Apri­lia RSV4 RR

Una din­tre ce­le mai ne­gli­ja­te mo­to­ci­cle­te, în ci­u­da for­me­lor grați­oa­se și a per­for­ma­nțe­lor de ex­ce­pție, Apri­lia RSV4 RR re­pre­zin­tă, pro­ba­bil, ofer­ta cea mai avan­ta­joa­să la ca­te­go­ria su­per­bi­ke.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Ti­be­riu Troia Foto: Ra­du Chin­driș

Poa­te cea mai avan­ta­joa­să ofer­tă la ca­te­go­ria su­per­bi­ke

Acla­ma­tă de toți spe­cia­liștii încă de la apa­riție, Apri­lia RSV4 RR a re­pre­zen­tat un punct de re­fe­ri­nță pen­tru ca­rac­te­rul spor­tiv și per­for­ma­nțe­le ofe­ri­te, fi­ind cel mai bun exem­plu pen­tru ce­ea ce se poa­te obți­ne fo­lo­sind ex­pe­ri­e­nța acu­mu­la­tă în com­pe­tiții. Sar­ci­na prin­ci­pa­lă a proi­ec­ta­nți­lor a fost re­a­li­za­rea ce­lei mai ra­pi­de mo­to­ci­cle­te de la cla­sa ei, iar pen­tru asta, in­for­mați­i­le obți­nu­te în com­pe­tiții de că­tre tână­ra echi­pă de cur­se au fost tran­sfe­ra­te pro­du­su­lui de se­rie. În pri­mii ani de par­ti­ci­pa­re ai echi­pei Apri­lia Ra­cing în Cam­pi­o­na­tul Mon­dial de Su­per­bi­ke, Max Biag­gi și Syl­vain Gu­in­to­li au reușit să adu­că fir­mei ti­tlu­ri­le de cam­pi­oni mon­dia­li, iar fi­e­ca­re din­tre mo­di­fi­că­ri­le adu­se mo­to­ci­cle­te­lor de cur­se a fost pu­să în apli­ca­re la ce­le de se­rie.

Cu­nos­când is­to­ria mo­de­lu­lui și per­for­ma­nțe­le lui, am por­nit cu o mo­to­ci­cle­tă de pes­te 200 CP prin Bu­cu­rești, oraș su­praa­glo­me­rat la ori­ce oră. Sur­pri­za plă­cu­tă a fost să des­co­păr cât de elas­tic es­te mo­to­rul, îmblânzit de mul­ti­ple­le sis­te­me elec­tro­ni­ce ca­re ges­ti­o­nea­ză pu­te­rea și o li­vre­a­ză li­niar. Dar cât de com­plex e pa­che­tul elec­tro­nic in­sta­lat pe ace­as­tă mo­to­ci­cle­tă?

Mi­ra­jul elec­tro­ni­cii

Pa­che­tul APRC (Apri­lia Per­for­man­ce Ri­de Con­trol), dis­po­ni­bil ca echi­pa­ment stan­dard pe Apri­lia RSV4 RR, es­te sin­gu­rul ca­re per­mi­te au­to­ca­li­bra­rea, pro­vi­ne din teh­no­lo­gia im­ple­men­ta­tă pe mo­to­ci­cle­te­le din Cam­pi­o­na­tul Mon­dial de Su­per­bi­ke, fi­ind cel mai com­plet și ra­fi­nat de pe piață, și in­clu­de: ATC (Apri­lia Trac­ti­on Con­trol), con­trol al tra­cți­u­nii re­gla­bil din mers, fă­ră a fi ne­voie ca pi­lo­tul să ia mâna de pe ac­ce­le­rație, dis­po­ni­bil în opt ni­ve­luri de in­ter­venție; AWC (Apri­lia Whe­e­lie Con­trol) „află“când înce­pe un whe­e­lie și in­ter­vi­ne când roa­ta re­vi­ne pe sol, pen­tru a asi­gu­ra con­ti­nu­i­ta­tea con­tro­lu­lui, având trei se­tări; ALC (Apri­lia Laun­ch Con­trol) îl asis­tă pe pi­lot pen­tru a reuși un start per­fect, fă­ră pi­er­de­rea ade­re­nței, are trei trep­te și es­te uti­li­za­bil nu­mai pe cir­cu­it; AQS (Apri­lia Qu­ick Shift) per­mi­te schim­ba­rea ra­pi­dă a trep­te­lor de vi­te­ză fă­ră a închi­de ac­ce­le­rația și fă­ră a fo­lo­si am­breia­jul, lu­crând în du­blu sens și fi­ind sin­gu­rul sis­tem exis­tent ca­re per­mi­te re­tro­gra­da­rea cu ac­ce­le­rația des­chi­să; APL (Apri­lia Pit Li­mi­ter) per­mi­te se­lec­ta­rea unei vi­te­ze li­mi­ta­te și me­nți­ne­rea ei; ACC (Apri­lia Cru­i­se Con­trol) per­mi­te se­ta­rea și res­pec­ta­rea unei vi­te­ze con­stan­te la drum lung, fă­ră a atin­ge ac­ce­le­rația.

