Mer­ce­des E 300 Ca­bri­o­let

Sub ca­ro­se­ria su­per­bă se as­cun­de me­ca­ni­ca unei Cla­se E ve­ri­ta­bi­le.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Kar­tal Ho­ra­san­li

Ori­câte avan­ta­je prac­ti­ce ar oferi un pla­fon ri­gid amo­vi­bil, ele­ga­nța unui soft top nu poa­te fi ni­ci­o­da­tă ega­la­tă. Așa că Mer­ce­des ră­mâne fi­del so­luți­ei cu pla­fon tex­til pen­tru no­ua ge­ne­rație a Cla­sei E Ca­bri­o­let. Evo­luția față de mo­de­lul pre­ce­dent es­te sub­sta­nția­lă, mai ales că, de ace­as­tă da­tă, pe sub ca­ro­se­ria su­per­bă chiar se as­cun­de me­ca­ni­ca unei Cla­se E ve­ri­ta­bi­le (ve­chi­ul mo­del fo­lo­sea o plat­for­mă hi­bri­dă, ca­re avea și ele­men­te de la Cla­sa C). În con­se­ci­nță, deși la­tu­ra prac­ti­că și spați­ul pen­tru pa­sa­ge­rii din spa­te nu sunt ce­le mai im­por­tan­te tră­să­turi ale unei de­ca­po­ta­bi­le, mași­na es­te sen­si­bil mai spați­oa­să. Și di­men­si­u­ni­le ex­te­ri­oa­re au cres­cut, chiar da­că de­sig­nul echi­li­brat al ca­ro­se­ri­ei reușește să pă­că­le­as­că ochi­ul pri­vi­to­ru­lui. De alt­fel, ace­lași ochi nea­vi­zat ar pu­tea avea di­fi­cul­tăți în a nu con­fun­da no­ul mo­del cu na­va-ami­ral S Ca­bri­o­let.

Pla­fo­nul tex­til mul­tis­trat se plia­ză în 20 de se­cun­de, prin apă­sa­re unui bu­ton de pe tu­ne­lul me­dian, chiar și în mers, la vi­te­ze de până la 50 km/h. Mași­na ara­tă foar­te bi­ne și aco­pe­ri­tă, însă când soft to­pul dis­pa­re în com­par­ti­men­tul din spa­te­le ban­che­tei, Mer­ce­de­sul întoar­ce toa­te ca­pe­te­le.

Cea mai echi­li­bra­tă ver­si­u­ne

Pe lângă de­sig­nul se­du­că­tor și prețul com­pe­ti­tiv, E 300 Ca­bri­o­let me­ri­tă apre­ci­eri și pen­tru mo­to­ri­za­rea echi­li­bra­tă a aces­tei ver­si­uni. Un pro­pul­sor de 2,0 li­tri poa­te pă­rea un com­pro­mis pe un mo­del de cla­să ma­re, însă cli­e­nții mai pre­cauți cu fi­na­nțe­le îl vor con­si­de­ra un com­pro­mis per­fect.

Uni­ta­tea cu pa­tru ci­lin­dri în li­nie dez­vol­tă 245 CP și 370 Nm, va­lori ca­re nu par atât de im­pre­si­o­nan­te pen­tru un au­to­mo­bil ca­re to­tuși cântă­rește 1,8 to­ne. Un aju­tor im­por­tant pen­tru ace­as­ta es­te și tran­smi­sia au­to­ma­tă 9G-Tro­nic, ca­re schim­bă me­reu in­spi­rat, pu­nând foar­te bi­ne în va­loa­re cur­ba de cu­plu a mo­to­ru­lui. Chiar și cei cu pre­te­nții spor­ti­ve vor fi mu­lțu­miți de răs­pun­sul pe ca­re îl ofe­ră acest pro­pul­sor. Ac­ce­le­rația

de la 0 la 100 km/h se întâmplă în 6,6 se­cun­de, iar ele­gan­tul ca­bri­o­let poa­te ru­la chiar și cu 250 km/h – însă tre­bu­ie să fii foar­te gră­bit pen­tru a ajun­ge aco­lo. Pen­tru că spi­ri­tul, ati­tu­di­nea mași­nii nu tind spre spor­ti­vi­ta­te, ci că­tre un con­dus re­la­xat, în ca­re să te poți bu­cu­ra din plin de con­for­tul ex­ce­lent pe ca­re îl ofe­ră și de at­mos­fe­ra foar­te spe­cia­lă din ha­bi­ta­clu.

