Com­pa­ra­tiv: Mer­ce­des GLE Co­u­pé vs Au­di Q8

Duel între SUV-uri de lux cu mo­toa­re di­e­sel

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Es­te ne­voie de câți­va new­toni-me­tru pen­tru a mișca fă­ră efort co­loși pre­cum no­ul Au­di Q8 sau Mer­ce­des-Benz GLE Co­u­pé. Așa că aces­te mo­de­le fac o echi­pă foar­te bu­nă cu mo­toa­re­le di­e­sel.

Va­lea abrup­tă se cas­că în fața noas­tră, iar Au­di Q8 se apro­pie ame­ni­nță­tor de mo­to­ci­clis­tul ca­re ru­le­a­ză în față. Ca un Go­liath al SUV-uri­lor, no­ul mo­del al con­struc­to­ru­lui din Ingol­stadt îl ur­mă­rește înde­a­proa­pe pe acest Da­vid pe do­uă roți. Mo­to­ci­cle­ta en­du­ro se încli­nă ele­gant pe vi­ra­je, înde­păr­tându-se ușor, dar pe li­ni­i­le drep­te es­te ia­răși ajun­să din ur­mă de Au­di. Ne ui­tăm în oglin­zi pen­tru a ve­dea da­că par­te­ne­rul nos­tru de drum, Mer­ce­des GLE Co­u­pé, ți­ne pa­sul. Si­lue­ta aces­tu­ia um­ple oglin­zi­le re­tro­vi­zoa­re, semn că es­te foar­te aproa­pe. Așa­dar, no­ul Q8 nu-l poa­te lă­sa mult în ur­mă pe ri­va­lul său mai în vârstă. Pen­tru că am­be­le SUV-uri ger­ma­ne sunt neaștep­tat de ca­pa­bi­le pe vi­ra­je, fi­ind echi­pa­te cu toa­te sis­te­me­le ca­re le fac la fel agi­le ca un hat­chback. Mo­de­lul de la Au­di dis­pu­ne de o sus­pen­sie pneu­ma­ti­că cu un re­glaj ferm, sis­tem de di­re­cție pe toa­te ce­le pa­tru roți și jan­te ma­si­ve, de 22 de in­chi. Și Mer­ce­de­sul es­te bi­ne pre­gă­tit pen­tru acest duel, având ba­re sta­bi­li­za­toa­re acti­ve, frâne sport, sus­pen­sie pneu­ma­ti­că și ru­lând pe jan­te aproa­pe la fel de mari, de 21 de in­chi. Impac­tul aces­tor do­tări asu­pra re­zul­ta­tu­lui fi­nal es­te con­si­de­ra­bil, așa că vom ți­ne cont de ele în eva­lua­rea ce­lor do­uă au­to­mo­bi­le.

Cu o ma­să pro­prie ca­re apa­să greu pe cântar, atât Q8 (2271 kg) cât și GLE Co­u­pé (2362 kg) pot fi nu­mi­te ori­cum, nu­mai atleți de per­for­ma­nță nu. De fapt, ju­de­când du­pă di­men­si­uni, ce­le do­uă mașini pot fi con­si­de­ra­te mai de­gra­bă tran­spor­ta­tori fa­mi­lia­li. În fond, Q8 chiar se apro­pie de con­cep­tul unui mo­no­vo­lum, mai ales din per­spec­ti­va con­fi­gu­rați­ei scau­ne­lor din spa­te. De­oa­re­ce spați­ul pen­tru pi­ci­oa­re­le pa­sa­ge­ri­lor îl de­pășește chiar și pe cel al unei Cla­se S. Iar opți­o­nal, ban­che­ta poa­te fi re­gla­bi­lă pe di­re­cție lon­gi­tu­di­na­lă și ca încli­na­re a spă­ta­ru­lui. La GLE nu es­te po­si­bil acest lu­cru. În schimb, plu­se­a­ză prin­tr-o ban­che­tă ca­re se ra­ba­te­a­ză efi­ci­ent, cu șe­zut ce pi­vo­te­a­ză în față, lă­sând loc spă­ta­ru­lui să for­me­ze o su­pra­față pla­nă cu po­de­aua por­tba­ga­ju­lui. Re­zul­ta­tul es­te un spațiu util ca­re poa­te înghiți aproa­pe ori­ce, cu con­diția să înca­pă în lăți­me. Și să tre­a­că de mar­gi­nea de încăr­ca­re înal­tă, o con­ce­sie fă­cu­tă de­sig­nu­lui de co­u­pé. Asta su­bli­nia­ză din nou că GLE nu se con­cen­tre­a­ză nea­pă­rat asu­pra la­tu­rii prac­ti­ce, ci pe un ca­rac­ter di­na­mic și pe un con­dus spor­tiv.

