Hol­den la 70 de ani

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Ni­cio ani­ver­sa­re nu es­te com­ple­tă fă­ră un ca­dou pe mă­su­ră, drept pen­tru ca­re con­struc­to­rul aus­tra­lian Hol­den a de­cis să ce­le­bre­ze 70 de ani de când pro­du­ce au­to­mo­bi­le cu un con­cept ab­so­lut spec­ta­cu­los. Pro­to­ti­pul Ti­me Attack Con­cept Ra­cer es­te, de fapt, un ca­dou du­blu, fi­ind de­di­cat ce­lor șap­te de­ce­nii, dar și ju­mă­tății de se­col ca­re a tre­cut de la pri­ma cur­să câști­ga­tă de com­pa­nie pe cir­cu­i­tul de la Bat­hur­st, Mo­unt Pa­no­ra­ma. Mași­na a fost gândi­tă cu un scop sim­plu (te­o­re­tic): să do­boa­re ac­tua­lul re­cord al cir­cu­i­tu­lui Bat­hur­st, de un mi­nut și 30 de se­cun­de pen­tru dis­ta­nța de 3,85 mi­le (6,19 km).

Că să re­a­li­ze­ze ace­as­tă per­for­ma­nță, ae­ro­di­na­mi­ca avan­sa­tă i-ar per­mi­te să atin­gă nu mai puțin de 6,5 G pe vi­ra­je, fo­lo­sind între­a­ga pu­te­re a sis­te­mu­lui de pro­pul­sie. Aces­ta es­te for­mat din pa­tru mo­toa­re elec­tri­ce ca­re pro­duc un to­tal de 1341 CP (1000 kW, 1 MW) și 3240 Nm – su­fi­ci­e­nți pen­tru un po­te­nțial sprint de la 0 la 100 km/h în nu­mai 1,25 se­cun­de și o vi­te­ză ma­xi­mă de apro­xi­ma­tiv 480 km/h. De­si­gur, sunt des­tu­le ele­men­te ca­re pot fi pu­se sub sem­nul între­bă­rii, mai ales tim­pul de încăr­ca­re de doar 90 de se­cun­de al ba­te­ri­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.