Cel mai fru­mos in­te­ri­or

Deși nu es­te nici cel mai scump și nici cel mai ex­clu­si­vist au­to­mo­bil pe ca­re l-am con­dus în acest an, pot spu­ne fă­ră să fac ex­ces de zel că acest Mer­ce­des-Benz E300 Ca­bri­o­let avea cel mai fru­mos in­te­ri­or pe ca­re l-am vă­zut. Cro­ma­ti­ca, for­me­le, ate­nția la de­ta­lii, ilu­mi­na­rea am­bi­en­ta­lă ce pu­tea fi con­fi­gu­ra­tă în 64 de cu­lori, in­se­rți­i­le din lemn cu tex­tu­ră po­roa­să – toa­te aces­tea au fă­cut ca fi­e­ca­re drum la vo­la­nul mo­de­lu­lui ger­man să fie o ex­pe­ri­e­nță apar­te. La fel de

im­pre­si­o­nan­te sunt și ce­le do­uă ecra­ne de 12,3 in­chi din bord, ca­re pot fi con­tro­la­te cu do­uă con­trol­le­re tac­ti­le de pe vo­lan. Inter­fața gra­fi­că es­te com­ple­xă și ce­re un timp de aco­mo­da­re, însă și ni­ve­lul de fun­cții es­te pe mă­su­ră. În câmpul vi­zual al șo­fe­ru­lui se află și un he­ad-up dis­play co­lor, iar pe con­so­la cen­tra­lă se gă­sește și con­trol­le­rul sis­te­mu­lui Agi­li­ty Con­trol, ca­re are cinci mo­duri de ru­la­re.

Mer­ce­des-Benz ofe­ră do­tări de top și când vi­ne vor­ba de sis­te­me­le de asis­te­nță, pen­tru Cla­sa E Ca­bri­o­let fi­ind dis­po­ni­bi­le me­nți­ne­rea ac­ti­vă a ben­zii de ru­la­re, frâna­rea au­to­no­mă în caz de im­pact imi­nent, asis­ten­tul în caz de obo­se­a­lă și mul­te alte ast­fel de sis­te­me ca­re fac viața la vo­lan mai si­gu­ră și mai ușoa­ră.

Pen­tru un plus de con­fort atunci când se ru­le­a­ză cu pla­fo­nul co­bo­rât, E 300 Ca­bri­o­let dis­pu­ne și de sis­te­me­le Air­cap și Air­scarf. Pri­mul es­te com­pus din do­uă ele­men­te re­trac­ta­bi­le: un ele­ron ampla­sat pe ra­ma su­pe­ri­oa­ră a par­bri­zu­lui și un de­flec­tor în spa­te­le te­ti­e­re­lor ban­che­tei. Aces­tea di­mi­nue­a­ză mult cu­re­nții din ha­bi- ta­clu, fă­când ru­la­rea sub ce­rul li­ber mult mai plă­cu­tă. Pe lângă te­ti­e­re­le ca­re pot su­fla aer cald pen­tru con­du­sul pe o vre­me mai re­ce, o do­ta­re ine­di­tă es­te și încăl­zi­rea co­ti­e­rei cen­tra­le și a fețe­lor de uși. Pla­fo­nul tex­til ofe­ră o an­ti­fo­na­re neaștep­tat de bu­nă când es­te ri­di­cat, însă la­să să se au­dă cel mai fru­mos su­net din lu­me când e lo­vit de pi­că­tu­ri­le de ploaie – o altă ma­re plă­ce­re într-un ca­bri­o­let cu soft top.

Lan­sa­rea Cla­sei E Ca­bri­o­let vi­ne într-un mo­ment ani­ver­sar, la 25 de ani de la pre­zen­ta­rea pri­mu­lui E de­ca­po­ta­bil.

Sus­pen­sia pneu­ma­ti­că Air Bo­dy Con­trol ofe­ră un con­fort ex­ce­lent, as­cun­zând de­ni­ve­lă­ri­le dru­mu­lui și fă­când ex­pe­ri­e­nța de a ru­la într-un ca­bri­o­let și mai re­la­xa­tă. Es­te o do­ta­re opți­o­na­lă de 1900 de eu­ro, însă me­ri­tă fi­e­ca­re bă­nuț.

Mo­to­rul tur­bo de 2,0 li­tri nu are un su­net foar­te im­pre­si­o­nant, însă ofe­ră per­for­ma­nțe foar­te bu­ne.

Pe tu­ne­lul me­dian se gă­sește con­trol­le­rul sis­te­mu­lui Agi­li­ty Con­trol, dar și un bu­ton pen­tru crește­rea găr­zii la sol (spe­ci­fic sus­pen­si­ei pneu­ma­ti­ce).

Scau­ne­le față pot fi do­ta­te cu încăl­zi­re, ră­ci­re și sis­te­mul Air­scarf, ca­re su­flă aer cald pes­te gâtul ocu­pa­nți­lor.

De­sig­nul ae­ra­toa­re­lor din pla­nșa de bord es­te o do­va­dă de îndrăz­nea­lă. Una plă­cu­tă, bi­ne-veni­tă, mai ales din par­tea de­sig­ne­ri­lor ger­mani.

Deși exis­tă pe piață mașini mai scum­pe sau mai ex­clu­si­vis­te, puți­ne au un in­te­ri­or atât de fru­mos. O îmbi­na­re per­fec­tă între teh­no­lo­gie de ul­ti­mă oră și lux cla­sic, cu ma­te­ria­le no­bi­le.

De­ca­po­ta­tă sau cu pla­fo­nul ri­di­cat, Cla­sa E Ca­bri­o­let ara­tă fa­bu­los din ori­ce un­ghi ai pri­vi.

Pa­sa­ge­rii de pe lo­cu­ri­le din spa­te au su­fi­ci­ent spațiu pen­tru pi­ci­oa­re, însă spă­ta­rul ban­che­tei es­te cam ver­ti­cal.

Mer­ce­des es­te la zi cu toa­te sis­te­me­le de asis­te­nță mo­der­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.