No­u­tăți, ten­di­nțe, eveni­men­te

Pe scurt, ști­ri­le ca­re au con­tat în ul­ti­ma lu­nă

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Ast­fel, ba­va­re­zii au pre­zen­tat no­ul X5 xDri­ve45e iPer­for­man­ce, mo­del plug in hi­brid, la ca­re ele­men­te­le vi­ta­le sunt re­pre­zen­ta­te de mo­to­rul pe ben­zi­nă cu șa­se ci­lin­dri dis­puși în li­nie și de cea mai no­uă teh­no­lo­gie BMW eDri­ve. De­sig­nul ex­te­ri­or și do­tă­ri­le in­te­ri­oa­re sunt con­for­me cu no­ua ge­ne­rație X5, însă X5 xDri­ve45e iPer­for­man­ce adu­ce cu si­ne și o pu­te­re cres­cu­tă a sis­te­mu­lui, 394 CP, în timp ce au­to­no­mia elec­tri­că a ur­cat la con­si­de­ra­bi­la va­loa­re de 80 km. Efi­ci­e­nța nu es­te obți­nu­tă în de­tri­men­tul per­for­ma­nțe­lor – 0–100 km/h în 5,6 se­cun­de (cu pes­te o se­cun­dă mai puțin de­cât în ca­zul mo­de­lu­lui pre­ce­dent) și o vi­te­ză ma­xi­mă EV de 140 km/h –, iar pe de altă par­te, por­tba­ga­jul a pi­er­dut doar 150 de li­tri, având acum 500/1716 li­tri. Din zo­na de per­for­ma­nță pu­ră vi­ne un nou me­zin al fa­mi­li­ei M GmbH, X2 M35i, do- tat cu ADN spe­cial pen­tru a jus­ti­fi­ca ran­gul de vârf de ga­mă – 306 CP da­to­ri­tă pro­pul­so­ru­lui tur­bo de 2 li­tri cu pa­tru ci­lin­dri, cu­plu ma­xim de 450 Nm și un sprint la 100 km/h în doar 4,9 se­cun­de. În plus, ba­va­re­zii au pre­zen­tat pe fai­mo­sul cir­cu­it Nür- bur­gring și pro­to­ti­pu­ri­le ca­mu­fla­te ale ce­lor mai noi SUV-uri M GmbH: X3 M și X4 M. Punc­te­le de atra­cție vor fi, cu si­gu­ra­nță, no­ul pro­pul­sor cu șa­se ci­lin­dri în li­nie, dar și teh­no­lo­gia M xDri­ve, in­tro­du­să în pre­mi­e­ră de no­ul BMW M5.

Prin­tre no­u­tăți­le BMW, un X5 hi­brid plug-in ca­pa­bil de a ac­ce­le­ra până la 100 km/h în sub 6 se­cun­de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.