Mer­ce­des

Ofen­si­va teh­no­lo­gi­că con­ti­nuă.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Aproa­pe că nici un alt pro­du­că­tor nu are o po­li­ti­că a mo­de­le­lor de nișă atât de con­sis­ten­tă pre­cum Mer­ce­des, ca­re, în pa­ra­lel, dez­vol­tă cam toa­te teh­no­lo­gi­i­le de pro­pul­sie și se ocu­pă cu me­ti­cu­lo­zi­ta­te de as­pec­te pre­cum lu­xul, ca­li­ta­tea și sis­te­me­le de asis­te­nță. Dar să le pu­nem puțin în or­di­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.