între­a­ga Eu­ro­pă. Se­rii de câte ze­ce jur­na­liști au pi­lo­tat tot atâtea mo­to­ci­cle­te pe dru­mu­ri­le din nor­dul Gre­ci­ei, pe au­tos­tra­dă, pe

șo­se­le lă­tu­ral­ni­ce și chiar pe dru­muri de mun­te ale că­ror ben­zi de cir­cu­lație erau îngus­ta­te la sub 1,5 me­tri de ve­ge­tația abun­den­tă cres­cu­tă până în mij­lo­cul lor.

Pro­vo­ca­rea a fost cu atât mai ma­re cu cât as­fal­tul era fi­su­rat în mul­te lo­curi din cau­za alu­ne­că­ri­lor de te­ren și, de ce­le mai mul­te ori, si­tuația era întâlni­tă în vi­ra­je, evi­dent fă­ră nici o sem­na­li­za­re. Cam ca în Ro­mânia.

La ast­fel de eveni­men­te sunt in­vi­tați oa­meni cu mu­lți ani de con­dus în spa­te, cu ex­pe­ri­e­nță pe mă­su­ră și, de obi­cei, mo­to­ci­cle­te­le sunt tes­ta­te la li­mi­tă, adi­că vi­te­za de de­pla­sa­re în grup de­pășește ade­sea vi­te­za le­ga­lă, iar mo­to­rul de pe FXDR 114 par­că te împin­ge la așa ce­va, mai ales pe stră­zi­le din orașe­le gre­cești, în ca­re, pe prin­ci­pa­le­le ar­te­re, as­fal­tul es­te ames­te­cat cu res­turi de mar­mu­ră, pen­tru a re­zis­ta la tem­pe­ra­turi înal­te, dar ca­re îl fac de­o­se­bit de alu­ne­cos și pe ca­re ori­ce ac­ce­le­ra­re brus­că înse­am­nă o roa­tă ca­re se învârte pe loc, ce­le­brul „bur­no­ut“.

Pri­ma im­pre­sie

Inițial, toa­te pri­vi­ri­le au fost atra­se de par­tea din spa­te a mo­to­ci­cle­tei, cu spoi­le­rul a că­rui for­mă a stârnit ime­diat dis­cuții și cu an­ve­lo­pa de 240 mm ca­re îți dă im­pre­sia că FXDR nu va fi un exem­plu de ma­ne­vra­bi­li­ta­te. Însă toc­mai ace­as­tă par­te a mo­to­ci­cle­tei îți ofe­ră sur­pri­za. În ci­u­da di­men­si­u­nii uriașe a pneu­lui din spa­te, mo­to­ci­cle­ta es­te spec­ta­cu­loa­să și îți per­mi­te să iei vi­ra­je cot la cot cu mo­toa­re­le spor­ti­ve.

Co­lec­ti­vul ca­re a proi­ec­tat-o a avut ca prin­ci­pa­lă sar­ci­nă re­du­ce­rea ma­sei, iar pen­tru asta au apă­rut re­pe­re noi și so­luții teh­ni­ce mai puțin întâlni­te la Har­ley-Da­vid­son.

Ma­te­ria­le ușoa­re și pre­mi­e­re

Bas­cu­la es­te tur­na­tă din alu­mi­niu, ma­sa re­zul­ta­tă fi­ind de 6,25 kg, în timp ce bas­cu­la tra­diți­o­na­lă de pe ce­le­lal­te mo­de­le Sof­tail cântă­rește 11 kg, iar ce­le 5 kg eco­no­mi­si­te la o pi­e­să în mișca­re ușu­re­a­ză mult sar­ci­na amor­ti­zo­ru­lui spa­te. La dis­tri­buția ma­se­lor con­tri­bu­ie mult și sub­ca­drul din alu­mi­niu, ca­re su­sți­ne ca­re­na­jul șeii, re­a­li­zat din­tr-un ma­te­rial com­po­zit, ace­e­ași rețe­tă fi­ind fo­lo­si­tă și în ca­zul ari­pi­lor față/spa­te. În acest fel, ma­sa la plin es­te de 303 kg, mult sub cea mo­to­ci­cle­te­lor cu ca­re Har­ley-Da­vid­son ne-a obișnu­it până acum.

Ace­as­tă eco­no­mie a dus la mo­di­fi­ca­rea ra­di­ca­lă a ți­nu­tei de drum, FXDR 114 com­por­tându-se ca un ade­vă­rat po­wer cru­i­ser, sau, mai bi­ne zis, ca un drag­ster, mo­de­le con­stru­i­te pen­tru cur­se­le de ac­ce­le­rație pe un sfert de mi­lă, atât de po­pu­la­re în Sta­te­le Uni-

te. De alt­fel, între­a­ga for­mă a mo­to­ci­cle­tei și a unor com­po­nen­te sunt in­spi­ra­te de aces­te mo­de­le.

