Nis­san 370Z

Are o vârstă res­pec­ta­bi­lă în ter­meni de in­dus­trie au­to, dar, exact ca și în ca­zul oa­me­ni­lor, niște ge­ne ex­ce­len­te fac ca ace­as­ta să nu se va­dă.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text și foto: Dan Scar­lat

Încă foar­te se­xy, deși în cu­rând împli­nește un de­ce­niu de exis­te­nță

Nis­san 370Z a fost un exem­plu foar­te bun pen­tru ce­ea ce tre­bu­ie să fie o schim­ba­re de ge­ne­rație reuși­tă. Fi­e­ca­re ele­ment al ca­ro­se­ri­ei a fost schim­bat și to­tuși au­to­mo­bi­lul a ră­mas in­con­fun­da­bil în ra­port cu înain­tașul 350Z. For­me­le ce­va mai or­ga­ni­ce, mo­ti­vul „Z“om­ni­pre­zent pe au­to­mo­bil (ve­zi in­clu­siv blo­cu­ri­le op­ti­ce față/ spa­te în for­mă de bu­me­rang, ca­re, da­că ar fi uni­te, ar for­ma ace­as­tă li­te­ră) și ati­tu­di­nea încor­da­tă încă îl fac o pre­ze­nță foar­te apre­cia­tă pe șo­se­le – du­pă cum ave­am să con­stat cu oca­zia aces­tui test –, deși are în spa­te o ca­ri­e­ră de aproa­pe un de­ce­niu. La in­te­ri­or, res­ti­li­za­rea din 2015 a adus ele­men­te mo­der­ne, in­clu­siv un sis­tem mul­ti­me­dia de­ser­vit de un ecran tac­til de 7 in­chi. To­tuși, ori­cât aș apre­cia încă ori­gi­na­li­ta­tea ta­blo­u­lui de bord ca­re se mișcă împreu­nă cu co­loa­na de di­re­cție, nu pot să nu re­marc că lip­sa re­gla­ju­lui pe adânci­me a aces­teia pe­na­li­ze­a­ză po­ziția la vo­lan, alt­fel ex­ce­len­tă chiar și pen­tru un șo­fer înalt. Z es­te un au­to­mo­bil sport ve­ri­ta­bil, însă ofe­ră su­fi­ci­ent spațiu pen­tru do­uă per­soa­ne și un ac­ces foar­te bun la in­te­ri­or.

Spor­tiv au­to­mat

Pen­tru pri­ma oa­ră de când cu­nosc mo­de­lul, am tes­tat ver­si­u­nea cu tran­smi­sie au­to­ma­tă, ca­re se con­du­ce in­fi­nit mai ușor, în tra­fi­cul ur­ban cel puțin. Adio, pe­da­lă grea de am­breiaj, adio, le­vi­er dur, dar și sis­tem Syn­cro Rev Con­trol. To­tuși, mași­na nu se îmblânzește prea mult, con­ti­nuând să ac­ce­le­re­ze bru­tal, să ur­le în a do­ua ju­mă­ta­te a pla­jei de tu­rații, să tran­smi­tă fi­e­ca­re de­ni­ve­la­re prin sus­pen­sia ri­gi­dă și să de­ra­pe­ze spec­ta­cu­los de înda­tă ce ESC-ul es­te de­zac­ti­vat la o sim­plă atin­ge­re a bu­to­nu­lui ma­re din stânga vo­la­nu­lui. Așa că as­fal­tul se poa­te tran­sfor­ma ra­pid în te­re­nul de joa­că al ori­că­rui șo­fer ca­re are su­fi­ci­ent sânge-re­ce pen­tru a struni cei 328 CP li­vrați, prin in­ter­me­di­ul unui di­fe­re­nțial cu alu­ne­ca­re li­mi­ta­tă, roți­lor pos­te­ri­oa­re.

Și acum, une­le zvo­nuri des­pre urmă­toa­rea ge­ne­rație, ca­re ar pu­tea de­bu­ta chiar anul vi­i­tor, când se împli­nesc 50 de ani de la apa­riția lui 240Z: are nu­me de cod Z35, nu­me co­mer­cial 400Z, fo­lo­sește plat­for­ma lui Infi­ni­ti Q60 și un mo­tor V6 bi­tur­bo de 3,5 li­tri. La ba­ză, va avea tra­cți­u­ne spa­te și 400 CP, în timp ce mo­de­lul Nis­mo va ajun­ge la 475 CP și ar pu­tea pro­pu­ne tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, ca fra­te­le mai ma­re GT-R. Va fi deci un au­to­mo­bil mai per­for­mant, dar și mai ma­re de­cât ac­tua­lul, ca­re ori­cum are toa­te șan­se­le să ajun­gă un mo­del cla­sic. Deci, da, încă poa­te fi luat în cal­cul ca „ju­că­rie mo­to­ri­za­tă“, în ci­u­da vârstei.

De­sig­nul es­te in­con­fun­da­bil și încă atra­ge pri­vi­ri­le, cu toa­te că au tre­cut aproa­pe 10 ani de la lan­sa­rea pe piață. E clar că vor­bim de un vi­i­tor cla­sic.

Ha­bi­ta­clul es­te spați­os chiar și pen­tru per­soa­ne cor­po­len­te. Din pă­ca­te, vo­la­nul nu se re­gle­a­ză pe adânci­me.

Chiar și având cu­tie au­to­ma­tă, mași­na tran­smi­te fi­ori pe și­ra spi­nă­rii când te joci cu acul tu­ro­me­tru­lui între 4500 și 7500 rpm.

Eva­cua­rea du­blă su­sți­ne zgo­mo­tul spor­tiv al mo­to­ru­lui V6 de 3,7 li­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.