Kia Ce­ed

Evo­luția spec­ta­cu­loa­să a con­struc­to­ru­lui co­re­e­an con­ti­nuă cu no­ua ge­ne­rație a lui Ce­ed, ca­re are un obi­ec­tiv foar­te am­biți­os: să de­van­se­ze eta­lo­nul VW Golf.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Foto: lu­lian Dnis­tran

Du­pă ce l-am tes­tat în Por­tu­ga­lia, a venit rândul șo­se­le­lor au­toh­to­ne

Răs­foind ma­pa de pre­să a ce­lei de-a treia ge­ne­rații a lui Ce­ed, mi-au atras ate­nția nu­me­roa­se­le mo­di­fi­cări adu­se tre­nu­lui de ru­la­re.

În fond, mași­na fo­lo­sește ace­le­ași so­luții teh­ni­ce ca pri­me­le do­uă ge­ne­rații – Ma­cPher­son pe față și mul­ti­link pe spa­te –, însă cu îmbu­nă­tățiri la ar­curi, amor­ti­zoa­re, ge­o­me­trie, de­mul­ti­pli­ca­rea di­re­cți­ei și fer­mi­ta­tea ba­re­lor an­ti­ru­liu.

Prac­tic, to­tul a fost co­rec­tat atât de mult, încât pa­re o mi­nu­ne că ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră ră­mânea pe drum în cur­be. Sau poa­te co­re­e­nii pur și sim­plu nu sunt de acord cu ide­ea „da­că ce­va nu e stri­cat, nu încer­ca să-l re­pari“.

O no­uă vi­zi­u­ne

Toa­te schim­bă­ri­le sunt, de fapt, con­se­ci­nța unei noi fi­lo­so­fii, in­spi­ra­tă de veni­rea lui Albert Bi­er­mann, ca­re a lu­crat câte­va de­ce­nii pen­tru BMW. Ati­tu­di­nea pe ca­re o are acum Kia amin­tește de schim­ba­rea prin ca­re a tre­cut Ford în anii ’90, când a lan­sat pri­me­le ge­ne­rații Mon­deo și Fo­cus, am­be­le foar­te apre­cia­te pen­tru ți­nu­ta de drum spor­ti­vă.

Așa­dar, aces­ta es­te mas­ter­pla­nul co­re­e­ni­lor: să cre­e­ze mașini ca­re să fie de­zi­ra­bi­le și me­mo­ra­bi­le prin per­so­na­li­ta­tea lor, nu doar prin prețu­ri­le com­pe­ti­ti­ve, prin­tr-o echi­pa­re bo­ga­tă sau o ga­ra­nție de 7 ani.

Pri­mul lu­cru bun pe ca­re l-am re­mar­cat la întâi­ul con­tact cu no­ul Ce­ed es­te dis­pa­riția apos­tro­fu­lui din de­nu­mi­re. „Com­mu­ni­ty of Eu­ro­pe with Eu­ro­pe­an De­sign“su­nă în con­ti­nua­re pue­ril, însă puțini știu că nu­me­le mași­nii es­te un acro­nim.

De­sign plă­cut, dar fă­ră stră­lu­ci­re

Cu pro­po­rții ase­mă­nă­toa­re cu ale ver­si­u­nii pre­ce­den­te, doar lăți­mea mași­nii fi­ind cres­cu­tă, Ce­ed nu fra­pe­a­ză prin de­sign. Es­te plă­cut, e ac­tual, ara­tă foar­te bi­ne în cu-

lori vii, însă nu va ajun­ge vre­o­da­tă „Miss com­pact“.

Dar nici VW Golf, mași­na-eta­lon pe ca­re Kia vrea să o de­tro­ne­ze, nu es­te și nici nu fost vre­o­da­tă vreo fru­mu­sețe. Așa că nu de­sig­nul e cel ca­re vin­de, ci prag­ma­tis­mul, ca­li­ta­tea și com­pe­te­nțe­le. Iar no­ul Ce­ed vrea să de­pă­şe­as­că Gol­ful la toa­te ca­pi­to­le­le: ca­li­ta­te per­ce­pu­tă, spațiu in­te­ri­or, ni­vel de do­tări și per­for­ma­nțe. Pri­mul re­mar­cat es­te por­tba­ga­jul de 395 de li­tri. O pri­mă bi­lă al­bă pen­tru Ce­ed, doar Hon­da Ci­vic fi­ind ca­te­go­ric mai încă­pă­toa­re. Inte­ri­o­rul es­te și el spați­os, Kia lău­dându-se cu cel mai lat ha­bi­ta­clu din cla­să. Însă chiar și așa, e o mași­nă pen­tru pa­tru pa­sa­geri, mai ales la dru­mu­ri­le lun­gi, când trei adu­lți

se vor si­mți înghe­su­iți pe ban­che­tă. To­tuși, Ce­ed es­te prin­tre puți­ne­le com­pac­te în ca­re cei de pes­te 1,85 m pot sta con­for­ta­bil în spa­te­le unui șo­fer la fel înalt. Bu­zu­na­re­le por­ti­e­re­lor pot înghiți fă­ră pro­ble­me o sti­clă de un li­tru, însă spați­i­le de pe con­so­la cen­tra­lă și tu­ne­lul me­dian, deși nu­me­roa­se, sunt prea mici pen­tru a fi cu ade­vă­rat uti­le.

