Tot-te­ren, SUV și cros­so­ver – o lu­me în con­ti­nuă mișca­re

Cum e schim­bă și lu­mea au­to – până acum vreo 10-15 ani vor­be­am, ca pa­si­o­nați, de SUV-uri în ter­meni ușor pei­o­ra­ti­vi și lău­dam ră­mășițe­le ve­chii cul­tu­rii off-road. Astă­zi, în lu­mea asta atât de di­na­mi­că a in­dus­tri­ei au­to, lu­cru­ri­le însă s-au cam schim­bat.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Da­că aveți pes­te 30 de ani, si­gur ați ado­rat acel stil mas­cu­lin, dur, ca­re gu­ver­na ade­vă­ra­te­le mașini tot­te­ren, ”plângând” tot oda­tă dis­pa­riția din ofer­te a puți­ni­lor ”di­no­zauri” off-road ca­re mai exis­tau. Sau, în alte ca­zuri, tran­sfor­ma­rea lor în SUV-uri. Îmi amin­tesc cum pri­ve­am chi­o­râș la un Pa­je­ro ca­re re­nu­nța la șa­si­ul se­pa­rat pen­tru o ca­ro­se­rie au­to­por­tan­tă, sau chiar la un Land Cru­i­ser ca­re înglo­ba din ce în ce mai mul­te echi­pa­men­te elec­tro­ni­ce în de­fa­voa­rea so­luți­i­lor cla­si­ce, con­si­de­ra­te încă de pu­ri­tani de neînlo­cu­it în te­ren greu.

Astă­zi însă, când ”di­no­zauri” nu prea mai sunt, am ajuns la sta­di­ul în ca­re lău­dăm ve­chi­le SUV-uri și cri­ti­căm, cu ace­le­ași ar­gu­men­te de acum un de­ce­niu, ace­as­tă ”cros­so­ve­ri­za­re” ex­tin­să, ca­re pa­re a înghiți, rând pe rând, toa­te seg­men­te­le tra­diți­o­na­le au­to. Pri­mul Land Ro­ver Fre­e­lan­der pa­re astă­zi un off-road-er ve­ri­ta­bil pe lângă ac­tua­lul Evo­que, ca­re se sim­te cel mai bi­ne pe as­falt. De par­că, în di­lua­rea spi­ri­tu­lui ”tot te­ren” că­tre au­to­mo­bi­le ex­clu­siv de șo­sea, SUVu­ri­le n-au fost de­cât o tre­ap­tă in­ter­me­dia­ră.

Pe de altă par­te, sun­tem în 2018, într-o ța­ră din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă. Teh­no­lo­gia a evo­luat și ne ofe­ră mai mult con­fort, mai mul­tă si­gu­ra­nță, mai mul­tă per­for­ma­nță. Es­te lo­gic să fie pre­zen­tă pe mași­ni­le mo­der­ne și es­te mo­ti­vul pen­tru ca­re Evo­que se con­du­ce atât de bi­ne și es­te atât de si­gur și eco­no­mic. Iar un au­to­mo­bil re­a­li­zat du­pă prin­ci­pi­i­le cla­si­ce es­te astă­zi mult mai di­fi­cil de uti­li­zat în viața de zi cu zi, în ci­u­da încă­pățână­rii pa­si­o­nați­lor.

Ade­vă­rul es­te că astă­zi în UE poți pă­ră­si as­fal­tul doar în puți­ne lo­curi în ca­re îți per­mi­te le­gis­lația și în mul­te ca­zuri es­te vor­ba tot de dru­muri ame­na­ja­te, pe ca­re un cros­so­ver va pu­tea cir­cu­la fă­ră pro­ble­me. Iar da­că ai cu ade­vă­rat o pa­si­u­ne pen­tru off-road, o vei con­su­ma cel mai pro­ba­bil în lo­curi spe­cial ame­na­ja­te, even­tual adu­cându-ți mași­na spe­cial pre­pa­ra­tă pe o plat­for­mă… trac­ta­tă de un SUV sau cros­so­ver. Bi­ne că mă­car ța­ra noas­tră, așa „îna­poia­tă” cum o con­si­de­ră unii, mai per­mi­te ast­fel de es­ca­pa­de.

dan.scar­[email protected]­da.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.