Peb­ble Be­a­ch Con­co­urs d’Ele­gan­ce

Abun­de­nță de no­u­tăți mai ales din stra­tos­fe­ra pre­mi­um

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Au­rel Ni­cu­les­cu Fo­to: pro­du­că­tori

O săp­tă­mână cât un an întreg, cam așa ar pu­tea fi con­den­sat eveni­men­tul Mon­te­rey Car We­ek, în ca­drul că­ru­ia a avut loc (prin­tre nu­me­roa­se alte ma­ni­fes­tări) și ce­le­brul Peb­ble Be­a­ch Con­co­urs d’Ele­gan­ce, un­de no­u­tăți­le au abun­dat... mai ales în stra­tos­fe­ra pre­mi­um.

Pes­te Atlan­tic pa­re să fie veșnic va­ră (mai ales da­că ne re­fe­rim la înso­ri­ta Ca­li­for­nia), ast­fel încât nu es­te de mi­ra­re că cei de la BMW au ales să lan­se­ze aco­lo no­ua ge­ne­rație a road­ste­ru­lui Z4. Ast­fel, la Peb­ble Be­a­ch Golf Lin­ks din Mon­te­rey a ate­ri­zat ver­si­u­nea M40i Fir­st Edi­ti­on, du­pă ce, anul tre­cut, BMW pre­zen­ta tot aici BMW Con­cept Z4. Com­pact, cu ecar­ta­ment mă­rit și cu o dis­tri­buție a ma­se­lor de 50:50%, BMW Z4 M40i Fir­st Edi­ti­on are un cla­sic pro­pul­sor ba­va­rez cu șa­se ci­lin­dri în li­nie ca­pa­bil să dez­vol­te 340 CP. De­si­gur, în me­niu mai pu­tem no­ta și sus­pen­sia sport cu amor­ti­za­re va­ria­bi­lă, sis­te­mul de frâna­re M Sport și di­fe­re­nția­lul M Sport spa­te, toa­te asi­gu­rând o ma­ne­vra­bi­li­ta­te dem­nă de ce­le 4,6 s la 100 km/h. No­ua ge­ne­rație dis­pu­ne de tot ce are BMW mai bun – o no­uă cu­loa­re, Fro­zen Oran­ge Me­tal­lic, soft top elec­tric, jan­te de 19 in­chi, pi­e­le Ver­nas­ca, scau­ne elec­tri­ce, dar și noi­le BMW He­ad-Up Dis­play și BMW Li­ve Coc­kpit Pro­fes­si­o­nal. Exis­tă to­tuși anu­mi­te ele­men­te ca­re ar pu­tea sus­ci­ta con­tro­ver­se prin­tre fani, în spe­cial no­ul de­sign al fa­ru­ri­lor (adap­ti­ve, cu fun­cție Ma­trix pen­tru fa­za lun­gă), ele­men­te­le fi­ind dis­pu­se de-acum ver­ti­cal, nu cla­sic, pe ori­zon­ta­lă.

De pe Nor­dschlei­fe pe pla­jă

Tot foar­te aștep­tat a fost și no­ul „re­ge“al Nürbur­grin­gu­lui, Lam­bor­ghini Aven­ta­dor SVJ. De­sig­nul era de­ja des­tul de cu­nos­cut de­oa­re­ce nu es­te un mo­del com­plet nou, ci o ver­si­u­ne… a unei ver­si­uni, SVJ venind în com­ple­ta­rea ofer­tei pes­te Aven­ta­dor SV. Fi­in­dcă nu te duci la un con­curs de

