Da­cia la 50 de ani

Po­ves­tea măr­cii s-a împle­tit de­o­po­tri­vă cu is­to­ria învol­bu­ra­tă a ță­rii și cu viața noas­tră de fi­e­ca­re zi.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Da­ni­el But­na­riu Fo­to: Da­cia

Da­cia a ani­ver­sat împli­ni­rea a 50 de ani de exis­te­nță cu o co­le­cție de mo­de­le re­pre­zen­ta­ti­ve, ca­re do­ve­desc că po­ves­tea măr­cii s-a împle­tit de­o­po­tri­vă cu is­to­ria învol­bu­ra­tă a ță­rii și cu viața noas­tră de fi­e­ca­re zi.

Expu­ne­rea co­le­cți­ei de mo­de­le is­to­ri­ce re­cu­pe­ra­te și res­tau­ra­te de echi­pa Da­cia în ul­ti­mii ani a fost, fă­ră îndoia­lă, prin­ci­pa­lul punct de atra­cție al eveni­men­tu­lui de­di­cat se­mi­cen­te­na­ru­lui măr­cii nați­o­na­le. În fre­a­mă­tul mu­lți­mii, co­men­ta­ri­i­le le­ga­te de mași­ni­le din tre­cu­tul măr­cii Da­cia au de­pășit, de ce­le mai mul­te ori, gra­nița da­te­lor teh­ni­ce, fi­ind evo­ca­te mai de­gra­bă le­gă­turi fa­mi­lia­le și mo­men­te per­so­na­le aso­cia­te cu aces­te mo­de­le: ci­ne­va apro­piat ca­re a avut un bre­ak 1300 sau un CN, pri­ma ex­pe­ri­e­nță ca șo­fer la vo­la­nul unei Da­cii, vi­sul de a avea un 1310 Sport, amin­ti­rea pri­mei „su­tici“din fa­mi­lie. Încu­vi­i­nțând par­că fi­e­ca­re cu­vânt, un cățe­luș de plas­tic dă­dea din cap pe un mi­li­eu așe­zat pe po­lița din spa­te a unei Da­cii 1300, așa cum a fă­cut și în Da­ci­i­le din co­pi­lă­ria mul­to­ra din­tre noi.

To­tuși, din­co­lo de re­pe­re­le me­mo­ri­ei co­lec­ti­ve, Da­cia a reușit să adu­că pen­tru acest eveni­ment spe­cial și câte­va mo­de­le inac­ce­si­bi­le pu­bli­cu­lui larg înain­te de 1989: fur­go­ne­ta D6, mo­del ge­a­măn cu Re­nault Esta­fet­te, pro­dus în se­rie li­mi­ta­tă înce­pând din 1975, dis­po­ni­bil ex­clu­siv pen­tru între­prin­de­ri­le de stat; Da­cia 1302, pri­ma ca­mi­o­ne­tă a măr­cii, co­mer­cia­li­za­tă în prin­ci­pal la ex­port; o re­pli­că 1100S, de­ri­vat spor­tiv fa­bri­cat în cir­ca 100 de exem­pla­re, in­trat doar în flo­ta mi­liți­ei și în do­ta­rea clu­bu­ri­lor spor­ti­ve. Da­că fur­go­ne­ta ex­pu­să es­te de­ja al doi­lea exem­plar D6 res­tau­rat în Ro­mânia, du­pă cel deți­nut de Le­ven­te Du­di, pre­miat la Con­cur­sul de Ele­ga­nță de la Si­naia de anul tre­cut, ca­mi­o­ne­ta 1302 res­tau­ra­tă es­te de­o­cam­da­tă un uni­cat.

Par­curs is­to­ric

Pen­tru cei ca­re au trăit ală­turi de Da­cia încă din pri­mii ani de viață ai măr­cii, pa­ra­da ca­re a încu­nu­nat