Pe lângă cea de-a pa­tra ge­ne­rație a sis­te­mu­lui APRC, mo­de­lul RSV4 RR es­te pro­dus în con­fi­gu­rație stan­dard cu ABS ac­tiv pe vi­ra­je, cu mai mul­te se­tări, dez­vol­tat în co­la­bo­ra­re cu Bos­ch, ca­re ga­ran­te­a­ză nu nu­mai o si­gu­ra­nță ma­xi­mă pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce, ci și cea mai bu­nă per­for­ma­nță po­si­bi­lă pe cir­cu­it. Sis­te­mul 9.1 MP op­ti­mi­ze­a­ză frâna­rea și in­ter­venția ABS-ului pe vi­ra­je mu­lțu­mi­tă unui al­go­ritm ca­re mo­ni­to­ri­ze­a­ză con­stant mai mu­lți pa­ra­me­tri: ac­ce­le­rația la­te­ra­lă, pre­si­u­nea exer­ci­ta­tă pe ma­ne­ta de frână, un­ghi­ul de încli­na­re al mo­to­ci­cle­tei pe ce­le trei axe, mo­du­lând acți­u­nea frânei pen­tru a sta­bi­li un ra­port echi­li­brat între de­ce­le­ra­re și sta­bi­li­ta­te. ABS-ul lu­cre­a­ză împreu­nă cu Apri­lia RLM (Re­ar Lif­tup Mi­ti­ga­ti­on), sis­tem ca­re li­mi­te­a­ză ri­di­ca­rea roții din spa­te în tim­pul frână­ri­lor vi­o­len­te. ABS-ul ac­tiv pe vi­ra­je, se­tat în fun­cție de spe­ci­fi­cați­i­le Apri­lia, es­te re­gla­bil pe trei ni­ve­luri ale sen­si­bi­li­tății și poa­te fi de­cu­plat. Fi­e­ca­re din­tre ce­le trei mo­duri de lu­cru ale ABS-ului poa­te fi com­bi­nat cu ori­ca­re din­tre ce­le trei mo­duri ale mo­to­ru­lui (Sport, Track, Ra­ce), per­mițându-le pi­loți­lor cu ni­ve­luri di­fe­ri­te ale ex­pe­ri­e­nței și pre­gă­ti­rii să gă­se­as­că cea mai po­tri­vi­tă com­bi­nație pen­tru sti­lul pro­priu. În fi­e­ca­re din­tre ce­le trei mo­duri es­te li­vra­tă între­a­ga

pu­te­re, aces­tea di­fe­rind prin fe­lul în ca­re pu­te­rea es­te tran­smi­să la roa­tă și pro­cen­ta­jul de frână de mo­tor de­di­ca­tă fi­e­că­ru­ia.