ele­ga­nță oriși­cum, chiar da­că nu­me­le tău es­te Lam­bor­ghini, com­pa­nia a dez­vă­lu­it aici o ver­si­u­ne spe­cia­lă, SVJ 63, un oma­giu adus anu­lui fon­dă­rii fai­moa­sei mărci. Vor fi con­stru­i­te doar 900 de exem­pla­re „nor­ma­le“și 63 din se­ria SVJ 63. SVJ are par­te de cel mai pu­ter­nic V12 cre­at de ita­li­eni – 770 CP și 720 Nm, des­tul pen­tru a atin­ge pra­gul de 100 km/h în doar 2,8 se­cun­de și pe cel de 200 km/h în 8,6 se­cun­de, în drum spre vi­te­za ma­xi­mă de 350 km/h. Aven­ta­dor SVJ a luat tot ce exis­tă mai bun la Sant’Aga­ta Bo­log­ne­se, pre­cum sis­te­mul LRS (pun­te spa­te di­rec­toa­re), noi pneuri Pi­rel­li P Ze­ro Cor­sa, dez­vol­ta­te spe­cial, și o mu­lți­me de ele­men­te ca­re re­duc co­e­fi­ci­en­tul de fre­ca­re cu un pro­cent și cresc apă­sa­rea ae­ro­di­na­mi­că cu nu mai puțin de 40%. Aici in­tră în joc și ALA 2.0, a do­ua ge­ne­rație a sis­te­mu­lui ae­ro­di­na­mic ac­tiv, Ae­ro­di­na­mi­ca Lam­bor­ghini Atti­va, ca­re îmbu­nă­tățește apă­sa­rea ae­ro­di­na­mi­că și co­e­fi­ci­en­tul de re­zis­te­nță la înain­ta­re și poa­te lu­cra și in­de­pen­dent stânga/dre­ap­ta, pen­tru a crește ma­ne­vra­bi­li­ta­tea și con­tro­lul.

Ja­po­ne­zii de la Acu­ra au pre­gă­tit pen­tru Peb­ble Be­a­ch un mic up­da­te al su­per­ca­ru­lui NSX, ce in­clu­de o no­uă nua­nță de ca­ro­se­rie, Ther­mal Oran­ge Pe­arl (de­nu­mi­re in­spi­ra­tă de cir­cu­i­tul Ther­mal Ra­ce­way din Ca­li­for­nia), dar și noi pa­che­te, și câte­va schim­bări de or­din teh­nic. Cel mai im­por­tant, in­gi­ne­rii au re­fă­cut NSX-ul pen­tru o crește­re a ma­ne­vra­bi­li­tății, re­zul­ta­tul fi­ind o îmbu­nă­tăți­re a tim­pu­lui pe cir­cu­i­tul de la Su­zu­ka cu până la do­uă se­cun­de pe tur.

Tot din Ța­ra Soa­re­lui Ră­sa­re, și Le­xus a avut pro­pri­i­le no­u­tăți la Peb­ble Be­a­ch, în zo­na con­cep­tua­lă, și anu­me ver­si­uni-uni­cat ale co­u­pé-ului LC și mi­cu­lui SUV UX. Pri­mul, LC Inspi­ra­ti­on Con­cept, es­te prac­tic o rei­te­ra­re a ver­si­u­nii eu­ro­pe­ne Yel­low Edi­ti­on. În schimb, UX poar­tă sem­nă­tu­ra lui Clark Ishi­ha­ra de la VIP Au­to Sa­lon, es­te do­tat cu fo­lie Ora­cal, jan­te de la Vos­sen și eșa­pa­ment „cat­back“și are po­si­bi­li­ta­tea de a găz­dui pe aco­pe­riș o Le­xus F Sport Car­bon Fi­ber Road Bi­cy­cle, cre­ație ca­re a mar­cat ter­mi­na­rea pro­du­cți­ei hy­per­ca­ru­lui LFA.

Elec­tri­zant, dar mai ales per­for­mant

O apa­riție in­te­re­san­tă pe co­vo­rul roșu ca­li­for­nian a fost și McLa­ren 600LT Ste­al­th Grey by MSO, di­vi­zia spe­cia­li­za­tă adău­gând și mai mul­tă fi­bră de

car­bon pe mo­de­lul in­spi­rat de 570S, o ca­me­ră vi­deo pen­tru te­le­me­trie pe cir­cu­it, noi jan­te din aliaj cu ze­ce spițe și scau­ne­le din fi­bră de car­bon de la Sen­na, prin­tre alte­le.

