BMW Vi­si­on iNext

Vi­zi­u­nea ba­va­re­zi­lor des­pre vi­i­to­rul apro­piat al au­to­mo­bi­lu­lui a luat for­ma aces­tui con­cept.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Dan Scar­lat Fo­to: BMW

Avi­o­nul per­so­na­li­zat atât la in­te­ri­or, cât și la ex­te­ri­or a că­lă­to­rit în pa­tru orașe: München, New York, San Fran­cis­co și Bei­jing. În pri­mul din­tre aces­tea, am ajuns și noi, pen­tru a lua con­tact cu vi­zi­o­na­rul con­cept iNext, ca­re înglo­be­a­ză teh­no­lo­gii me­ni­te a de­fini vi­i­to­rul apro­piat al au­to­mo­bi­lu­lui.

Cu ace­as­tă mași­nă, BMW și-a ex­pri­mat prac­tic in­te­nția de a de­ve­ni li­der în do­me­ni­ul au­to­no­mi­ei. Așa­dar, iNext nu es­te în pri­mul rând con­cep­tul unui au­to­mo­bil elec­tric (de­ja sunt 5 ani de când con­struc­to­rul ofe­ră în ga­mă mo­de­lul i3), ci a unu­ia au­to­nom și foar­te co­nec­tat. De fapt, da­că acum 10 ani proi­ec­tul i și-a asu­mat ro­lul de pi­o­ni­er în mo­bi­li­ta­tea elec­tri­că, con­cep­tul de față preia ace­lași rol pen­tru a de­fini ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă de timp. De un­de și nu­me­le iNext!

De­sign adap­tat

De­sig­nul ex­te­ri­or es­te în rând cu al altor con­cep­te re­cen­te, cum ar fi Vi­si­on Next 100 (2016), dar mai ales i Vi­si­on Dy­na­mics (2017), cu te­mă prin­ci­pa­lă rein­ter­pre­ta­rea gri­lei spe­ci­fi­ce măr­cii într-un mod mai agre­siv, su­pra­di­men­si­o­nat, cu ca­re încă nu s-a obișnu­it toa­tă lu­mea. De alt­fel, la toa­te mo­de­le­le i gri­la es­te pli­nă, pen­tru că nu mai sunt ne­ce­sa­re ca­pa­ci­tăți de ră­ci­re si­mi­la­re cu ce­le de la ve­hi­cu­le­le cu mo­tor ter­mic. În acest caz, din­co­lo de ro­lul es­te­tic, ca­re de­fi­nește iden­ti­ta­tea măr­cii, gri­la de­vi­ne un pa­nou in­te­li­gent, ca­re cen­tra­li­ze­a­ză prin­ci­pa­lii sen­zori ne­ce­sari de­pla­să­rii au­to­no­me.

Con­cep­tul es­te un SAV de ga­ba­ri­tul lui X5, dar cu o su­pra­față vi­tra­tă uriașă și un stil mai de­gra­bă „cab for­ward“, ne­o­bișnu­it pen­tru un BMW. Să nu ui­tăm însă că nu mai vor­bim des­pre un au­to­mo­bil cu un mo­tor con­venți­o­nal de ci­lin­dree ma­re pla­sat lon­gi­tu­di­nal, deci o ca­po­tă lun­gă, ca­re să com­pro­mi­tă vo­lu­mul ha­bi­ta­clu­lui, nu se mai jus­ti­fi­că în acest caz. Evi­dent, ac­ce­sul se fa­ce prin por­ti­e­re de di­men­si­uni mari, fă­ră mon­tant cen­tral, ele­ment ce nu es­te ex­clus să fie pre­luat și la o even­tua­lă ver­si­u­ne de se­rie, ca­re nu va de­bu­ta mai de­vre­me de 2021. Nu ace­lași lu­cru se va întâmpla cu

sto­pu­ri­le, ca­re, pe la­te­ra­le, au un su­port pro­priu pe ca­ro­se­rie.

Dar cu ade­vă­rat im­por­tant aici es­te ha­bi­ta­clul. Nu e de mi­ra­re că ve­dem din ce în ce mai mult o abor­da­re de tip „li­ving“la in­te­ri­oa­re­le con­cep­te­lor ce cau­tă a de­fini au­to­mo­bi­lul vi­i­tor. Până la ur­mă, da­că astă­zi, într-un au­to­tu­rism nor­mal, toți pa­sa­ge­rii sunt „obli­gați“să că­lă­to­re­as­că cu fața la drum, din­tr-un soi de so­li­da­ri­ta­te cu șo­fe­rul, ca­re nu are de ales, la au­to­mo­bi­lul au­to­nom al vi­i­to­ru­lui acest lu­cru nu mai es­te ne­ce­sar. Ce­ea ce, evi­dent, la­să loc unor abor­dări di­fe­ri­te în proi­ec­ta­rea unui ha­bi­ta­clu. Exact ce a încer­cat și BMW aici, cu un con­cept de in­te­ri­or de­fi­nit de sin­tag­ma „Yo­ur fa­vo­ri­te spa­ce“și in­spi­rat de „bo­u­ti­que ho­te­luri“. Ha­bi­ta­clul încu­ra­je­a­ză co­mu­ni­ca­rea, dar nu cea di­gi­ta­lă, ci cea cla­si­că, între pa­sa­geri. Toc­mai de ace­ea, cu ex­ce­pția ce­lor do­uă ecra­ne din pla­nșa de bord, nu exis­tă ele­men­te vi­zi­bi­le de teh­no­lo­gie la in­te­ri­or. BMW nu­mește ace­as­tă abor­da­re „Shy Te­ch“(ad lit­te­ram, teh­no­lo­gie ti­mi­dă), pen­tru că nu-și fa­ce pre­ze­nța într-un mod con­venți­o­nal, prin di­ver­se bu­toa­ne de con­trol. Con­struc­to­rul își ima­gi­nea­ză o teh­no­lo­gie foar­te avan­sa­tă,

