Opel Insig­nia GSi

Un pa­chet ex­ce­lent se­tat în spi­ri­tul spor­ti­vi­tății, aven­tu­rii și es­te­ti­cii

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Da­ni­el Se­ca­rea Fo­to: Iu­lian Ia­cob

Mo­men­tul doi: 2018, pri­ma evo­luție pe piață a noii Insig­nia GSi, cre­ația ace­lu­iași Vol­ker Stry­cek, acum coor­do­na­tor al di­vi­zi­ei de per­for­ma­nță Opel. Oa­re cât împru­mu­tă mo­de­lul spor­tiv din per­so­na­li­ta­tea „pă­rin­te­lui“său?

Între ce­le do­uă mo­men­te, Opel s-a tot înde­let­ni­cit cu pro­du­ce­rea de ver­si­uni spor­ti­ve ale mo­de­le­lor „ci­vi­le“, toa­te „moși­te“de ace­lași ne­o­bo­sit Stry­cek. Mai întâi au fost Man­ta GSi, Ka­dett GSi și Astra F GSi, pen­tru ca, în no­ul mi­le­niu, să se încer­ce im­pu­ne­rea în co­nști­i­nța ge­ne­ra­lă a unui nou brand, OPC. E greu de spus da­că ace­as­ta a fost o mișca­re in­te­li­gen­tă, însă es­te cert că Opel a de­cis să reînvie nu­me­le GSi oda­tă cu cea de-a do­ua ge­ne­rație a mo­de­lu­lui de cla­să me­die Insig­nia.

Ne­mțoai­că cu ae­re ita­li­e­nești

Insig­nia II a pri­mit mul­ti­ple apre­ci­eri pen­tru de­sig­nul atră­gă­tor, re­nu­nțând la alu­ra de tanc a pri­mei ge­ne­rații, în fa­voa­rea unei si­lue­te mai su­ple, dar ver­si­u­nea GSi es­te cu ade­vă­rat spec­ta­cu­loa­să. Grație unor spoi­le­re re­de­se­na­te ca­re îi ac­cen­tue­a­ză ima­gi­nea agre­si­vă, cu pri­ze de aer su­pra­di­men­si­o­na­te și eva­cua­re du­blă, plus alte câte­va ele­men­te de efect, GSi își ono­re­a­ză nu­me­le, cel puțin la ni­vel vi­zual. Iar cu­loa­rea roșie a exem­pla­ru­lui tes­tat re­pre­zin­tă mai mult de­cât o alu­zie sub­ti­lă la pa­si­o­na­le­le mo­de­le ita­li­e­ne.

Cu in­te­ri­o­rul său mi­ni­ma­list, GSi ba­te la po­rți­le seg­men­tu­lui pre­mi­um. Ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te sunt foar­te bu­ne, cu câte­va mici ex­ce­pții, pi­e­lea de ca­li­ta­te aco­pe­ră în între­gi­me bor­dul, plas­ti­ce fi­ne se re­gă­sesc în zo­ne­le in­fe­ri­oa­re ale ha­bi­ta­clu­lui, iar pre­ci­zia exe­cuți­ei es­te evi­dent ne­mțe­as­că. Vo­la­nul teșit, poa­te un pic su­pra­di­men­si­o­nat, e un in­di­ca­tor clar al spor­ti­vi­tății, în timp ce scau­ne­le opți­o­na­le AGR com­ple­te­a­ză ae­rul ex­clu­si­vist atât vi­zual, cât și prin tra­ta­men­tul ofe­rit – su­port la­te­ral re­gla­bil, su­port lom­bar, încăl­zi­re și ven­ti­lație.

GSi, nu no­ul OPC

Fă­ră îndoia­lă că Insig­nia GSi es­te un mo­del spor­tiv, însă nu se do­rește a fi moște­ni­toa­rea ve­chii ver­si­uni OPC. În

schimb, no­ua apa­riție se po­ziți­o­nea­ză mai jos în ga­ma Opel ca ni­vel de pu­te­re, dar a avut par­te de un tra­ta­ment spe­cial ca­re a fă­cut-o cu do­uăs­pre­ze­ce se­cun­de mai ra­pi­dă de­cât ve­chi­ul OPC, pe fai­mo­sul Nürbur­gring. Deși are doi ci­lin­dri mai puțin și doar 260 CP, Insig­nia GSi es­te mult mai agi­lă pe cir­cu­it, grație unei ma­se to­ta­le re­du­să cu 160 kg, pre­cum și unui tren de ru­la­re ex­ce­lent. Pen­tru a evi­ta ori­ce ten­di­nță sub­vi­ra­toa­re, di­fe­re­nția­lul pu­nții spa­te a fost înlo­cu­it cu do­uă am­breia­je ca­re li­vre­a­ză cu­plu in­de­pen­dent că­tre fi­e­ca­re roa­tă. Acest fapt co­ro­bo­rat cu sis­te­mul de sus­pen­sii in­te­li­gen­te cu ar­curi întă­ri­te se tra­du­ce într-un com­por­ta­ment exem­plar în vi­ra­je, ce­ea ce in­du­ce un plus de încre­de­re în pi­lo­ta­rea la li­mi­tă, în ci­u­da di­re­cți­ei re­la­tiv ar­ti­fi­cia­le.