ace­as­tă săr­bă­toa­re a însem­nat, de fapt, evo­ca­rea unor mo­men­te is­to­ri­ce: Da­cia 1100 ca­re a inau­gu­rat Uzi­na de Au­to­tu­ris­me Pi­tești cu doar o zi înain­te ca Ro­mânia să con­dam­ne ofi­cial re­pri­ma­rea Pri­mă­ve­rii de la Pra­ga; Da­cia 1300 ca­re a de­fi­lat la pa­ra­da din 23 au­gust 1969, cu do­uă luni înain­tea pre­zen­tă­rii mo­de­lu­lui de ori­gi­ne, Re­nault 12, la Sa­lo­nul au­to de la Pa­ris; ver­si­u­ni­le ani­lor 1980, du­pă ce au­to­ri­tăți­le au re­nu­nțat la acor­dul de a fa­bri­ca în Ro­mânia mo­de­lul Re­nault 18; Da­cia 2000 re­zer­va­tă ce­lor ca­re erau mai ega­li de­cât alții înain­te de 1989; Da­cia 1325 Li­ber­ta, ca­re a ex­pri­mat spe­ra­nțe­le ro­mâni­lor de la înce­pu­tul ani­lor 1990; uti­li­ta­ra 1309, de­ri­va­tă din mo­de­lul bre­ak și co­mer­cia­li­za­tă în prin­ci­pal pe piața chi­ne­ză, asi­gu­rând ast­fel su­pra­vi­ețu­i­rea fa­bri­cii într-o pe­ri­oa­dă când vânză­ri­le in­ter­ne s-au pră­bușit, iar in­flația ro­dea ori­ce fă­râmă de pro­fi­ta­bi­li­ta­te; So­len­za, pa­sul in­ter­me­diar din­tre No­va și Su­pe­rNo­va (mo­del proi­ec­tat in­te­gral în Ro­mânia, mo­der­ni­zat pro­fund oda­tă cu re­veni­rea Re­nault la cârma Da­cia, în 1999) și Lo­gan, ja­lo­nul re­naște­rii și suc­ce­su­lui in­ter­nați­o­nal al măr­cii.

Mo­ti­ve de săr­bă­toa­re

Cum era și nor­mal, pa­ra­da ani­ver­sa­ră a ilus­trat și pe­ri­oa­da fas­tă pe ca­re o trăi­ește astă­zi Da­cia, atât prin de­fi­la­rea ac­tua­lei ga­me co­mer­cia­le, cât și prin pre­zen­ta­rea ver­si­u­ni­lor spe­cia­li­za­te ale mo­de­le­lor măr­cii, de la am­bu­la­nțe până la ve­hi­cu­le mi­li­ta­re de in­ter­venție. De alt­fel, re­vi­go­ra­rea măr­cii jus­ti­fi­că pe de­plin eveni­men­tul de­di­cat lu­mii Da­cia și ne adu­ce mai aproa­pe de alt mo­ment de re­fe­ri­nță, săr­bă­to­ri­rea, anul vi­i­tor, a 50 de ani de la apa­riția Da­ci­ei 1300, mo­de­lul ca­re a pus cu ade­vă­rat Ro­mânia pe roți.

Ani­ver­sa­rea Da­cia a fost săr­bă­to­ri­tă la 2 sep­tem­brie, în Par­cul He­răs­trău, cu­prin­zând, între alte eveni­men­te, și o pa­ra­dă cu mo­de­le­le re­pre­zen­ta­ti­ve ale măr­cii.

Da­cia 1301, ver­si­u­nea de top a ga­mei în anii 1970. Dis­po­ni­bi­lă doar în cu­loa­rea nea­gră.

Săr­bă­toa­rea Da­cia s-a încheiat cu con­cer­te su­sți­nu­te de ar­tiștii So­re și Smi­ley.

Ca­rac­te­rul po­li­va­lent al Da­ci­ei Dus­ter a con­tri­bu­it la suc­ce­sul aces­tui mo­del, a că­rui pro­du­cție a de­pășit un mi­li­on de uni­tăți.

Fa­mi­lia Da­cia cu­prin­de și echi­pa ca­re s-a ocu­pat de res­tau­ra­re și ca­re a con­tri­bu­it la săr­bă­toa­rea de­di­ca­tă măr­cii.

Au fost pro­du­se puți­ne fur­go­ne­te D6, dar uzi­na a fa­bri­cat cu­tii de vi­te­ze și pu­nți pen­tru Re­nault Esta­fet­te.

Es­te sin­gu­rul exem­plar 1302 res­tau­rat din Ro­mânia. Ca­mi­o­ne­ta a ajuns în mul­te țări din Afri­ca.

Se­rie li­mi­ta­tă cu puțini su­pra­vi­ețu­i­tori: re­pli­ca 1100S com­ple­te­a­ză fa­mi­lia Da­cia din anii 1970.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.