Ca­rac­te­ris­ti­ci­le prin­ci­pa­le ale aces­tei bi­ju­te­rii ale teh­no­lo­gi­ei ita­li­e­ne, ce­le ca­re au fă­cut din RSV4 RR una din­tre ce­le mai bu­ne mo­to­ci­cle­te din toa­te tim­pu­ri­le de la cla­sa su­per­bi­ke, au ră­mas nes­chim­ba­te. Es­te pri­ma mo­to­ci­cle­tă de se­rie echi­pa­tă cu un mo­tor V4 îngust, de ma­re per­for­ma­nță, cel mai pu­ter­nic și evo­luat con­stru­it de Apri­lia până acum, un pro­pul­sor in­con­fun­da­bil da­to­ri­tă pa­che­tu­lui elec­tro­nic com­plex, a di­men­si­u­ni­lor și ma­sei re­du­se. Toa­te mo­di­fi­că­ri­le adu­se aces­tei ul­ti­me ge­ne­rații a mo­to­ru­lui V4 au de­ter­mi­nat o crește­re a fia­bi­li­tății și per­for­ma­nțe­lor fă­ră a sa­cri­fi­ca nici pu­te­rea și cu­plul ma­xim, ca­re au ră­mas 201 CP la 13.000 rpm și 115 Nm la 10.500 rpm, și nici su­ne­tul ini­mi­ta­bil, de­venit o ade­vă­ra­tă mar­că a pro­pul­soa­re­lor Apri­lia V4. Pro­pul­so­rul are un sis­tem de eva­cua­re cu cu sen­zor du­blu de oxi­gen și o uni­ta­te cen­tra­lă ECU îmbu­nă­tăți­tă, ca­pa­bi­lă să ri­di­ce tu­rația ma­xi­mă la 13.000, cu 300 rpm mai ma­re de­cât a ge­ne­rați­ei an­te­ri­oa­re, crește­re de tu­rație po­si­bi­lă da­to­ri­tă îmbu­nă­tăți­ri­lor adu­se unor pi­e­se în mișca­re ale mo­to­ru­lui.

Ca o mo­to­ci­cle­tă de com­pe­tiție

Da­că com­ple­xi­ta­tea sis­te­me­lor elec­tro­ni­ce im­ple­men­ta­te pe RSV4 RR se re­gă­sește și pe alte mo­de­le con­cu­ren­te, ca­rac­te­ris­ti­ci­le șa­si­u­si­bi­li­ta­tea lui și se­tă­ri­le dis­po­ni­bi­le o fac li­der al ca­te­go­ri­ei. Apri­lia es­te re­cu­nos­cu­tă ca fi­ind unul din­tre cei mai buni con­struc­tori de șa­si­uri din lu­me, iar RSV4 re­pre­zin­tă sin­te­za reuși­te­lor teh­ni­ce ca­re au dus la câști­ga­rea a nu­me­roa­se ti­tluri mon­dia­le. Prin­ci­pa­la ca­rac­te­ris­ti­că a șa­si­u­lui aces­tui mo­del es­te po- mul­ti­plă de ajus­ta­re, re­gla­je­le fi­ind si­mi­la­re ce­lor exis­ten­te pe mo­to­ci­cle­te­le de com­pe­tiție. De alt­fel, Apri­lia RSV4 es­te una din­tre puți­ne­le mo­to­ci­cle­te de se­rie de la cla­sa su­per­bi­ke ca­re per­mit ajus­ta­rea po­ziți­ei mo­to­ru­lui în ca­dru, un­ghi­ul ju­gu­lui, înă­lți­mea axu­lui bas­cu­lei și a spa­te­lui șa­si­u­lui, exact ca la o mo­to­ci­cle­tă de cur­se.

La ver­si­u­nea RR au fost in­sta­la­te amor­ti­zoa­re Sa­chs, atât în față, cât și spa­te, toa­te fi­ind com­plet re­gla­bi­le, la fel și amor­ti­zo­rul de di­re­cție pro­dus de ace­e­ași com­pa­nie.

Pen­tru sis­te­mul de frâna­re au fost fo­lo­si­te nu­mai com­po­nen­te Brem­bo, în față fi­ind dis­curi de 330 × 5 mm și etri­e­re ra­dia­le mo­no­bloc M50, ce­le mai bu­ne re­pe­re exis­ten­te pe mo­to­ci­cle­te­le de se­rie.

Ju­că­rii pen­tru băi­eții mari

Având per­for­ma­nțe spor­ti­ve și echi­pa­men­te de vârf, mo­to­ci­cle­ta poa­te fi fo­lo­si­tă pe cir­cu­it fă­ră mo­di­fi­cări im­por­tan­te, iar pen­tru ace­as­tă si­tuație, a fost pre­vă­zut stan­dard un ca­pac pen­tru șaua pa­sa­ge­ru­lui, pi­e­să foar­te uti­lă în ca­zul pi­lo­ta­jul spor­tiv și ofe­ri­tă, de obi­cei, ca do­ta­re opți­o­na­lă.