Sis­te­mul de ad­mi­sie a ae­ru­lui, cu fil­trul la ve­de­re, con­stru­it din ma­te­ria­le ca­re nu mai ne­ce­si­tă întreți­ne­re cu ulei, nu nu­mai că se­a­mă­nă cu ce­le de com­pe­tiție, dar și in­flue­nțe­a­ză „gla­sul“mo­to­ru­lui, ae­rul as­pi­rat pro­vo­când un su­net ca în ca zul ad­mi­si­i­lor fo­rța­te de pe mo­to­ci­cle­te sau mași­ni­le hot rod. Și for­ma eșa­pa­men­tu­lui es­te no­uă, dar și ace­as­ta a fost in­spi­ra­tă de a mo­de­le­lor amin­ti­te mai sus, iar su­ne­tul emis e o pre­mi­e­ră.

La ac­ce­le­rați­i­le pe ca­re le reușește mo­to­rul Mil­wau­kee Ei­ght 114 ampla­sat pe un șa­siu ușor, era ca­zul ca frâna față să fie pe mă­su­ră, iar FXDR 114 es­te unul din­tre puți­ne­le mo­de­le Har­ley-Da­vid­son cu du­blu disc.

Ca­re sunt mi­nu­su­ri­le?

Ca ori­ce mo­to­ci­cle­tă, FXDR 114 nu es­te per­fect. Având o po­ziție ti­pi­că pen­tru mo­de­le­le ame­ri­ca­ne, scă­rițe­le pi­lo­tu­lui sunt pla­sa­te mult în față, fi­ind po­tri­vi­te pen­tru un pi­lot înalt sau pen­tru unul cu pi­ci­oa­re foar­te lun­gi. La mul­te din­tre Har­ley-uri­le cu co­men­zi­le avan­sa­te exis­tă po­si­bi­li­ta­tea schim­bă­rii po­ziți­ei aces­to­ra, dar, din câte am vă­zut, la FXDR 114 ace­as­tă mo­di­fi­ca­re nu es­te po­si­bi­lă. Ca să faci mo­to­ci­cle­ta co­mo­dă pen­tru pi­loții scun­zi, șaua tre­bu­ie înlo­cu­i­tă cu una mai scur­tă, ca­re ar fi de do­rit să fie mai moa­le de­cât cea ori­gi­na­lă, ce­ea ce pre­su­pu­ne și schim­ba­rea se­mi­ghi­doa­ne­lor cu ca­re es­te echi­pa­tă mo­to­ci­cle­ta, niște pi­e­se foar­te fru­moa­se și atent lu­cra­te. Pen­tru ace­as­ta, con­struc­to­rul a pre­vă­zut ori­fi­ci­i­le de mon­ta­re tra­diți­o­na­le ale unui ghi­don obișnu­it, mas­ca­te de o plă­cuță din alu­mi­niu pe ca­re nu o re­marci, fi­ind un ele­ment de­co­ra­tiv reușit al pă­rții su­pe­ri­oa­re a ju­gu­lui fur­cii.

Ga­ma Sof­tail ră­mâne fa­mi­lia de ba­ză a fir­mei, cu ce­le mai mul­te uni­tăți vându­te, iar FXDR 114 es­te unul din­tre ce­le mai in­te­re­san­te mo­de­le ale aces­tei ga­me, dar și unul din­tre ce­le mai scum­pe, în ace­lași timp.

FXDR 114, una din­tre ma­ri­le sur­pri­ze ale aces­tui se­zon

Sem­na­li­za­toa­re­le, fa­rul și mas­ca bor­du­lui com­ple­te­a­ză for­ma pă­rții su­pe­ri­oa­re a ju­gu­lui fur­cii.

Mas­ca șeii, sin­gu­rul re­per ca­re par­că es­te din alt film

Fil­trul ex­tern de aer și con­duc­ta de tip nou op­ti­mi­ze­a­ză admi­sia ae­ru­lui.

Po­ziția stan­dard se po­tri­vește unui pi­lot înalt, dar poa­te fi mo­di­fi­ca­tă.

Mil­wau­kee-Ei­ght 114 es­te cea mai ma­re ver­si­u­ne de mo­tor in­sta­la­tă pe Sof­tail.

Plă­cuța in­scri­pți­o­na­tă de sub bord poa­te fi scoa­să și mas­che­a­ză lo­cul de prin­de­re al unui ghi­don tra­diți­o­nal.

Admi­sia cu fil­trul ex­tern și eșa­pa­men­tul in­flue­nțe­a­ză atât de­sig­nul mo­to­ci­cle­tei, cât și su­ne­tul mo­to­ru­lui.

Pot fi abor­da­te vi­ra­je de ma­re vi­te­ză, având un con­trol per­fect al mo­to­ci­cle­tei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.