Au­di, în schimb, ne pre­gă­tește un vi­i­tor cât se poa­te de elec­tri­zant. Ga­ta de atac cu SUV-ul e-tron, pro­du­că­to­rul a de­cis că es­te tim­pul să ște­ar­gă cu bu­re­te­le ne­fe­ri­ci­ta și efe­me­ra exis­te­nță a mo­de­lu­lui R8 e-Tron și o fa­ce cu stil și pa­si­u­ne, anu­nțând la Peb­ble Be­a­ch con­cep­tul PB18 E-Tron. Es­te pri­mul său pro­to­tip adus aco­lo, un spec­ta­cu­los EV ca­re îl pu­ne în prim-plan pe omul de la vo­lan, nu teh­no­lo­gia ca­re îl încon­joa­ră. Ast­fel, da­că ma­jo­ri­ta­tea pro­to­ti­pu­ri­lor au par­te, de obi­cei, și de sis­te­me au­to­no­me, PB18 E-Tron a fost bo­te­zat in­tern „Le­vel Ze­ro“de­oa­re­ce, în ci­u­da ele­men­te­lor hi­gh-te­ch, șo­fe­rul con­tro­le­a­ză în per­ma­ne­nță mași­na. Par­tea fron­ta­lă pa­re gândi­tă pen­tru un R8 din vi­i­tor, însă, de fapt, avem de-a fa­ce cu un hat­chback în trei uși do­tat cu un par­briz foar­te plon­jat și un spa­te țu­gu­iat, un­de sto­pu­ri­le LED tro­nea­ză pe toa­tă lăți­mea ca­ro­se­ri­ei. Trei mo­toa­re elec­tri­ce se află la bord, unul pen­tru pun­tea față și do­uă pen­tru cea din spa­te, iar au­to­mo­bi­lul are ca­pa­bi­li­tăți AWD și un to­tal de 671 CP (201 CP în față, 604 în spa­te) în con­diții nor­ma­le. Fun­cția de boost, tem­po­ra­ră, li­vre­a­ză până la 764 CP, iar Au­di es­ti­me­a­ză atin­ge­rea ba­re­mu­lui de 100 km/h în apro­xi­ma­tiv do­uă se­cun­de. Con­struc­to­rul din Ingol­stadt se gândește ferm la vi­i­tor – ener­gia es­te li­vra­tă de ba­te­rii tip „so­lid sta­te“cu o ca­pa­ci­ta­te de 95 kWh, su­fi­ci­ent pen­tru o au­to­no­mie de 500 km în ci­clul WLTP, în timp ce sis­te­mul de 800 V asi­gu­ră reîncăr­ca­rea în doar 15 mi­nu­te. Foar­te in­te­re­sant es­te că in­te­ri­o­rul poa­te avea o con­fi­gu­rație ca­me­le­o­ni­că, ofe­rind spațiu doar pen­tru șo­fer sau șo­fer și pa­sa­ger, cu o po­ziție cen­tra­lă pen­tru șo­fer în con­fi­gu­rația sin­gu­la­ră. Ma­re­le par­briz nu es­te aco­lo doar pen­tru for­mă și stil, ci înglo­be­a­ză un dis­play cu re­a­li­ta­te aug­men­ta­tă ce poa­te oferi toa­te in­for­mați­i­le ne­ce­sa­re, in­clu­siv tra­sa ide­a­lă pe cir­cu­it, în timp ce spați­ul pen­tru ba­ga­je, de 470 de li­tri, es­te foar­te aproa­pe de ce­ea ce ofe­ră un Golf (492 de li­tri). De ca­pi­to­lul ma­ne­vra­bi­li­ta­te se ocu­pă sus­pen­sia față de tip push-rod și amor­ti­zoa­re­le mag­ne­ti­ce adap­ti­ve, în vre­me ce ae­ro­di­na­mi­ca ac­ti­vă im­pli­că di­fu­zo­rul și spoi­le­rul din spa­te.

