ICON BR

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text & foto: Dani Hey­ne Tra­du­ce­re: Cris­tian Omăt

Niște ame­ri­cani se încă­pățânea­ză să păs­tre­ze viu spi­ri­tul lui Ford Bron­co, iar noi ne-am gră­bit să ve­de des­pre ce e vor­ba.

Ford es­te pe punc­tul de a re­a­du­ce la viață o le­gen­dă, în spe­ra­nța că far­me­cul re­tro îi va atra­ge și pe pa­si­o­nații de SUV-uri. Es­te vor­ba des­pre Bron­co, un tot-te­ren lan­sat în anul 1966, în Ame­ri­ca Cen­tra­lă. Do­nald N. Frey a avut ide­ea. Vă su­nă cum­va cu­nos­cut acest nu­me? Pro­ba­bil pen­tru că Frey a moșit și o altă le­gen­dă Ford, Mus­tang. Asta ex­pli­că și abor­da­rea lui Bron­co I, ca­re, în schim­bul su­mei de 2194 de do­lari, co­nți­nea ce­le mai ba­na­le in­gre­di­en­te: ca­dru tip sca­ră cu țe­vi rec­tan­gu­la­re și ba­ră de pro­te­cție din fi­er. La fel de ro­bus­tă era și con­stru­cția ca­ro­se­ri­ei cu ma­si­ve ca­dre ale por­ti­e­re­lor. Sub ca­po­ta înal­tă a fost in­te­grat un pro­pul­sor de 2,8 li­tri, în timp ce tra­cți­u­nea in­te­gra­lă, pu­nți­le și sis­te­mul de frâna­re au fost pre­lua­te de la mo­de­lul F-100. Pe pun­tea din față a ce­lui mai scurt tot-te­ren (mă­soa­ră doar 3,85 me­tri) au fost in­sta­la­te ar­curi eli­coi­da­le, mo­tiv pen­tru ca­re Bron­co era foar­te apre­ciat da­to­ri­tă ra­zei mici de bra­caj, de nu­mai 10,4 me­tri.

Ame­ri­ca­ni­lor le-a plă­cut Bron­co (aproa­pe la fel de mult ca Je­e­pul CJ), de­venind prac­tic un sim­bol vre­me de cinci ge­ne­rații, până în anul 1996, când a fost scos din pro­du­cție. Aces­ta a fost un fapt pe ca­re Jo­nat­han Ward nu l-a înțe­les și nu s-a împă­cat ni­ci­o­da­tă cu ide­ea re­nu­nță­rii la Bron­co. Așa că, în ate­li­e­rul său, zi de zi înce­ar­că

Cu mult înain­tea va­lu­lui SUV, a exis­tat Ford Bron­co: un tot-te­ren cool, din anii ’60, ca­re acum re­naște.

să reînvie le­gen­da, res­tau­rând exem­pla­re Bron­co și re­a­du­cându-le la viață. O a do­ua viață, una mai bu­nă.

Res­tau­ra­re? Prea puțin spus!

Ward a stu­diat în amă­nunt proi­ec­tul Bron­co I, iar apoi, l-a re­vi­zu­it com­plet. Pen­tru un nou ca­dru-sca­ră, a ape­lat la spe­cia­lis­tul ame­ri­can Art Mor­ri­son, ca­re a fur­ni­zat in­clu­siv un set nou de sus­pen­sii po­tri­vi­te șa­si­u­lui per­for­mant și mo­dern. Ward și echi­pa sa au op­tat pen­tru pu­nți Da­na și brațe Fox Ra­cing. Cur­sa? 305 mm. Ale­ge­rea a fost fă­cu­tă și prin pris­ma in­te­gră­rii roți­lor de 18 țo­li încă­lța­te cu pneuri BF-Goo­dri­ch.

În pri­vi­nța mo­to­ri­ză­rii, Ward a ră­mas fi­del tra­diți­ei ame­ri­ca­ne și a ales un pu­ter­nic V8. Mai exact, un pro­pul­sor de 5 li­tri „Coyo­te Cra­te Engi­ne“, ofe­rit de Ford SUA ca mo­tor com­plet și adec­vat pen­tru cus­to­mi­zări. Pu­te­rea de cel puțin 426 CP es­te li­vra­tă prin in­ter­me­di­ul unei cu­tii de vi­te­ze ma­nua­le Ai­sin cu cinci trep­te ori a uneia au­to­ma­te cu pa­tru trep­te fur­ni­za­tă de Ford. Sis­te­mul de tra­cți­u­ne in­te­gra­lă și re­duc­to­rul sunt com­ple­ta­te de cu­tia de tran­sfer Atlas 2 de la Advan­ce Adap­ters. O pri­vi­re arun­ca­tă sub mași­nă dez­vă­lu­ie clar că Ward și echi­pa lui nu doar au des­fă­cut cu­ti­i­le și au mon­tat pi­e­se­le, ci au fă­cut tot fe­lul de adap­tări pen­tru fun­cți­o­na­rea per­fec­tă a între­gu­lui an­sam­blu. Iar ma­jo­ri­ta­tea com­po­nen­te­lor dis­pu­se pe ca­drul mo­dern au car­ca­se de plas- tic dur, pen­tru ca să fie cât mai bi­ne pro­te­ja­te împo­tri­va lo­vi­tu­ri­lor ine­ren­te în te­ren ac­ci­den­tat.

Pen­tru in­te­ri­or a exis­tat o con­diție: fă­ră plas­tic. Ce­ea ce es­te im­pre­si­o­nat pe de o par­te, însă pe de alta nu prea mai exis­tă pi­e­se ori­gi­na­le. Cu toa­te aces­tea, Ward a pre­luat de­sig­nul ori­gi­nal și a încer­cat să cre­e­ze re­plici cât mai fi­de­le. Așa că exis­tă un vi­te­zo­me­tru mo­dern, dar mas­cat într-o car­ca­să cla­si­că, ro­tun­dă și un co­mu­ta­tor de por­ni­re cro­mat, ca­re stră­lu­cește pe pla­nșa de bord. Sis­te­mul mul­ti­me­dia cu na­vi­gație și ca­me­ră pen­tru ma­rșa­ri­er a fost as­cuns sub un ca­pac, în con­so­la cen­tra­lă. Iar tre­ap­ta pen­tru ur­ca­re ie­se din lă­cașul de sub prag în mod au­to­mat, la des­chi­de­rea uși­lor – asta înse­am­nă stil.

Cum mer­ge? Mași­na es­te so­li­dă și pu­ter­ni­că pre­cum un mo­del Cla­sa G scurt. Ni­mic nu tre­mu­ră, ni­mic nu pârâie. V8-ul es­te cu ade­vă­rat pu­ter­nic și tri­mi­te un cu­plu im­pre­si­o­nat că­tre pu­nți, pre­mi­sa unor aven­turi de neu­i­tat în off-road. Iar an­sam­blul îți ofe­ră ime­diat un sen­ti­ment de încre­de­re că mași­na poa­te fa­ce ori­că­rei pro­vo­cări în te­ren ac­ci­den­tat.

Sun­tem cu­ri­oși da­că, din 2020, Ford va iz­bu­ti să fa­că un Bron­co la fel de reușit. Ward, dar și cli­e­nții lui au bă­nu­ia­la că tot la ate­li­e­rul său vor ve­ni să co­man­de.

Ford, ia amin­te! Asta înse­am­nă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.