Vol­vo XC90

XC90 nu se re­mar­că prin di­na­mism, ci prin cu to­tul alte ca­li­tăți. To­tuși, exis­tă un ni­vel de echi­pa­re ca­re se înde­păr­te­a­ză ușor de la lu­xul scan­di­nav, pen­tru a adu­ce un pic de non­con­for­mism în ga­mă: R-De­sign.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text și foto: Dan Scar­lat

SUV-ul scan­di­nav ni se dez­vă­lu­ie în ver­si­u­nea R-De­sign

XC90 es­te mo­de­lul ca­re, acum 3 ani, a punc­tat re­lan­sa­rea ga­mei Vol­vo. SUV-ul ma­re a fost pri­mul au­to­mo­bil al ca­sei scan­di­na­ve ca­re a afișat no­ua iden­ti­ta­te sti­lis­ti­că a măr­cii, de­fi­ni­tă de un de­sign se­ri­os, mas­cu­lin, dar nu agre­siv. În plus, tot aici și-a fă­cut apa­riția sem­nă­tu­ra lu­mi­noa­să ce su­ge­re­a­ză ci­o­ca­nul lui Thor și ca­re a pi­cat la fix cu toa­tă ne­bu­nia Mar­vel.

Cu acest mo­del, Vol­vo s-a po­ziți­o­nat foar­te bi­ne în seg­men­tul SUV-uri­lor mari, ofe­rind o alter­na­ti­vă in­te­li­gent cre­a­tă la tria­da pre­mi­um Audi Q7, BMW X5 și Mer­ce­des GLE. Da­că X5 es­te un re­bel, GLE, un aris­to­crat, iar Audi, un pro­gre­sist, Vol­vo pro­pu­ne o ati­tu­di­ne se­ri­oa­să, ele­gan­tă, dar mai puțin opu­len­tă. XC90 nu tran­smi­te cu atâta em­fa­ză sta­tu­tul so­cial al pro­pri­e­ta­ru­lui, fi­ind mai dis­cret. Mai de­gra­bă, îl îmbra­că pe aces­ta într-o au­ră de se­ri­o­zi­ta­te, sta­bi­li­ta­te, încre­de­re. Și da, fap­tul că ești un fa­mi­list con­vins poa­te fi un me­saj pu­ter­nic, apre­ciat în mul­te me­dii.

În plus, Vol­vo a luat niște de­ci­zii foar­te cu­ra­joa­se în ul­ti­mul timp. A fost unul din­tre pri­mii con­struc­tori ca­re a anu­nțat dis­po­ni­bi­li­ta­tea unei ga­me ex­clu­siv hi­bri­de înce­pând cu 2019 – ter­me­nul-li­mi­tă se apro­pie, aștep­tăm și so­luți­i­le. În cu­rând va de­bu­ta pe piață no­ul S60 (pe ca­re îl vom con­du­ce și noi, pen­tru nu­mă­rul ur­mă­tor), ca­re nu va pro­pu­ne mo­to­ri­zări di­e­sel. Și, cel mai im­por­tant, fi­lo­so­fia „Vi­si­on 2020“își pro­pu­ne ca ni­ci­un ocu­pant să mai su­fe­re vreo le­zi­u­ne se­ri­oa­să sau să moa­ră într-un Vol­vo înce­pând cu acest an, du­pă cum a de­cla­rat chiar Håkan Sa­muel­sson, preșe­din­te și CEO al com­pa­ni­ei.

Per­so­na­li­ta­te apar­te

Re­venind la XC90, to­tuși, ori­cât de dis­cret ar fi în com­pa­rație cu unii din­tre ri­va­lii săi, ia­tă că știe și să ia­să în evi­de­nță, da­că asta se do­rește. Ver­si­u­nea de echi­pa­re R-De­sign cau­tă să re­li­e­fe­ze și ta­len­te­le di­na­mi­ce ale mo­de­lu­lui, pro­pu­nând câte­va de­ta­lii de ca­ro­se­rie spe­ci­fi­ce (jan­te de 20 de in­chi cu cinci spițe, ieșiri rec­tan­gu­la­re ale eșa­pa­men­tu­lui, de­sign di­fe­rit al pa­rașo­cu­lui fron­tal etc.) În ca­zul nos­tru, mo­de­lul de test era vop­sit și într-o cu­loa­re ca­re atră­gea ate­nția ca un mag­net – Bur­sting Blue.

