Va­ma sub Lu­mini de Oscar

Fes­ti­va­lul de­di­cat ar­te­lor vi­zua­le a ajuns la a IX-a ediție.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Dan Scar­lat Fo­to: par­ti­ci­pa­nți

VSLO, sau „Va­ma sub Lu­mini de Oscar“, es­te un fes­ti­val de­di­cat ar­te­lor vi­zua­le or­ga­ni­zat de aso­ciația Vi­sual Art și ajuns de­ja la a IX-a ediție. Anul aces­ta, una din­tre sur­pri­ze­le des­ti­na­te par­ti­ci­pa­nți­lor a fost orga­ni­za­rea unui ate­li­er de fo­to­gra­fie au­to.

Anul aces­ta, im­por­ta­to­rul BMW în Ro­mânia, de alt­fel și unul din­tre par­te­ne­rii im­por­ta­nți ai fes­ti­va­lu­lui, a de­cis su­sți­ne­rea unui wor­kshop de fo­to­gra­fie au­to cu opt din­tre par­ti­ci­pa­nții la fes­ti­val, aleși chiar în acea di­mi­neață pe ba­za unui con­curs ad-hoc anu­nțat cu o se­a­ră înain­te. În ese­nță, ni­mic com­pli­cat: pa­tru echi­pa­je, fi­e­ca­re for­mat din doi jur­na­liști au­to și doi par­ti­ci­pa­nți la fes­ti­val, o zi în su­dul li­to­ra­lu­lui și, bi­neînțe­les, pa­tru ve­de­te ca­re abia aștep­tau să fie fo­to­gra­fia­te: Mini 3 uși, Mini 5 uși, BMW Se­ria 2 Ca­brio și BMW Se­ria 4 Ca­brio.

Deși in­te­nția a fost re­a­li­za­rea de fo­to­gra­fie au­to, com­ple­xi­ta­tea mass-me­di­ei re­pre­zen­ta­te de jur­na­liștii pre­ze­nți a dic­tat și abor­dări di­fe­ri­te. Spre exem­plu, ce­lă­lalt mem­bru al echi­pei noas­tre a fost Răz­van Scăi­ește­a­nu, de la New­swe­ek, o pu­bli­cație de bu­si­ness și po­li­ti­că, cu alte abor­dări în pri­vi­nța ilus­trați­i­lor au­to de­cât o re­vis­tă spe­cia­li­za­tă, ca au­to mo­tor și sport. Iar în res­tul echi­pe­lor și-au gă­sit loc atât co­le­gi de la alte re­vis­te ti­pă­ri­te, cât și de la si­te-uri au­to.

Echi­pa noas­tră a avut la dis­po­ziție o fru­moa­să Se­ria 2 Ca­bri­o­let, ca­re, în ci­u­da căl­du­rii des­tul de stre­san­te din mij­loc de au­gust, s-a po­tri­vit la fix cu de­co­rul ofe­rit de li­to­ral. Tra­ge­rea la so­rți a fă­cut ca ro­lul fo­to­gra­fi­lor să fie pre­luat de Andrei Po­pes­cu și Răz­van Și­mo­nes­cu, am­bii pa­si­o­nați de mașini și, im­pli­cit, de fo­to­gra­fie au­to, ce­ea ce ne-a fă­cut din start mi­si­u­nea mai ușoa­ră, căci doar vor­be­am ace­e­ași lim­bă. Iar ro­lul ale­ge­rii de­co­ru­lui și sce­na­ri­i­lor de lu­cru le-a apa­rți­nut în între­gi­me. Cum spe­ci­fi­cul ce­lor do­uă pu­bli­cații din echi­pa noas­tră erau di­fe­ri­te, am de­cis să împă­rțim zi­ua de lu­cru în do­uă. Inițial, ne-am ocu­pat de șe­di­nța fo­to „spe­cia­li­za­tă“, un­de am „vânat“trei sce­na­rii: fo­to­gra­fie sta­ti­că, di­na­mi­că și de in­te­ri­or. În a do­ua par­te a zi­lei, am încer­cat mai de­gra­bă ima­gini de li­fes­ty­le, ca­re să aco­pe­re ne­voi­le ce­lu­i­lalt jur­na­list din echi­pă.

Din pă­ca­te, spați­ul li­mi­tat nu ne-a per­mis de­cât pu­bli­ca­rea unei sin­gu­re ima­gini pen­tru fi­e­ca­re par­ti­ci­pant, dar veți gă­si o se­le­cție ex­tin­să pe si­te-ul nos­tru, am­son­li­ne.ro. Până atunci, vă las în com­pa­nia câtor­va im­pre­sii ale uno­ra din­tre fo­to­gra­fii ca­re și-au asu­mat ris­cul de a se su­pu­ne stre­su­lui venit din par­tea noas­tră.

MARIAN MOCANU

„Am cău­tat lo­cații pen­tru a pu­tea fa­ce fo­to­gra­fi­i­le ne­ce­sa­re pen­tru am­bii jur­na­liști au­to, ima­gini cu mași­na în mișca­re, po­ze sta­ti­ce, pen­tru de­ta­lii și ele­men­te in­te­ri­oa­re, și, nu în ul­ti­mul rând, de tip re­por­taj, ori­en­ta­te mai mult spre li­fes­ty­le. În fi­nal, de ti­ne de­pin­de da­că te ale­gi cu glo­ria sau riști ne­pu­bli­ca­rea ima­gi­ni­lor.“DRAGOȘ TĂNASĂ

ANDREI PO­PES­CU

MARIUS DINCĂ (plus fo­to des­chi­de­re) „Acest do­me­niu es­te în pri­mul rând al pa­si­o­nați­lor au­to, un­de nu pleci să faci o fo­to­gra­fie, ci să te întâlnești cu o mași­nă des­pre ca­re tre­bu­ie să știi de­ja mul­te.“

RĂZ­VAN ȘI­MO­NES­CU „Am avut oca­zia să aflu ce­ri­nțe­le pen­tru fo­to­gra­fia au­to, ca­re tre­bu­ie să com­bi­ne ne­ce­si­ta­tea edi­to­ria­lă cu com­po­nen­ta de fo­to­gra­fie de pro­dus și fo­to­gra­fie spor­ti­vă.“

FLAVIAN IONUȚ CÎRNU „Având în ve­de­re că sunt fan BMW de când eram co­pil, în mo­men­tul în ca­re mi-am au­zit nu­me­le prin­tre câști­gă­tori am avut un sen­ti­ment de bu­cu­rie de ne­des­cris.“

RAMONA CO­PIL „Pen­tru o pa­si­o­na­tă de mașini și fo­to­gra­fie, ce poa­te fi mai fru­mos într-o zi de va­ră de­cât șan­sa de a tes­ta no­ul Mini și de a-l fo­to­gra­fia într-un am­bi­ent gro­zav.“

CECILIA IVAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.