Hon­da Ci­vic

Du­pă ce, în nu­mă­rul an­te­ri­or, am tes­tat ex­plo­zi­vul Ty­pe-R, acum am vrut să aflu cum se sim­te Ci­vi­cul pen­tru oa­me­nii nor­ma­li, cu mo­to­rul de ba­ză pe ben­zi­nă și cu­tia CVT.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - 7H[W ŖL IRWR Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu

Mo­de­lul ni­pon ofe­ră și pen­tru mo­to­ri­za­rea de ba­ză o tran­smi­sie au­to­ma­tă cu va­riație con­ti­nuă

JDM. Aces­te trei li­te­re ca­re de­fi­nesc o cul­tu­ră și pe ca­re poa­te că le-ai vă­zut pe plă­cuțe­le de înma­tri­cu­la­re ale unor „ra­ceri“ca­re ale­ar­gă noap­tea prin oraș. Pres­cur­ta­rea vi­ne de la „Ja­pa­ne­se Do­mes­tic Mar­ket“și des­crie au­to­mo­bi­le­le co­mer­cia­li­za­te pe piața ja­po­ne­ză, ca­re, de mul­te ori, sunt ofe­ri­te în ver­si­uni di­fe­ri­te de ce­le co­mer­cia­li­za­te în alte țări. Ter­me­nul a că­pă­tat co­no­tații cul­tu­ra­le prin­tre iu­bi­to­rii de mașini ja­po­ne­ze din între­a­ga lu­me, iar mu­lți din­tre cei ca­re ca­re con­duc ase­me­nea au­to­mo­bi­le fac par­te din co­mu­ni­ta­te. Pro­ba­bil că aces­te cla­ri­fi­cări ar fi fost mai po­tri­vi­te în ar­ti­co­lul des­pre Ty­pe-R, însă cred că ace­lași lu­cru e va­la­bil și pen­tru Ci­vi­cul cu mo­to­ri­za­rea de ba­ză. De­oa­re­ce, deși es­te o mași­nă apa­rent nor­ma­lă, cu per­for­ma­nțe mo­des­te, Hon­da Ci­vic se sim­te di­fe­ri­tă de res­tul com­pac­te­lor și se adre­se­a­ză unui pu­blic apar­te.

Ajun­să anul tre­cut la cea de-a ze­cea ge­ne­rație, ja­po­ne­za re­nu­nță la sus­pen­sia se­mi­ri­gi­dă și la re­zer­vo­rul am­pla­sat sub scau­ne­le din față, re­venind la pun­tea spa­te in­de­pen­den­tă – adi­că, la con­fi­gu­rația de acum trei ge­ne­rații. Po­ziția la vo­lan mai joa­să se sim­te ime­diat ce iei loc pe scaun, li­nia bor­du­lui fi­ind pre­zen­tă mai sus în câmpul vi­zual. De­sig­nul es­te de ti­pul „you lo­ve it or you ha­te it“, însă atra­ge mult mai mul­tă ate­nție de­cât în ca­zul com­pac­te­lor eu­ro­pe­ne. Ci­vic a cres­cut cu 148 mm com­pa­ra­tiv cu ge­ne­rația an­te­ri­oa­ră, iar asta se ve­de din toa­te un­ghi­u­ri­le, lu­ne­ta având o încli­na­re ne­o­bișnu­i­tă pen­tru un hat­chback.

Pro­pul­sor de încre­de­re

Du­pă ce a con­stru­it o cul­tu­ră pe ba­za mo­toa­re­lor as­pi­ra­te de tu­rație înal­tă, acum Hon­da a tre­cut ex­clu­siv la pro­pul­soa­re tur­bo cu ci­lin­dree mi­că. Sub ca­po­ta mo­to­ru­lui tes­tat se afla o uni­ta­te de nu­mai 988 cmc, ca­re dez­vol­tă însă o pu­te­re ge­ne­roa­să. Ingi­ne­rii ja­po­ne­zi au reușit să echi­li­bre­ze acest mo­tor fă­ră a fo­lo­si ar­bori su­pli­men­tari, iar su­ne­tul ge­ne­rat es­te ră­gușit, fă­ră să fie prea as­pru. Cu un cu­plu de 180 Nm dis­po­ni­bi­li de la nu­mai 1.700 rpm, acest pro­pul­sor fa­ce ca­să bu­nă cu tran­smi­sia CVT, ofe­rind sprin­turi ra­pi­de fă­ră a mai ur­ca ex­ce­siv în tu­re, ca mo­toa­re­le as­pi­ra­te uti­li­za­te de alți con­struc­tori. Deși di­re­cția ar fi pu­tut să fie mai vi­oaie, Ci­vi­cul are o di­na­mi­că plă­cu­tă, cu un răs­puns ra­pid la schim­bă­ri­le de di­re­cție și ofe­ră un con­fort bun la ru­la­re. Ori­cum, aces­te ca­rac­te­ris­tici sunt ire­le­van­te pen­tru cli­e­nții de Ci­vic, ca­re au cri­te­rii mai... JDM-is­te.

Ca și ex­te­ri­o­rul, ha­bi­ta­clul lui Ci­vic are un de­sign ati­pic, pu­ter­nic, încântă­tor pen­tru iu­bi­to­rii sti­lu­lui ja­po­nez. Mo­to­rul tur­bo de un li­tru dez­vol­tă 129 CP și ofe­ră per­for­ma­nțe foar­te bu­ne da­că nu sunt ocu­pa­te toa­te lo­cu­ri­le din mași­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.