Unii ar pu­tea să con­tes­te toa­te aces­te apa­re­nțe, pen­tru că ma­si­vi­ta­tea și ma­sa pro­prie de ele­fant ale aces­tor SUV-uri le împi­e­di­că să fie mai ca­pa­bi­le pe șo­sea de­cât un ba­nal bre­ak de fa­mi­lie. Însă chiar și cu res­pec­ti­ve­le cri­tici în cont, tre­bu­ie ac­cep­ta­tă re­a­li­ta­tea: as­pi­rați­i­le că­tre un sta­tut so­cial înalt sunt hră­ni­te foar­te bi­ne de ace­as­tă no­uă cla­să de lux. Așa că SUV-uri­le co­u­pé vor atra­ge ba­nii ce­lor mai înstă­riți din­tre cli­e­nți – cel puțin în vi­i­to­rul apro­piat, cât va ți­ne ace­as­tă mo­dă.

Q8 vrea să im­pre­si­o­ne­ze

Spre de­o­se­bi­re de frații lor cu ca­ro­se­rii mai prac­ti­ce, aces­te SUV-uri sunt op­ti­mi­za­te mai mult pen­tru a fi fer­me pe vi­ra­je, în de­tri­men­tul ma­ni­e­re­lor la tre­ce­rea pes­te de­ni­ve­lări. Iar asta se sim­te foar­te bi­ne la Au­di, ca­re și obți­ne cel mai bun punc­taj la ca­pi­to­lul di­na­mi­că în acest com­pa­ra­tiv. Și știe să își im­pre­si­o­ne­ze șo­fe­rul, fi­ind ne­ce­sa­re doar câte­va vi­ra­je pen­tru a lă­sa o im­pre­sie po­zi­ti­vă. Însă pe de altă par­te, oda­tă împin­se li­mi­te­le prea mult, încep să se sim­tă ki­lo­gra­me­le pe ca­re ce­le pa­tru roți înce­ar­că să le ți­nă pe as­falt, iar Q8 vi­re­a­ză din ce în mai ar­ti­fi­cial. Ine­rția ma­re îi stri­că evo­luția în pro­ba du­blei schim­bări de ban­dă, un­de per­for­ma­nța sa es­te cel mult me­di­o­cră.

La fel de ra­pi­dul Mer­ce­des pa­re că se mișcă mai ar­mo­ni­os și are re­a­cții puțin mai pre­vi­zi­bi­le. Aștep­tă­ri­le de la aces­ta nici nu sunt la fel de ri­di­ca­te, în par­te și pen­tru că de­sig­nul său anu­nță o mași­nă gre­oaie, iar lip­sa di­re­cți­ei in­te­gra­le îl fa­ce să nu fie la fel de agil la vi­te­ze mici. Aici es­te foar­te im­por­tant să nu con­fun­dați un SUV cu li­nii de co­u­pé cu un Gran To­u­rer ve­ri­ta­bil. Com­pa­rația es­te clar ne­dre­ap­tă. Însă da­că tot nu va oferi cea mai ra­pi­dă că­lă­to­rie, GLE înce­ar­că să le asi­gu­re cât mai mult con­fort pa­sa­ge­ri­lor săi.

În con­tex­tual ac­tual, lu­xul se iden­ti­fi­că tot mai mult cu de­sig­nul sim­plu și ae­ri­sit. Aici, GLE nu poa­te scă­pa încă de re­mi­nis­ce­nțe­le din tre­cut, fi­ind ba­zat to­tuși pe ML-ul lan­sat în 2011. Dar im­pre­si­o­nea­ză plă­cut prin an­ti­fo­na­rea ex­ce­len­tă și prin com­por­ta­men­tul ci­vi­li­zat al sus­pen­si­ei. Po­ziția de con­dus es­te con­for­ta­bi­lă, însă doar da­că se op­te­a­ză pen­tru do­ta­rea cu scau­ne mul­ti­con­tur. Ce­le stan­dard au șe­zu­tul prea scurt, ce­ea ce îi va de­ran­ja pe cei mai îna­lți.

Pe de altă par­te, ori­ci­ne cau­tă con­fort în Q8 ar fa­ce bi­ne să ig­no­re

Da­că nu ar fi fost de­sig­nul spor­tiv al pla­nșei de bord, in­te­ri­o­rul lui Q7 ar fi fost mai ten­tant pen­tru că es­te mai prac­tic. Chiar și așa, lo­cul pen­tru pi­ci­oa­re­le pa­sa­ge­ri­lor din spa­te es­te uriaș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.