Ca și cum nu­mă­rul com­po­nen­te­lor spe­cia­le in­sta­la­te stan­dard pe RSV4 RR nu ar fi fost su­fi­ci­ent pen-

tru o mo­to­ci­cle­tă de se­rie, lis­ta de opți­o­na­le pu­să la dis­po­ziție de pro­du­că­tor es­te de-a drep­tul im­pre­si­o­nan­tă, ce­le mai mul­te din­tre aces­tea fi­ind pi­e­se pen­tru com­pe­tiții – fi­nal de eșa­pa­ment din ti­tan sau car­bon și sis­tem com­plet de eva­cua­re, am­be­le pro­du­se de Akra­po­vi­cˇ, toa­te amor­ti­zoa­re­le (pe față fur­că NIX30, pe spa­te TTX36 și cel elec­tro­nic pen­tru di­re­cție) pro­du­se de Öhlins și dis­po­ni­bi­le în con­fi­gu­rație stan­dard pe ver­si­u­nea RSV4 RF, ca­re­nă și ari­pi din car­bon, scă­rițe și ma­ne­te de com­pe­tiție, pro­te­cții pen­tru mo­tor și jan­te for­ja­te, plus mul­te alte ac­ce­so­rii pen­tru uz stra­dal.

Înain­te de a ple­ca în test, îmi pro­pu­se­sem să fac re­co­man­dări ce­lor cu mai puți­nă ex­pe­ri­e­nță, să-i sfă­tu­i­esc să se abți­nă de la o ast­fel de ale­ge­re, da­tă fi­ind pu­te­rea mo­to­ru­lui. La fi­nal însă, mi-am schim­bat pă­re­rea iniția­lă și nu mai sunt atât de con­vins că nu­mai pi­loții ex­pe­ri­men­tați pot mer­ge pe Apri­lia RSV4 RR. Es­te ade­vă­rat că mo­to­ci­cle­ta poa­te fi fo­lo­si­tă cu suc­ces chiar și în com­pe­tiții, dar, da­că ești la înce­put de drum și ești un tip ce­re­bral, ca­re nu vrea să do­ve­de­as­că ni­mic ni­mă­nui, o poți pi­lo­ta în con­diții de ma­xi­mă si­gu­ra­nță, fi­ind spri­ji­nit de sis­te­me­le elec­tro­ni­ce com­ple­xe și efi­ci­en­te.

Pro­ba­bil că pro­ble­ma cea mai ma­re nu o re­pre­zin­tă pu­te­rea și cu­plul ma­xim, pe ca­re nu te obli­gă ni­meni să le fo­lo­sești, ci fap­tul că un mo­del spor­tiv nu es­te su­fi­ci­ent de ma­ne­vra­bil la schim­bă­ri­le de di­re­cție ra­pi­de și de­se din tra­fi­cul in­fer­nal al unui oraș ro­mânesc.

Po­ziția de mers pe stra­dă es­te foar­te re­la­xa­tă.

Du­pă ce te obișnu­i­ești cu mo­to­ci­cle­ta, înce­pi să cauți vi­ra­je­le.

Ca­drul și amor­ti­zoa­re­le con­fe­ră mo­to­ci­cle­tei sta­bi­li­ta­te pe vi­ra­je.

201 CP de ra­să pu­ră puși la dis­po­ziția tu­tu­ror

Bas­cu­la es­te unul din­tre ele­men­te­le-cheie ale aces­tui șa­siu ex­ce­pți­o­nal.

Brem­bo mo­no­bloc M50 ra­dial, cel mai bun etri­er de pe o mo­to­ci­cle­tă de se­rie

Bor­dul ca­re fa­ce po­si­bi­lă co­nec­ta­rea te­le­fo­nu­lui in­te­li­gent cu plat­for­ma mul­ti­me­dia dez­vol­ta­tă de gru­pul Piag­gio

Mas­ca șeii pa­sa­ge­ru­lui es­te ofe­ri­tă ca do­ta­re stan­dard.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.