No­u­tăți, ten­di­nțe, eveni­men­te

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Pe scurt, ști­ri­le ca­re au con­tat în ul­ti­ma lu­nă

Con­struc­to­rul sud-co­re­e­an Hyun­dai vrea să-i îmbie pe cli­e­nții de pe Bă­trânul Con­ti­nent cu reîmpros-pă­ta­rea mo­de­lu­lui i40, Se­dan și Wa­gon, ce adu­ce cu si­ne un de­sign nou, o ga­mă de pro­pul­soa­re mo­der­ne și mai mul­tă si­gu­ra­nță ac­ti­vă. Ace­as­ta din ur­mă se da­to­re­a­ză in­tro­du­ce­rii în pa­che­tul stan­dard de si­gu­ra­nță a sis­te­mu­lui For­ward Col­li­si­on Avoi­dan­ce Assist (FCA). În plus, fa­nii lui i40 se vor bu­cu­ra să des­co­pe­re adu­ce­rea între­gii ga­me de pro­pul­soa­re la vi­i­to­rul stan­dard Eu­ro 6d Temp. La ca­pi­to­lul de­sign, fa­ce­lif­tul pen­tru piața eu­ro­pe­a­nă se re­mar­că prin mo­di­fi­că­ri­le adu­se pă­rții fron­ta­le, aco­lo un­de se re­mar­că no­ua iden­ti­ta­te de ga­mă, ele­men­tul pri­mor­dial fi­ind gri­la ra­dia­to­ru­lui, „Cas­ca­ding Gril­le“. No­ul i40 mai pri­mește și jan­te noi, de 18 in­chi, pe lângă de ce­le stan­dard, de 16 sau 17 in­chi, pre­cum și do­uă noi cu­lori pen­tru in­te­ri­or, Mer­lot Red și o com­bi­nație de gri cu ne­gru, am­be­le con­tras­tând cu no­ua fi­ni­sa­re me­ta­li­că a pla­nșei de bord. Sub ca­po­tă, i40 pri­mește no­ul mo­tor di­e­sel Smar­tstre­am de 1,6 li­tri, ofe­rit în do­uă ver­si­uni de pu­te­re. Va­rian­ta stan­dard dez­vol­tă 115 CP și 280 Nm și es­te echi­pa­tă cu o cu­tie de vi­te­ze ma­nua­lă cu șa­se ra­poar­te, în timp ce ver­si­u­nea de top are 136 CP și 320 Nm și, opți­o­nal, es­te li­vra­tă cu tran­smi­sia 7DCT cu du­blu am­breiaj. Alter­na­ti­va pe ben­zi­nă es­te re­pre­zen­ta­tă de pro­pul­so­rul 1.6 GDI de 135 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.