R-De­sign înse­am­nă și di­ver­se ac­cen­te la in­te­ri­or: co­vo­rașe in­scri­pți­o­na­te, or­na­men­te de pra­guri, vo­lan cu trei spițe și schim­bă­tor de vi­te­ze spe­ci­fi­ce, pre­cum și or­na­men­te in­te­ri­oa­re din alu­mi­niu, Me­tal Mesh. Ha­bi­ta­clul es­te ofe­rit într-o cu­loa­re închi­să, iar ma­te­ria­le­le ra­fi­na­te și de­ta­li­i­le ca bu­to­nul de con­tact cu tex­tu­ră in­spi­ra­tă din lu­mea bi­ju­te­ri­i­lor se re­gă­sesc în con­ti­nua­re la bord. Doar un ochi foar­te atent va re­mar­ca o ca­li­ta­te a asam­blă­rii nu me­reu la ni­ve­lul con­cu­re­nței ger­ma­ne, pre­zen­tă de alt­fel

cu ofer­te mai pi­pe­ra­te de preț la ni­vel si­mi­lar de mo­to­ri­za­re și echi­pa­re.

Cu o lun­gi­me de aproa­pe 5 me­tri, nu e de mi­ra­re că XC90 ofe­ră spațiu su­fi­ci­ent pen­tru cinci per­soa­ne. Exis­tă și o ver­si­u­ne de șap­te lo­curi, iar ul­ti­mul rând de scau­ne ocu­pă, pliat, foar­te puțin spațiu, vo­lu­mul stan­dard al por­tba­ga­ju­lui fi­ind de 692 de li­tri (721 cu cinci lo­curi). Po­ziția la vo­lan es­te su­ve­ra­nă, iar vi­zi­bi­li­ta­tea e foar­te bu­nă, așa cum te-ai aștep­ta de la un mo­del de acest ca­li­bru. Me­ni­ul sis­te­mu­lui mul­ti­me­dia ne­ce­si­tă ce­va obișnu­i­nță în uti­li­za­re. Pe mo­de­lul tes­tat, am apre­ciat sis­te­mul Sen­sus Con­nect, cu au­dio Bo­wers & Wil­kins. Pen­tru o au­diție exact ca în sa­la de con­cer­te din Göte­borg (nu glu­mesc, sis­te­mul per­mi­te ale­ge­rea aces­tei se­tări), tre­bu­ie însă să scoa­teți din bu­zu­nar încă 3300 de eu­ro.

So­luție cla­si­că

Di­e­se­lul de sub ca­po­tă are o ci­lin­dree de 1969 cmc și dez­vol­tă 235 CP. Es­te si­gu­rul mo­tor cu aprin­de­re prin com­pre­sie dis­po­ni­bil pen­tru acest mo­del și, în ace­lași timp, cel mai puțin pu­ter­nic (ce­le trei ver­si­uni pe ben­zi­nă, T5, T6 și hi­bri­dul T8, dez­vol­tă 250, 310 și 390 CP). To­tuși, au­to­mo­bi­lul ac­ce­le­re­a­ză de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 8 se­cun­de, iar con­su­mul me­diu de­cla­rat es­te de 5,7 l/100 km. Ți­nu­ta de drum se îmbu­nă­tățește da­că se ale­ge din lis­ta de opți­o­na­le sus­pen­sia pneu­ma­ti­că adap­ti­vă 4C (2279 de eu­ro). Șo­fe­rul are la dis­po­ziție cinci mo­duri de con­dus, Eco, Com­fort, In­di­vi­dual, Dy­na­mic și Off-road, aces­tea ofe­rin­du-i și sin­gu­ra po­si­bi­li­ta­te de a influe­nța re­a­cți­i­le tran­smi­si­ei in­te­gra­le per­ma­nen­te.

Mo­de­lul tes­tat de noi cos­tă la ba­ză aproa­pe 70.000 de eu­ro, însă Vol­vo de­ru­le­a­ză în pre­zent o cam­pa­nie ca­re co­boa­ră prețul lui XC90 la 52.600 de eu­ro pen­tru ver­si­u­nea Inscrip­ti­on, echi­pa­tă su­pli­men­tar cu pa­che­te­le Edi­ti­on, Win­ter și Ver­sa­ti­li­ty (va­lo­rând în to­tal pes­te 5000 de eu­ro, fă­ră TVA), plus roți de iar­nă.

No­ua di­re­cție sti­lis­ti­că a fost apre­cia­tă încă de la apa­riția aces­tei a do­ua ge­ne­rații a mo­de­lu­lui.

Ma­te­ria­le de ca­li­ta­te și atmos­fe­ră ra­sa­tă. Ambia­nță în cu­lori închi­se la bor­dul ver­si­u­nii R-De­sign

Scau­ne­le sunt foar­te con­for­ta­bi­le și, con­tra cost, pot fi do­ta­te cu fun­cție de ma­saj.

Por­tba­ga­jul are un vo­lum de aproa­pe 700 de li­tri. Chiar și cu toa­te ce­le șap­te lo­curi in­sta­la­te, mai ră­mân 314 li­tri.

Sin­gu­rul di­e­sel din ofer­tă es­te des­tul de eco­no­mic, dar se au­de în tu­re.

Cu­tia de vi­te­ze au­to­ma­tă cu opt trep­te vi­ne în echi­pa­rea stan­dard.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.