Infi­ni­ti ar pu­tea lup­ta cu suc­ces pen­tru ti­tlul de cea mai spec­ta­cu­loa­să apa­riție la ediția de anul aces­ta a Con­co­urs d’Ele­gan­ce da­to­ri­tă con­cep­tu­lui Pro­to­ty­pe 10, un spe­ed­ster foar­te se­xy, cu in­flue­nțe din­tr-un tre­cut pe ca­re, din pă­ca­te, mar­ca ja­po­ne­ză nu îl are (fi­ind înfi­i­nța­tă în 1989), dar mai ales cu o pri­vi­re arun­ca­tă ferm în vi­i­tor. Ne adu­cem amin­te că Pro­to­ty­pe 9 Con­cept, de anul tre­cut, se ui­ta că­tre tre­cut, însă acum Infi­ni­ti a luat cap-com­pas spre vi­i­tor, iar sti­lul mi­ni­ma­list es­te pre­zent pes­te tot, dar mai ales în coc­kpit, în vre­me ce lo­cul pa­sa­ge­ru­lui e luat de o pri­ză de ad­mi­sie a ae­ru­lui ne­ce­sa­ră ră­ci­rii tre­nu­lui de ru­la­re com­plet elec­tric. Nu știm ce anu­me pro­pul­se­a­ză acest stu­diu de de­sign, însă cei de la Infi­ni­ti pre­ci­ze­a­ză că Pro­to­ty­pe 10 a fost cre­at pe o no­uă plat­for­mă mo­du­la­ră ca­re va fi fo­lo­si­tă pen­tru o ma­re va­ri­e­ta­te de con­fi­gu­rații EV sau hi­bri­de.

Viața ba­te show-ul

Se­ria de eveni­men­te din ca­drul Mon­te­rey Car We­ek a fost ilus­tra­rea per­fec­tă a ten­di­nței pro­du­că­to­ri­lor de a re­nu­nța la far­me­cul de mul­te ori ar­ti­fi­cial al sa­loa­ne­lor au­to, în fa­voa­rea pre­zen­tă­rii unui mo­del de se­rie într-un ca­dru ce­va mai ati­pic, însă poa­te mai cur­tat de pu­bli­cul larg sau, în ca­zul Peb­ble

Be­a­ch ori The Quail: A Mo­tor­spor­ts Gat­he­ring, de cei cu bu­zu­na­re­le la fel de lar­gi pre­cum con­tu­ri­le of­fsho­re. Un exem­plu chiar mai con­clu­dent de­cât no­ua ge­ne­rație BMW Z4 es­te no­ul Bu­gat­ti Di­vo, un mo­del ca­re a reușit să sur­prin­dă au­di­e­nța ge­ne­ra­lă, în ci­u­da nu­me­roa­se­lor te­a­se­re pre­mer­gă­toa­re.

SSC Nor­th Ame­ri­ca, cu­nos­cut în tre­cut drept Shel­by Su­pe­rCars, are o re­pli­că in­te­re­san­tă la ex­tra­va­ga­nța ce­lor doar 40 de exem­pla­re Di­vo, de­ja vându­te, în ci­u­da prețu­lui de nu mai puțin de 5 mi­li­oa­ne de eu­ro. Es­te vor­ba des­pre ce­le 100 de uni­tăți SSC Tua­ta­ra pro­pul­sa­te cât se poa­te de cla­sic de un V8 de 5,9 li­tri twin tur­bo ca­pa­bil de 1350 CP (1750 da­că se uti­li­ze­a­ză flex fuel). Co­u­pé-ul cântă­rește doar 1247 kg și are un co­e­fi­ci­ent ae­ro­di­na­mic de doar 0,279, te­o­re­tic fi­ind ca­pa­bil să atin­gă pra­gul psi­ho­lo­gic de 300 mph (483 km/h).

Nici Mer­ce­des nu a fost mai pre­jos, ofe­rind pre­mi­e­ra mon­dia­lă a fas­ci­nan­tu­lui con­cept re­tro-mo­dern EQ Sil­ver Arrow. Aces­ta a pre­luat idei de la mo­de­lul de acum 80 de ani, W125 (1937), ca­pa­bil să atin­gă la acea vre­me un re­cord mon­dial de vi­te­ză de 432,7 km/h, însă es­te ferm an­co­rat în vi­i­to­rul apro­piat cu aju­to­rul tre­nu­lui de ru­la­re com­plet elec­tric (în lo­cul unui V12 su­praa­li­men­tat). EQ Sil­ver Arrow – ca­re va ră­mâne veșnic doar un stu­diu – es­te ca­pa­bil să dez­vol­te 750 CP și să atin­gă o au­to­no­mie de pes­te 400 km cu aju­to­rul ba­te­ri­i­lor de 80 kWh.