Ma­te­ria­le­le fo­lo­si­te fac o im­pre­sie bu­nă, iar asam­bla­rea loc a fost re­a­li­za­tă cu ate­nție la de­ta­lii, dar de­sig­nul pla­nșei de bord pa­re lip­sit de per­so­na­li­ta­te. Iar ta­ble­ta de 8 in­chi pa­re că a fost pur și sim­plu înfip­tă în par­tea de sus a con­so­lei cen­tra­le. Inter­fața mul­ti­me­dia e bo­ga­tă în fun­cții, însă co­re­e­nii mai au de lu­cru la in­tu­i­ti­vi­ta­te. Pen­tru că anu­mi­te fun­cții de asis­te­nță sunt îngro­pa­te adânc prin me­ni­uri.

Asis­ta­tă din plin, dar plă­cu­tă

Că tot am adus vor­ba de sis­te­me­le de asis­te­nță, Kia a im­ple­men­tat toa­te no­u­tăți­le în no­ul Ce­ed. De la con­du­ce­re se­miau­to­no­mă la frâna­re în caz de im­pact imi­nent și fun­cție de de­tec­ta­re a pi­e­to­ni­lor, com­pac­ta co­re­e­a­nă poa­te fi do­ta­tă cu o pleia­dă de sis­te­me ca­re fac viața la bord mai si­gu­ră și mai con­for­ta­bi­lă.

Însă deși e su­praa­sis­tat, Ce­ed fa­ce o im­pre­sie foar­te bu­nă și când vi­ne vor­ba de di­na­mi­că. Echi­pa­tă cu mo­to­rul tur­bo de 1,4 li­tri și cu tran­smi­sie cu du­blu am­breiaj și șap­te trep­te, ace­as­tă Kia se mișcă mult mai bi­ne de­cât o su­ge­re­a­ză cei 140 CP. Pro­pul­so­rul are o no­tă as­pră, plă­cu­tă, fă­ră să fie in­tru­siv, iar tre­nul de ru­la­re es­te neaștep­tat de pre­vi­zi­bil în re­a­cții. Di­re­cția e și ea pre­ci­să și mult mai co­mu­ni­ca­ti­vă de­cât a ge­ne­rați­ei pre­ce­den­te. Ce­ed chiar poa­te fi pro­vo­cat la un com­por­ta­ment sub­vi­ra­tor prin ri­di­ca­rea brus­că a pi­ci­o­ru­lui din gaz în vi­ra­je, însă cei mai mu­lți șo­feri pro­ba­bil că nu vor cău­ta ni­ci­o­da­tă ast­fel de re­a­cții. Iar pen­tru ei, Ce­ed ră­mâne o com­pac­tă com­pe­ten­tă, foar­te bi­ne do­ta­tă, ofe­ri­tă la un preț com­pe­ti­tiv.

Deși VW Golf și chiar și no­ul Ford Fo­cus ofe­ră o so­luție cu pun­te spa­te se­mi­in­de­pen­den­tă la mo­de­le­le cu pu­te­re mai mi­că, Kia ră­mâne fi­de­lă so­luți­ei mul­ti­link.

Nu exis­tă ni­mic de re­proșat în ce­ea ce pri­vește ca­li­ta­tea, însă mai sunt de pus la punct câte­va as­pec­te le­ga­te de er­go­no­mie și in­tu­i­ti­vi­ta­te.

Tran­smi­sia au­to­ma­tă cu șap­te ra­poar­te schim­bă foar­te ra­pid, fă­ră smu­ci­turi și poa­te fa­ce față chiar și unui stil de con­dus spor­tiv.

Spați­ul de pe ban­che­tă es­te pes­te me­dia cla­sei, chiar și per­soa­ne­le de pes­te 1,85 m si­mțin­du-se con­for­ta­bil, cu su­fi­ci­ent loc pen­tru cap.

Echi­pat cu jan­te de 17 in­chi, Ce­ed ofe­ră un foar­te bun com­pro­mis între o ți­nu­tă de drum pre­ci­să și un com­por­ta­ment bun pe de­ni­ve­lări.

În ca­zul ver­si­u­ni­lor do­ta­te cu blo­curi op­ti­ce pos­te­ri­oa­re cu teh­no­lo­gie LED, aces­tea dis­pun și de lu­mini de zi, cres­când ast­fel vi­zi­bi­li­ta­tea mași­nii în tra­fic.

No­ua ge­ne­rație a lui Ce­ed moște­nește gri­la „Ti­ger no­se“de la ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră. Ori­ce re­mi­nis­ce­nțe ba­va­re­ze sunt pur întâmplă­toa­re, în con­cor­da­nță cu noi­le nu­me din staff.

Sis­te­mul mul­ti­me­dia nu are o in­ter­față gra­fi­că foar­te ac­tua­lă. Ce-i drept, nici re­zo­luția dis­play-ului nu o aju­tă.

În dul­ce­le stil co­re­e­an, Ce­ed poa­te fi con­fi­gu­rat cu de toa­te, in­clu­siv scau­ne ven­ti­la­te și vo­lan încăl­zit.

Mo­to­rul tur­bo de 1,4 li­tri are un răs­puns bun și se sim­te mai pu­ter­nic de­cât cei 140 CP de­cla­rați de pro­du­că­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.