Și pen­tru că tot am amin­tit de mo­to­rul cu pa­tru ci­lin­dri în li­nie, tre­bu­ie spus că cei 260 CP im­pre­si­o­nea­ză mai mult pe hârtie, căci de­ma­ra­jul până la 100 km/h se des­fășoa­ră în 7,3 se­cun­de. Se pu­tea mult mai bi­ne, însă gu­ri­le re­le vor­besc des­pre o se­ta­re anu­me a cu­ti­ei au­to­ma­te cu opt ra­poar­te, ca­re fa­ce pri­me­le do­uă trep­te mai scur­te. To­tul, din do­ri­nța de a pro­te­ja cu­tia de vi­te­ze, iar asta se ve­de chiar și la kic­kdown, când se ma­ni­fes­tă o evi­den­tă întârzi­e­re. Și nu vor­bim de go­lul tur­bo... Inte­nți­o­nat sau nu, es­te mai puțin im­por­tant. Nu poa­te fi pus la îndoia­lă că an­sam­blul mo­tor-cu­tie fun­cți­o­nea­ză ex­ce­lent – su­ne­tul pro­pul­so­ru­lui în mo­dul Sport es­te gu­tu­ral, băr­bă­tesc, în sti­lul mus­cle car, iar schim­bă­ri­le trep­te­lor de vi­te­ză sunt im­per­cep­ti­bi­le.

Des­pre con­sum în mo­dul Sport es­te ire­le­vant să vor­bim, dar în re­gim nor­mal de con­du­ce­re, cu res­pec­ta­rea li­mi­te­lor de vi­te­ză, noi am obți­nut va­lori de 8 l/100 km în afa­ra orașe­lor și 10–12 li­tri în oraș.

Da­că v-au con­vins ce­le de mai sus, fiți pre­gă­tiți să plă­tiți puțin pes­te 40.000 de eu­ro pen­tru un exem­plar pre­cum cel su­pus tes­tu­lui, căci lis­ta de opți­o­na­le es­te ge­ne­roa­să, dar ni­mic nu pri­so­sește...

Con­clu­zie

La Insig­nia GSi, fi­e­ca­re de­ta­liu tră­de­a­ză gri­ja acor­da­tă de echi­pa lui Stry­cek. Lua­te in­di­vi­dual, ele­men­te­le con­sti­tuen­te ale aces­tui mo­del nu im­pre­si­o­nea­ză, dar an­sam­blul es­te un pa­chet ex­ce­lent se­tat în spi­ri­tul spor­ti­vi­tății, aven­tu­rii și es­te­ti­cii. Întoc­mai ca „pă­rin­te­le“său, Insig­nia GSi s-ar pu­tea să nu câști­ge eta­pe in­ter­me­dia­re, dar să fie un bes­tsel­ler la fi­na­lul zi­lei.

Sim­plist și er­go­no­mic, bor­dul es­te o re­vo­luție față de ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră. Sis­te­mul mul­ti­me­dia are o gra­fi­că plă­cu­tă și fun­cți­o­na­li­tăți ex­ce­len­te.

Scau­ne­le AGR cos­tă 2500 de eu­ro, dar pro­te­je­a­ză pe cir­cu­it, cal­me­a­ză du­pă cur­să și ma­se­a­ză la drum lung. Un must-ha­ve...Cu o gar­dă la sol re­du­să cu 10 mm față de a mo­de­lu­lu­lui obișnu­it, GSi se com­por­tă ire­proșa­bil în vi­ra­je­le strânse.

De la vo­lan, une­ori tin­zi să uiți că de fapt con­duci o ber­li­nă ma­re, cu spațiu su­fi­ci­ent pen­tru cinci pa­sa­geri.Un nu­me le­gen­dar, re­năs­cut și atri­bu­it unui mo­del ca­re îl me­ri­tă cu pri­so­si­nță

La mo­de­lul nos­tru, etri­e­re­le Brem­bo erau gri, dar nu­me­le es­te su­fi­ci­ent pen­tru de­ce­le­rări agre­si­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.