Nu doar pro­du­că­to­rii con­sa­crați au fă­cut sen­zație la Peb­ble Be­a­ch, ci și nu­me mai puțin cu­nos­cu­te, pre­cum Sa­laff C2, o ra­di­ca­lă rein­ter­pre­ta­re a de­ja cla­si­cu­lui Lam­bor­ghini Gal­lar­do. Car­los Sa­laff, un de­sig­ner ame­ri­can cu­nos­cut în in­dus­trie pen­tru ce a fă­cut cu une­le mo­de­le de la Maz­da (Na­ga­re, Fu­rai, Maz­da3 și MX-5), es­te au­to­rul aces­tui in­te­re­sant proi­ect de ca­ro­se­rie, Gal­lar­do fi­ind tran­sfor­mat în cu to­tul altce­va, atât la ex­te­ri­or cât și la in­te­ri­or.

Apro­po de ita­li­eni, Fer­rari a de­cis să își fa­că și el apa­riția cu o no­u­ta­te în pre­mi­e­ră mon­dia­lă: 488 Pis­ta Spi­der. Aces­ta es­te cel de-al 50-lea mo­del de­ca­po­ta­bil al ca­sei din Ma­ra­nel­lo, echi­pat, de­si­gur, cu cel mai bun pro­pul­sor de la 2018 Inter­na­ti­o­nal Engi­ne of the Ye­ar Awar­ds, V8-ul bi­tur­bo de 3,9 li­tri, ca­re dez­vol­tă 720 CP și 770 Nm. Road­ste­rul atin­ge 100 km/h în doar 2,85 se­cun­de, 200 km/h în 8 se­cun­de și nu mai puțin de 340 km/h – va­lori prac­tic iden­ti­ce cu ce­ea ce ofe­ră ver­si­u­nea co­u­pé și în ci­u­da ce­lor 91 kg în plus.

Infi­nit... de ex­clu­siv

Ex­tra­va­ga­nța a îmbră­cat tot fe­lul de for­me în ca­drul eveni­men­tu­lui ame­ri­can, spre exem­plu ita­li­e­nii de la Pa­gani per­mițând pu­bli­cu­lui să arun­ce o pri­mă pri­vi­re în in­te­ri­o­rul lui „Infi­ni­to“, un ha­bi­ta­clu con­ce­put nu pen­tru vi­i­toa­re­le sa­le hy­per­ca­ruri, ci pen­tru Air­bus Cor­po­ra­te Jets. În plus, com­pa­nia a adus și o cre­ație-uni­cat, Huay­ra Road­ster Gyr­fal­con, de­nu­mi­tă du­pă șoi­mul-de-tun­dră (gyr­fal­con), cea mai ma­re pa­să­re de pra­dă a or­di­nu­lui său.

Nici cei cu do­le­a­nțe vin­ta­ge nu au fost de­za­mă­giți, având par­te de no­u­tăți de la Sin­ger (ca­re a adus su­per­bul 911, din se­ria 964, re­a­li­zat împreu­nă cu Wil­liams Advan­ced Engi­ne­e­ring) și Ford. Cel din ur­mă a pre­zen­tat mo­der­nul Ford GT ca He­ri­ta­ge Edi­ti­on, din do­ri­nța de a ce­le­bra a 50-a ani­ver­sa­re a vic­to­ri­i­lor de la Le Mans din 1968 și 1969, fo­lo­sind fai­moa­sa sche­mă de cu­lori Gulf Oil. În plus, mo­de­le­le pen­tru 2019 vor avea nu­mă­rul 9 pe ca­ro­se­rie, iar ce­le pen­tru 2020 vor avea 6, pen­tru o di­fe­re­nți­e­re ra­pi­dă, plus mul­tă fi­bră de car­bon ex­pu­să la ve­de­re.