dar de­loc in­ti­mi­dan­tă. Ac­ce­sul la ace­as­ta se va fa­ce prin di­ver­se me­to­de, una din­tre ele fi­ind asis­ten­tul per­so­nal in­te­li­gent, ca­re va pu­tea fi ac­ti­vat la ape­la­rea „Hey BMW“(da, știm, se­a­mă­nă cu „Hei Mer­ce­des“) O altă mo­da­li­ta­te es­te atin­ge­rea unor su­pra­fețe din ha­bi­ta­clu (ca­na­pe­aua din spa­te, co­ti­e­ra cen­tra­lă cu de­sign in­spi­rat de o mă­suță de ca­fea etc.), ca­re vor pu­tea pre­lua di­ver­se co­men­zi pe ba­za unor ti­pa­re pre­de­fi­ni­te. BMW a ima­gi­nat in­clu­siv un proi­ec­tor in­te­li­gent în pla­fon, ca­pa­bil a in­te­ra­cți­o­na cu di­ver­se ele­men­te, cum ar fi o car­te sau o sim­plă foaie al­bă de hârtie, ca­re ar pu­tea ți­ne loc de ta­ble­tă. Ci­u­dat, con­struc­to­rul nu a in­te­grat în acest con­cept și co­man­da prin ges­turi ca­re exis­tă de­ja ca opți­u­ne pen­tru ac­tua­le­le mo­de­le de se­rie. Poa­te că, în cău­ta­rea re­nu­nță­rii la cla­si­cul bu­ton, ni­meni nu a gă­sit încă cea mai bu­nă so­luție de mo­di­fi­ca­re a vo­lu­mu­lui mu­zi­cii – să fie o co­man­dă vo­ca­lă, un gest cu de­ge­tul prin aer sau o atin­ge­re sub­ti­lă a scau­nu­lui?

Încă vom con­du­ce

Con­du­sul ră­mâne im­por­tant din mai mul­te punc­te de ve­de­re: în pri­mul rând, vor­bim des­pre un BMW. În al doi­lea, iNext nu va fi un mo­del de ni­vel 5, așa că va per­mi­te in­ter­venția șo­fe­ru­lui în anu­mi­te mo­men­te în fun­cție de con­diți­i­le de tra­fic, me­teo sau chiar de do­ri­nța aces­tu­ia. În 2021, o ver­si­u­ne de se­rie a lui iNext ar pu­tea oferi au­to­no­mie de ni­vel 3, însă ofi­cia­lii pro­mit că teh­no­lo­gia îmbar­ca­tă la bord va per­mi­te ni­ve­lul 4 – să ve­dem însă da­că și le­gis­lația va ți­ne pa­sul. În ori­ce caz, de șo­fer va mai fi ne­voie, ast­fel că BMW a ima­gi­nat do­uă mo­duri de fun­cți­o­na­re a mași­nii: Ea­se (au­to­nom) și Boost, când mo­toa­re­le elec­tri­ce vor lu­cra la ma­xi­mul ca­pa­ci­tății, fi­ind pre­gă­ti­te să pu­nă la dis­po­ziția șo­fe­ru­lui o pu­te­re im­pre­si­o­nan­tă (nu avem ci­fre exac­te, dar asta ne-au pro­mis ofi­cia­lii).

Da­că iNext va in­tra așa în pro­du­cția de se­rie sau va avea par­te de mo­di­fi­cări ra­di­ca­le, ră­mâne de vă­zut. Până atunci, știm însă că anul vi­i­tor va apă­rea o ver­si­u­ne elec­tri­că a lui Mini 3 uși, iar în 2020, ver­si­u­nea de se­rie a lui iX3, pre­zen­tat în pri­mă­va­ră la Au­to Chi­na, cu mo­tor de 270 CP și au­to­no­mie de pes­te 400 km. Iar pe ter­men mai lung, în 2015, ga­ma va in­clu­de 25 de mo­de­le elec­tri­fi­ca­te, din­tre ca­re mi­ni­mum do­uăs­pre­ze­ce com­plet elec­tri­ce.

De ga­ba­rit si­mi­lar unui X5, dar cu fo­cus pe spați­ul in­te­ri­or, iNext înce­ar­că un com­pro­mis ide­al între că­lă­to­ria au­to­no­mă și plă­ce­rea tra­diți­o­na­lă de șo­fat a unui BMW.

Ta­blou de bord foar­te sim­plu, cu teh­no­lo­gie „as­cun­să“. Vo­la­nul și pe­da­le­le se pot re­trac­ta în mo­dul au­to­nom.

Roți­le uriașe, cu jan­te de24 de in­chi, sunt gândi­te pen­tru efi­ci­e­nță ae­ro­di­na­mi­că.

Ban­che­ta re­a­cți­o­nea­ză la atin­geri. Ges­turi spe­ci­fi­ce pot co­man­da di­ver­se sis­te­me ale mași­nii.

Su­pra­fața vi­tra­tă es­te uriașă, pen­tru a fi asi­gu­ra­tă mul­tă lu­mi­nă în ha­bi­ta­clu. iNext es­te un „in­cu­ba­tor“, de­mon­strând teh­no­lo­gi­i­le BMW și vi­zi­u­nea con­struc­to­ru­lui asu­pra vi­i­to­ru­lui mo­bi­li­tă­ţii.

BMW le-a pre­zen­tat în avan­pre­mi­e­ră mași­na jur­na­liști­lor, într-un avi­on-car­go spe­cial per­so­na­li­zat al com­pa­ni­ei Luf­than­sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.