Evi­dent, de la un eveni­ment de o ast­fel de an­ver­gu­ră nu pu­tea lip­si nici Rol­ls-Roy­ce, ca­re a adus foar­te ex­clu­si­vis­ta ver­si­u­ne-uni­cat a se­ri­ei spe­cia­le Rol­ls-Roy­ce Dawn Black Bad­ge, cre­a­tă spe­cial pen­tru Ben­ja­min Trey­nor Sloss. Da­că sun­teți pa­si­o­nați de ce­ea ce se întâmplă prin Si­li­con Val­ley, veți re­cu­noaște nu­me­le, da­că nu, vă spu­nem noi: Sloss es­te VP al De­par­ta­men­tu­lui de in­gi­ne­rie de la… Goo­gle. Evi­dent, ni­cio sur­pri­ză că își per­mi­te un mo­del-uni­cat sau că a pri­mit chei­le per­so­nal de la Tor­sten Müller-Ötvös, CEO-ul de la Rol­ls-Roy­ce...

BMW și Lam­bor­ghini de­mon­stre­a­ză cât de im­por­tan­te au de­venit eveni­men­te­le ne­con­venți­o­na­le pen­tru pro­du­că­tori, ofe­rind pre­mi­e­re mon­dia­le în afa­ra sa­loa­ne­lor ofi­cia­le.

Au­di PB18 E-Tron, un spor­tiv pur­sânge al vi­i­to­ru­lui, pe ca­re nu ne-ar de­ran­ja să-l ve­dem me­ta­mor­fo­zat în suc­ce­sor al „cla­si­cu­lui“R8. În schimb, Fer­rari ne ofe­ră mo­ti­ve des­tu­le pen­tru a re­gre­ta tre­ce­rea ve­rii...

McLa­ren le ofe­ră încă o da­tă ce­lor de la MSO oca­zia de a stră­luci – mo­de­le­le-uni­cat chiar sunt apa­na­jul unor eveni­men­te de înal­tă cla­să, pre­cum ce­le des­fășu­ra­te în Ca­li­for­nia.

Acu­ra ne atra­ge ate­nția, vi­zual, asu­pra po­si­bi­li­tăți­lor noi ex­pri­ma­te de su­per­ca­rul hi­brid NSX – fa­nii, dar nu nu­mai, apro­bă.

Mer­ce­des EQ Sil­ver Arrow, un me­men­to al ilus­tru­lui tre­cut com­bi­nat cu do­ri­nța de a deți­ne su­pre­mația și în vi­i­to­rul elec­tri­fi­cat al in­dus­tri­ei au­to.

Din­co­lo de ex­tra­va­ga­nțe pre­cum Infi­ni­ti Pro­to­ty­pe 10, la Peb­ble Be­a­ch și-au fă­cut lo­cul chiar și „umi­le“mo­de­le de se­rie, pre­cum ace­as­tă se­rie spe­cia­lă a cros­so­ve­ru­lui Le­xus UX.

Cu­nos­cuții ex­pe­rți de la Sin­ger com­bi­nă tre­cu­tul apro­piat cu pre­zen­tul, cu aju­to­rul ce­lor de la Wil­liams, re­zul­ta­tul fi­ind mult mai mult de­cât un sim­plu Por­sche res­to­mod.

Pre­ze­nțe­le exo­ti­ce sunt sa­rea și pi­pe­rul ori­că­rei adu­nări ca­re im­pli­că pre­ze­nța ma­si­vă a fa­ni­lor zeu­lui-au­to­mo­bil, iar SSC Tua­ta­ra cu si­gu­ra­nță se ca­li­fi­că în ca­te­go­ria de vârf.

To­tul pa­re a avea le­gă­tu­ră cu tra­diția și ilus­tra moște­ni­re a tre­cu­tu­lui, iar Ford GT He­ri­ta­ge Edi­ti­on es­te un exem­plu cât se poa­te de clar în acest sens.

Rol­ls-Roy­ce își tra­te­a­ză mai toți cli­e­nții sub im­pe­ri­ul unor stan­dar­de di­fe­ri­te, însă chiar și aici se fac di­fe­re­nți­eri, mai ales da­că nu­me­le lor es­te aso­ciat cu o com­pa­nie pre­cum Goo­gle.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.